Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   22

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Poskytování informací

 

 1. Poskytování informací
  Informace a vydávání rozhodnutí poskytuje ředitel DD a ŠJ, v jeho nepřítomnosti Vedoucí pedagogického úseku. Ředitel rozhoduje podle § 2 odst.7 písm. d), podle § 20 odst. 2 písm.c), § 23 odst. 1 písm. d), § 27 až 29 zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
  O činnosti v oblasti poskytování informací je organizace povinna informovat ve Výroční zprávě.
 2. Odvolání proti rozhodnutí ředitele
  Proti rozhodnutí ředitele o výši příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,ochranné výchovy nebo preventivní péče je možno podat odvolání do 15 dnů k řediteli DD a ŠJ Jeseník.
 3. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  Přijímáním žádostí, stížností je pověřena sociální pracovnice DD v kanceláři č.16  DD a ŠJ. Zde  se mohou podávat podněty, návrhy či jiné dožádání. Šetření stížností podle vyhlášky č.150/1958 Úl.provádí  a vyřizuje ředitel, popř. příslušný KÚ, ČŠI.

  Vyřizování stížností se řídí zejména § 175 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení:
  1.1. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
  1.2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
  1.3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
  1.4.  Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
  1.5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
  1.6. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
  1.7. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.“

  1.8. Stížnosti mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, nebo v ústní podobě, také v digitální podobě na vybraných záznamových médiích, vyvěšených a vyjmenovaných podle správního řádu v podatelně školy (disketa, CD-ROM, textový editor Word,…). Došlé i ústně podané stížnosti eviduje určený pracovník podatelny zapsáním do podacího deníku doručené pošty a dále vyplněním evidenčního listu stížnosti. U stížností podávaných ústně do protokolu či na záznamových médiích se vždy při podání zhotoví tištěná podoba, jejíž pravost stěžovatel potvrdí vlastnoručním podpisem a údaji nutnými pro doručení vyřízení stížnosti. Na žádost stěžovatele je mu vydáno potvrzení o přijetí stížnosti, a to formou zhotovení kopie stížnosti nebo vytištěním textu z dodaného záznamového média, podepsaného pracovníkem, který stížnost přijal, čitelným uvedením jeho jména a funkce/pracovního zařazení, datem a razítkem školy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele.
 4. Lhůty k vyřízení stížností
  • Do 10 dnů ode dne doručení (vyžadující šetření na místě nebo vyžadující vyjádření jiných orgánů)
  • Do 5 dnů ode dne doručení žádosti ( nelze ji vyřídit do 10 dnů, organizace potvrdí příjem stížnosti), stížnosti, které nebyly podány ústně ani osobně
  • Do 30dnů ode dne doručení stížnosti ( ty které nelze vyřídit do 10 dnů)
  • Lhůtu lze prodloužit se souhlasem ředitelky. O důvodech musí být stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k šetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení, vyrozuměni
  • Do 10 dnů – organizace, která stížnost postoupila jiné organizaci k prošetření, je povinna ji vyřídit do 10 dnů po obdržení zprávy o jejím prošetření.
  • Stížnosti, které přísluší jiným orgánům, budou postoupeny do 5 dnů ode dne jejich doručení. Stěžovatel musí být o postoupení stížnosti vyrozuměn. Organizace, které byla stížnost postoupena, potvrzení o přijetí nezasílá.
  • Při vyřizování žádostí o informace-pokud rozsah požadovaných informací   
   Nepřesáhne více jak hodinu práce,bude odpověď písemná do 5ti pracovních dnů,ostatní do 15ti  pracovních dnů
  • informace podávané ústně nevyžadujeme úhradu, za informace písemně požadujeme cenu poštovného
 5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace je přesně upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Organizace je povinna poskytovat informace (pokud nejsou zákonem vyčleněny) na základě žádosti nebo zveřejněním.
  • Žádost o poskytnutí informace se podává písemně nebo ústně.
  • Organizace žádost posoudí, zaeviduje a nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti informaci poskytne. O poskytnutí informace se provede záznam.
  • Pokud organizace žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele.
  • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 6. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, vztahujících se k činnosti domova
  Níže uvedené právní normy jsou po dohodě k nahlédnutí v ředitelně domova.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
  • Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.
  • Vyhláška 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu   
  • Výroční zpráva o činnosti DD a ŠJ 
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -