Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   22

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2021-2022

 

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405

790 03, Jeseník – lázně

Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429

og-logo2.jpgEmail: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Výroční zpráva 

školní rok 2021 / 2022

 

 

 

           

LEGENDA:

1.     Charakteristika zařízení

 

2.   Hodnocení činností

                        2/1 Oblast organizační a investiční  

                        2/2 Oblast sociální

                        2/3 Oblast kulturní a estetická

                        2/4 Oblast sportovní

                        2/5 Oblast vzdělávání

                        2/6 Oblast morální (etická)

                3.   Kvalifikovanost pedagogických pracovníků                          

               4.   Spolupráce s institucemi           

              5.    Závěr

 

 

 

 

1.   Charakteristika zařízení

                       

            Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník je školské zařízení rodinného typu, které poskytuje výchovu a vzdělání, zabezpečuje výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání, a to nejdéle do 26 let plné přímé zaopatření.

            V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí. Každá rodinná skupina má k dispozici plnohodnotnou bytovou jednotku se sociálním zařízením, kuchyní, jídelním koutem, obývacím pokojem, místností pro vychovatele a pokoji dětí. Pokoje dětí jsou určeny pro 2 osoby, a jsou standardně vybaveny.

            Péči o děti zajišťoval pedagogický, sociální a provozní útvar, celkem 25 zaměstnanců. Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečuje výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol, vytváří pro děti bezpečný a inspirativní prostor pro jejich zdravý vývoj, organizuje mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, děti se sníženými rozumovými schopnostmi, se specifickými poruchami učení i chování, což má zásadní vliv na chod domova. Výchovné působení na tyto děti je velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek apod.,

            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil.

            O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u třídních učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí a vychovatelů tzv. komunity, kde se hodnotí činnost, chování za uplynulý týden a seznámení s plánovanými akcemi. Upřednostňovali jsme pozitivní motivaci za pomocí slovního a formálního hodnocení, případně odměnou s využitím §21 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

            K 1. 9. 2021 bylo evidováno 28 dětí, přijato bylo 6 dětí a odešlo 9 dětí. Z toho 3 děti odešly zpět do biologické rodiny, 1 dítě bylo předáno do pěstounské péče, 1 dítě ukončilo pobyt z důvodu zrušení ÚV – plnoletost a 4 děti byly přemístěny do VÚ. Prodloužení ústavní výchovy bylo nařízeno 8 dětem. Na útěku bylo 1 dítě po dobu 4 dnů.

K 31. 8. 2022 bylo evidováno 25 dětí.

     Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy přispívali ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.

 

 

 

 

2.   Hodnocení činnosti

 

 2/1 Oblast organizační a investiční

            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. I když v okolí Jeseníku není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně, přesto se nám občas podaří získat dary, kterými zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti.

Prezentace Dětského domova na veřejnosti

Web -        www.detskydomov-jesenik.com/

Facebook-   Dětský domov Jeseník | Facebook

Jesenický týdeník

Šumperský a Jesenický deník

Velikonoční jarmark pro veřejnost – výroba jarních předmětů, prodej pro veřejnost

Restaurant day – prodej vlastních výrobků a restauračních

Dobrá spolupráce se sponzory – návštěvy v našem zařízení

           

            2/2 Oblast sociální

 

            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, dále na utváření pozitivních postojů k sobě samému i k druhým, na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci.  Našim smyslem je pomáhat dětem utvářet praktické životní dovednosti, porozumět jim a opakovaně jsme je procvičovali v reálných nebo modelových situacích. Učíme je nejen novým dovednostem pro nové situace, ale je také potřeba prevence nežádoucího chování. S dětmi jsme řešili jejich aktuální problémy, které jim přinesl život, aby kultivovaně projevily a prosadily své názory, potřeby a práva, zvládaly konflikty, trému, pracovaly se svými emocemi, plánovaly svůj čas, stanovily si své životní cíle, pečovaly o věci, respektovaly základní pravidla vzájemného všedního dne ve škole, ve třídě a projevovaly respekt k základním lidským právům svých spolužáků.

            Na rodinných skupinách jsme společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí, udržovali v pořádku vybavení, vedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.    Děti se podílely na fungování rodinné skupiny – vedení domácnosti, zacházení s penězi, rozhodování o zajišťování důležitých potřeb, volily si takové aktivity a činnosti, které byly zábavné, rozvíjely si v nich komunikační schopnosti, řešily konflikty, byly vtaženy do různých herních systémů, které rozvíjely jejich sociální cítění.

 

 

 

            V rámci vaření ve skupinách si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči, prostřednictvím nákupu potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky.  Samy si zajistily celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávaly individuálně i kolektivně a průběhu a efektům této činnosti bylo nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.

            2/3 Oblast kulturní a estetická

Září 2021      

Lázeňské slavnosti v Lipové - lázních  - tradiční akce 25. slavnosti lázeňské sezóny ve Schrothových léčebných lázních - plno kulturních zážitků - taneční vystoupení  SZUŠ, karate - ukázka bojové techniky, příjemné hudby, soutěží a občerstvení
Svatováclavské slavnosti v lázních

Výtvarná činnost - pirátská loď, dopis Ježíškovi, malování stromu s otisky jablíček, draci, malování plechovek, malování na téma podzim                                                                  

Tvořivá činnost - výrobky z krepového papíru, podzimní strom, malování listí,    

                       strom z krepového papíru, panáčci z klacíku a vlny, papíroví krabi, strom s

                       nalepenými veverkami a ježky, vymalovánky soviček a vyšívání, aranžování z

                       suchých květin, tvoření s vlnou a látkou - dýně, sovičky z ruliček                                                 

Beseda - Mezinárodní den gramotnosti - zaujala hlavně starší děti                                           

Návštěva knihovny                                                                                                                        

Příprava pokrmů a moučníků - tousty, kokosová buchta, koláč, jednohubky                           

Úprava záhonu - všechny děti se rády zapojily do této činnosti. Někteří                                       

odstraňovaly plevel, kypřily půdu, vyhrabávaly trávu a jiní odvážely nepořádek.          

                                                          

Říjen 2021    

Projekt JSEM LASKAVEC - návštěva javornického útulku

Výtvarná soutěž o originální novoroční přání                                                                               

Dýňové slavnosti  - akce SVČ Duha Jeseník                                                                                

HALLOWEEN v lázních - soutěživé hry ve strašidelných maskách                                            Výtvarná činnost - kresba vánočních dárků, kreslení podzimu - barvení listí,                              malování ježka, omalovánky s podzimní tématikou, veselé ovoce - malování                               temperou, malování obličejů doplněné listím a přírodninami, podzimní sluníčka,                        malování stromu, kresba pavouků                                                                                                  

Malování na soutěž  - novoročenky pro Drážní úřad
                       

Tvořivá činnost - skřítci ze šišek, drak z papíru, dárečky pro sponzory, koláž z listí a                 přírodnin, podzimní strašák z polínka a přírodnin, zvířátka z ořechových skořápek,                     tvoření z listí, kaštanů, podzimní zátiší - stromy z ruliček a klacíků, vystřihování                            podzimních motivů, halloweenské motivy, ozdoby ze zažehlovacích korálků,                            výrobky z krabic, papírový jelen, dům z krabic, skřítci z papíru, papíroví krtečci,               podzimní svícen, podzimní řetěz z přírodnin a jablek, věnec z kaštanů, ježek ze šišek                    a látky, navlékání korálků, stavba lesní domečků                                                                           Dárečky pro sponzory                                                                                                                   

Koncert ZUŠ v Zrcadlovém sále v lázních - naše děti úspěšně studují obor sólový                   zpěv, a tak měly možnost se předvést před publikem. Vystoupení se všem povedla,                    jejich odměnou byl velký potlesk a sladká odměna v cukrárně.                                                 

Pečení podle receptu a příprava pokrmů - moučník s jablky, puding čokoládový,                dort nepečený, halloweenské dobroty
                       

Krmení kačenek - relaxační činnost u rybníku se spoustou krotkých kačenek, které                   děti mohly krmit a pohladit si.
                       

Výstava dětské ilustrace v Katovně - děti si prohlédly ilustrace, ale také si malovaly a tvořily z papíru a sledovaly pohádky.                                                                                     

Listopad 2021          

Krmítka - vyhlásili jsme soutěž ve výrobě krmítek pro ptactvo. Rodinné skupiny se zapojily, děti byly kreativní, snažily se, aby ta jejich byla co  nejkrásnější a zvítězila. Hlasovat budou všichni zaměstnanci domova a v prosinci budeme znát vítěze.

 Výtvarná soutěž  - ÚŘAD vlády uspořádal již 8. ročník vánoční výtvarné  soutěže pro děti z dětských domovů. Hlasování veřejnosti probíhalo                                           od 22.11 - 2.12. 2021. Naše děti se snažily o co nejkrásnější výtvory, tak se                                    necháme překvapit!                                                                                                                        

Uspávání broučků - akce SVČ Duha                                                                                               Návštěva chovatelského kroužku v DUZE                                                                                 

1. ADVENTNÍ NEDĚLE - procházka rozsvíceným náměstím                                                    Návštěva knihovny V. Priessnitze                                                                                                

Přesazování pokojových květin                                                                                                   

Vycházka ke krmelci                                                                                                                    

Den nevidomých - děti si vyzkoušely hry poslepu                                                                               

Tvořivá činnost - zimní postavičky ze sklenic, zimní skřítci - malování                                         vodovými barvami, podzimní strom z krabice, vánoční ozdoby z těsta, dárky                           ze skořápek a šišek, andílci z polínek, robot z krabic, vánoční lucerny, skřítek                                z větví túje, adventní věnce, malování sklenic, zimní strom
                       

Pečení a smažení- koláče, moučník s jablky, palačinky, střecha ze sušenek,                                kokosový moučník, bábovka, dezert s ovocem, Slané dobroty - párek v těstíčku,

marikle                                                                                               

 

Prosinec 2021           

Mikuláš dětem - tentokrát naděloval balíčky na náměstí v Jeseníku.

                        Domov má talent - na tuto soutěž se děti předem pečlivě připravovaly.                                       Domovem se ozýval zpěv a písně, u kterých trénovaly tanec. Moderování                                   zvládl výřečný chlapec a porota byla shovívavá a spravedlivá. Vítěz byl z                                  každé kategorie a sladkou odměnu dostali všichni účinkující. Soutěžní                                              odpoledne si všichni užili a absolutní vítězka ve zpěvu byla dojata. 

                        Ptačí budky - vyhodnocení                                                                                                             Výtvarná činnost - malování skřítků, obrázky s tématem zimy - rozmazávání                            a zapouštění pastelů, zimní krajina s dolepováním obrázků 

                        Tvořivá činnost - zdobení stromečků, sněhulák a vločky z papíru, zimní                                     domečky z krabic, papírový řetěz, výroba baněk z nafukovacích balónků,                                    vánoční přáníčka, tiskátka z brambor

                        Pečení vánočního cukroví - pečení a zdobení perníčků, vanilkové rohlíčky a                             košíčky, vánoční muffiny, linecké cukroví
                        Příprava dobrot - jablečný štrůdl s ořechy, závin z listového těsta, pečení                                  koláče

                        Návštěva kina - animovaný film ENCANTO                                                                                

Zpívání a poslech koled - každou chvíli jsme si sedli k adventnímu věnci a při  

                              zapálených svíčkách, jsme si povídali, poslouchali vánoční písně a koledy a ochutnávali

                            vánoční cukroví .          

                        Setkání všech zaměstnanců a dětí u vánoční večeře - bylo krásné, dojemné,                            zhodnocení uplynulého roku a přání všeho nejlepšího od ředitele domova                                   

 

                      

bylo srdečné, večeře vynikající a rozbalování dárků......překvapení a radost.
            SILVESTR - dobrá nálada, pohádky, hry a soutěže, dětský punč na náměstí,                  dobroty a novoroční přípitek

 

Leden 2022    Návštěva chovatelského kroužku v DUZE - po domluvě s vedoucí                                            pracovnicí chovatelského kroužku ve SVČ Duha děti měly možnost poznat                                 domácí mazlíčky - křečky, křečíky, myšky, osmáky, králíky, morčata, činčily,                             ale také hady, ještěrky ap.  Byly seznámeny se základy chovu teoreticky i v                                  praxi, měly možnost si je pochovat a jejich zvídavost nebrala konce.                                             Herna Kafrárna 

                        Malování zvířátek - děti malovaly zvířátka, která navštívila ve SVČ Duha                                 Návštěva knihovny                                                                                                                         Divadlo P. Bezruče - Loupežnická pohádka se líbila nejen nejmladším                                          dětem,             ale i starším a dospělým. Byla zábavná a hlavně poučná a se spoustou                          písniček.                                                                                                                                          

Pohádkové bytosti z krabic                                                                                                           Kino Pohoda - Moje příšerka - krásná animovaná pohádka                                                           Výtvarná činnost - papírová mozaika, abstraktní malování, dolepování                                      sněhuláka portréty dětí, malování ptáčků                                                                                        Malé kadeřnicedívky zkoušely účesy na soutěž

 

Únor 2022     

Vyčisti les - 1 RS se sama aktivně zapojila do čištění okolí, parku a lesíku od                              nepořádku. Děti tato dobrovolná činnost bavila, připadaly si prospěšné a s                                   dobrým pocitem se vracely domů.

                       

Soutěž o nejhezčí valentýnský dort - děti tentokrát tvořily nepečený dort.                                 Byly přitom hodně nápadité, záleželo jim, aby byl co nejhezčí a těšily se                                     z výhry.                                                                                                                                             

Tvořivá činnost - batikování, dárky k Valentýnu, malování obrázků - pocity,                                    malování přírody, ptáčci, tiskání bublinkovou fólií, ptačí budka z krabic, lesní                                  zvířátka z krabic, výroba žabek                                                                                                      

Soví hádanková stezka - akce SVČ Duha Jeseník - děti měly za úkol najít a                                rozluštit 10 hádanek směřované k přírodě.
                       

Návštěva kina - zhlédnutí filmu ,,Vlk a lev"                                                                                 

Beseda se zaměstnanci Městské knihovny                                                                                  

Masopust v České Vsi - masopustní rej plný nádherných masek se spoustou                               zábavy a občerstvením.

                        Vyrábění srdíček - jako poděkování nadačnímu fondu Zdeňky Frýbertové.                   

Březen 2022   Filmové představení o V. Priessnitzovi v prostorách hotelu Lázeňského                                    domu Priessnitz v Zimní zahradě - děti měly možnost sledovat na plátně                                      životopisný hraný dokument Živá voda věnovaný zakladateli moderní                                         vodoléčby V. Priessnitzovi, který napsal, režíroval a produkoval                                                  Pavel            Linhart.

                        Návštěva DIVADLA P. Bezruče - výstava fotografií

                        Návštěva sportovní haly - děti fandily našim fotbalistům

                       

EVVO - Slyším tě lese - vzdělávací a zážitková hra v Katovně                                                    

Tvoření - sovičky ze dřeva, kouhoutci a kytičky z obalů na vajíčka, ptačí                                    budky, jarní kytička z papíru, tulipány, květiny z různých materiálů,                                            velikonoční zápich - vajíčko, ptáčci z kolíčků, vystřihování motýlů, veselé                                dveře, ubrousková technika s velikonoční tématikou, tvoření z papíru - jaro,

 

                        pletení košíků z vlny, ovečky z vaty, relaxační míček z rýže, motýlci ze                                       skládaných barevných papírů                                                                                                          

Výtvarná činnost - malování květináčů, jarní krajina anilinovými barvami,                                malování na kameny


Duben 2022   Vystoupení sboru ZVONEČKY - v sanatoriu Priessnitz se konalo                                             vystoupení dětského sboru pod vedením p.uč. A. Beťákové, která učí i naše                                děti v sólovém zpěvu. 

                       

Účes roku 2022 - soutěž vyhlásilo SVČ Duha a téma bylo strašidelná krása.                               Naše dívky obsadily 2.místo
                       

Pečení velikonočních dobrot - tentokrát děti pekly cukroví na velikonoční                                 jarmark, který se konal  na náměstí v Jeseníku - perníčky, rohlíčky a linecké.                             

Velikonoční jarmark - na náměstí jsme měli možnost mít vlastní stánek a                                  prodávat výrobky, které děti vyráběly - květinové zápichy, slepičky, zajíčky,                                  košíčky aj. drobnosti. Také se nabízely upečené sladkosti a domácí limonáda.                             Utržený výdělek se spravedlivě rozdělil na rodinné skupiny a použijeme na                         celodenní nebo víkendové zážitkové akce. 
                       

Tvořivá činnost - beránek z vaty, kuřátka z papíru, muchomůrky z                                              plastových talířů, ptáčci, šneci ze skořápek, stojánek slepičky, obrázky z                                     korálků, papírové kytky, hřib z kaštanů, pletení pomlázek, hmyzí domeček
                       

Výtvarná činnost - malování různými technikami a dolepování na jarní téma                            

Barvení velikonočních vajíček                                                                                                     

Sázení bylinek a květin do malovaných květináčů                                                                        

Účast v soutěži ZDRAVÁ PĚTKA                                                                                     

Koncert našich studentů ZUŠ v Kapli            

           

Květen 2022  Třešňová alej -  vede od Muzikantské stezky k prameni Edita. O stromky                                   pod našim jménem se v průběhu roku staráme. Na jaře je děti okopaly,                                        vyplenily, opravily ochranné oplocení a pokochaly se krásným výhledem do                               okolí.
                       

Vysazování květin - zvelebili jsme si okolí našeho domova výsevem                                          truhlíkových květin. Venkovní květináč děti osadily letničkami a ozdobily                                  veselými zápichy
                       

Tvořivá činnost - papírové skládanky, výrobky z přírodnin, koláž, malování                               křídami na asfalt, výrobek z filcu - květináč, berušky z polystyrenu, tvoření s                              vlnou, papírové kytičky, podložky ze zažehlovacích korálků, práce s                                           plastelínou, zápichy do květináčů

                       

voření z recyklovatelných materiálů do záhonu - domečky ze dřeva,                                      berušky z míčku, malované gumáčky, zápichy                                                                              

Pečení - zdravý moučník, krtkův dort                                                                                    Požární cvičení                                                                                                                              

Zahájení lázeňské sezóny - akce na hřišti v lázních - spousta zábavy, her,                                   soutěží, kulturního vystoupení, občerstvení a hlavně kolotoče                                                        

Návštěva kina Pohoda - film pro děti Ušák Chicky a zlokřeček                                                 

Knihovna V. Priessnitze  - výstava vítězných fotografií pod názvem   Rozmanitost přírody                                                                                                                       

Účast v soutěži ZDRAVÁ 5  - tým Tři mušketýrky postoupily do velkého finále, které probíhalo v Praze a vyhrály 2. místo – gratulujeme!!!                                              

Restaurant day - děti měly možnost prodávat produkty z restaurace Gemeru                              

a za utržené penízky  si zaplatíme akce pro děti - třeba výlet do ZOO nebo pobyt na Ranči.
            Pohádkový les  ve Smetanových sadech                                                                            

Výtvarná soutěž  - na téma léto       

                    Přijímací zkoušky do ZUŠ na výtvarný obor

                                                                    Lázeňská vyhlídka                                                                                                             Úklid kolárny - provedli jsme jarní úklid všech kol, něco se opravilo, něco se vyhodilo, poskládaly se přilby a hračky. Po práci si děti zasloužily                           občerstvení - špekáček připravený v krbovém ohništi.           

                                  

Červen 2022  ZOO OLOMOUC - stihli jsme prohlédnout všechna zvířátka, projet se safari vláčkem, nakrmit kozy, děti si vyzkoušely obratnost na lanech a zdolávání překážek, všichni jsme se občerstvili a odjeli vláčkem na domov. Počasí bylo                              slunečné, zkrátka, pěkný den.

                        Závod míru v Jeseníku - doprovodný program pro děti a náš chlapec se  přihlásil do soutěže v kreslení a vyhrál kolo !!!!

                        Den dětí na  hřišti v lázních - soutěže, malování kamínků, malování na obličej, kulturní program, ale také skákací hrad, veslování na lodičkách a                                                občerstvení.                                                                                                                                     

Dům na půl cesty - zajímavá návštěva, která měla dětem přiblížit život v zařízení, kde se mladí lidé učí žít samostatně - jednat s úřady, udržovat   domácnost, hospodařit s měsíčním příjmem, hledat si práci, rozvíjet vztahy pod. Děti se tázaly, shlédly prezentaci domova a vyplnily jednoduchý test. Měly také možnost nahlédnout do bytů a popovídat si s klienty domova na půl cesty.                                                                                                                                         

Návštěva javornického útulku - jsme již pravidelnými hosty, děti se podílejí                            na zakoupení suchého krmiva a pamlsků pro pejsky, vždy je vyvenčí a sdílí s                                   nimi jejich radost ze setkání.                                                                                                                  Vll. Závěrečná taneční přehlídka YESDANCE, absolventské vystoupení -                                  naše dítě je studentem této soukromé taneční školy, kterou financujeme díky                           nadaci Přál bych si . Skvěle si vedlo a atmosféra za přítomnosti                                                      starostky byla úchvatná. 
                       

Koncert v Kongresovém sále v lázních - naše talentované děti, které studují                             v ZUŠ obor sólový zpěv, měly možnost za přítomnosti členky Národního                           divadla předvést svoje pěvecké vystoupení, které bylo velmi podařené, pěkné                               a dojemné.                                                                                                                                      

Tvořivá činnost - malování na asfalt, zápichy do květináče s letním motivem,                         motýlci z papíru                                                                                                                              

Ferrari pro domov - sponzoři ve sportovním autě svezli všechny děti,                                        zahráli si s nimi přátelské utkání ve fotbale, povídali si s nimi a předali jim                                  spoustu sladkostí i finanční dar. Moc děkujeme !!

           

Červenec, srpen 2022          

Vodní tvrz - prázdninová herna

                        Tvořivá činnost - kytky z recyklovatelných materiálů, navlékání korálků

                        Pečení moučníku s jablky

                        Opékání špekáčků

 

           

 

Estetická výchova u dětí rozvíjí dovednosti vytvořit krásné prostředí kolem sebe. Při výtvarných činnostech děti rozvíjely jemnou motoriku, představivost, estetické cítění, používaly různé výtvarné techniky. Některé práce byly použity na výstavy a soutěže. Také se podílely na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků. Svými pracemi zkrášlovaly prostředí rodinné skupiny i celého domova. Vyráběly výrobky i pro sponzory, zaměstnance domova apod.

            Nadační fond Albert                                                                                                          Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé výživy.  Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do jejich životního stylu.  Soutěžit mohly v samostatné kategorii také děti z dětských domovů. Výzvu jsme přijali. Tentokrát do finále putovala  BROWNIES z cizrny a tvarohu a kiwi vytvarované do želvy, nádherné výtvory se zeleniny – had, berušky, panáčci z mrkve, lodičky z paprik aj. Ve finále, které se konalo v Praze, si náš tým s názvem ,,Tři mušketýři“ vedl velmi dobře. Výtvory se zeleniny, sladké nazdobené ovocem - muffiny jim zajistily 2. místo, za které si TÝM zasloužil podívanou po Praze . A za finanční výhru jsme zakoupili trvanlivé potraviny.

Projekt  „ Přál(a) bych si “ - Dejme dětem šanci  

            Do projektu byly, v průběhu roku, zařazeny všechny děti. Přání dítěte mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání. Jako třeba:

 

Sportovní oblečení                            2 998,- Kč                                                                                Badminton                                        998,- Kč                                                                                     Cestovní tašky                             3 200,- Kč                                                                                Koloběžka                                       2199,- Kč                                                                                    Školné na pěvecký kroužek                    2 400,- Kč                                                                                       Školné na pěvecký kroužek               2 400,- Kč                                                                                        Hodinky                                               1 500,- Kč                                                                                      Sluchátka                                              1 199,- Kč                                                                                 Permanentky na bazén                   1 000,- Kč                                                                                    Sportovní oblečení                                  1 899,- Kč                                                                                                                                                                                   Židle k PC                                          2 000,- Kč                                                                                      Školné na pěvecký kroužek                    2 400,- Kč                                                                                       Školné na pěvecký kroužek                    2 400,- Kč                                                                                            Psací stůl a lampa                         3 329,- Kč                                                                                        Permanentky na bazény                        3 000,- Kč                                                                                       Sluchátka                                                977,- Kč                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4  Oblast činnostní a občanské, oblast ,,Člověk a zdraví"

 Září 2021      Bazén Česká Ves                                                                                                              Dopravní hřiště u ZŠ B. Němcové - děti si osvojovaly již získané znalosti  v              dopravním provozu, nejvíce se jim zamlouvaly čtyřkolky na šlapání.                                Lipová - lázně - jízda na koních, dětské hřiště                                                                     Skate park - děti se seznamovaly s pravidly v nově vybudovaném skate                                 parku. Zatím si  opatrně vyzkoušely  sjet malou rampu, sledovaly triky                              šikovných chlapců, byly opatrné a nesmělé.                                                                              Výlet na Lesní bar - děti tuto turistickou vycházku milují. Svezení vláčkem,                        pochod krásnou přírodou, občerstvení, které si vybraly, veselé závodění a              skotačení.                                                                                                                           Bazén v Priessnitzových lázních                                                                                    Vycházka ke Křížku - vycházka lesem, kde si děti všímaly změn v přírodě,                zdolávaly překážky ze spadlých stromů, sbíraly odpadky a na dřevěných                         pódiích u Křížku si poseděly a kochaly se krásným výhledem do údolí                            Jeseníku, hrály si na schovávanou a organizovaly různé honičky, hry.…                                  Netradiční hřiště v Písečné - děti se zabavily na trampolíně, kolotočích,                                    hrály kopanou, seděly ve vláčku, zkoumaly jiné herní netradiční prvky -                              kormidlo, vědomostní tabuli aj.                                                                                        Výlet do Vidnavy  - seznamování s městy v okolí Jeseníku                                             Balneopark v lázních                                                                                                       Bazén Česká Ves                                                                                                              Střelba ze vzduchovky – soutěž                                                                                         Hry ve Smetanových sadech                                                                                            Sběr hub                                                                                                                            Návštěva fotbalového hřiště – míčové hry                                                                          Multifunkční hřiště v Písečné                                                                                          Návštěva herny Kafrárny                          

 

Říjen 2021     Šípkovaná zaměřená na plnění podzimních úkolů a pak zmrzlinka

                        Výlet do Černé Vody - seznámení s okolím a krásami přírody

                        Procházka ke Křížku - hry na volném prostranství, zdolávání přírodních                                   překážek

                        Výlet na Bobrovník - hry na dětském hřišti

                        Vodní hrátky v bazénu s vířivkou v lázních                                                                                  Návštěva bazénu v České Vsi                                                                                                        Turistická vycházka na Křížový vrch - pěší vycházka po označené trase,                                 děti se orientovaly v prostoru, pozorovaly přírodu, plnily jednoduché úkoly                                nejen pohybové, ale i vědomostní. V restauraci si pochutnaly na domácích                                  hranolkách a využily herní prvky                                                                                                    Výlet do Žulové - procházka kolem rybníku, návštěva dětského hřiště                                           Dopravní hřiště u ZŠ B.N.  

 

                                                                                                         

 

Listopad 2021

Vycházka na Pomezí - v chladné odpoledne se děti prošly směrem na                             Pomezí. Tuto vycházku mají velmi rády, okolí je nádherné a hlavně se vždy                      zastaví u malého hospodářství s domácími zvířaty, které obdarují pamlsky.

                        Hrátky na sněhu - první sníh si děti užívaly - klouzaly se po zadku z                                          kopečku, koulovaly se, stavěly malé sněhuláky, jezdily na bobech.

 

                        Výlet na Ramzovou a Petříkova - vlakem do cíle a pak pěší vycházka do                                  Petříkova. Děti se náramně prošly, cestou byly zvídavé, soutěžily a i stezku                                 odvahy zvládly.                                                                                                                                 Turnaj v kopané mezi domovy - se uskutečnil v DD Černá Voda. I když se                                  naše děti velmi snažily, čestně prohrály. Ale skvělá nálada, velká podpora od                                dospělých a určitě ne poslední zápas.                                                                                              Bazén Česká Ves                                                                                                                           

Prosinec 2021           

Návštěva kluziště - vyzkoušeli jsme nové kluziště v Jeseníku. Hřiště s ledovou plochou vzniklo za 4 měsíce za místní sportovní halou. Do konce roku bylo kluziště v bezplatném užívání, a tak jsme jej v hojném počtu  navštěvovali. Poprvé bruslili i nejmenší chlapci a nic je neodradilo od dalších návštěv.

                        Bobování a jiné hrátky na sněhu 

                        Procházka po lázních a punč - děti pozorovaly vyzdobené lázně svítícími                                 stromečky, za okny vánoční výzdobu, povídaly si o nadcházejících vánočních                             svátcích a nejvíce se těšily na dárečky. Sladký dětský punč byl vynikající.

                        Výlet do Vápenné - pěší vycházka po okolí, ale nejvíce se děti těšily, že                                     budou krmit koně.

 

Leden 2022    Vycházka na Bobrovník - chůze u dětí vyvolala dobrou náladu, rozvíjela se                              jejich tělesná zdatnost a pohybové dovednosti, což vede děti ke zdravým                                     životním návykům  a postojům. Jde nám taky o smysluplný pohybový režim                                  naplněným vhodnými pohybovými aktivitami.

                        Návštěva kluziště - děti si na ledě užily spoustu legrace a zábavy, je to                                       perfektní fyzická a vytrvalostní aktivita a ještě se učily dodržování                                               stanovených pravidel.                                                                                                                      Bobování - skvělá zábava na kopečku u domova. Děti sjížděly na lopatách,                                bobech , ale i po zadku. Soutěžily, kdo dojede nejdál, utvořily vláček,                                            dováděly na sněhu..                                                                                                                          Taneční soutěž - této soutěže se zúčastnily jen dívky. Tancovalo se ve                                              skupinkách na oblíbené písničky, na závěr si uspořádaly malou diskotéku a                                   předvedly se i zpěvem, hlavně absolventi ZUŠ. Na všechny čekala sladká                          odměna.
                        Vycházka ke krmelci - děti přinesly sušené pečivo, jablka a doufaly, že                                      spatří lesní návštěvníky

 

Únor 2022      Výlet do Lipové - cestování vláčkem, pěší vycházka a prohlídka Schrotových                            lázní v Dolní Lipové, návštěva cukrárny a zpět autobusem.

                        Návštěva kluziště - děti si rozvíjely bruslařské schopnosti, respektovaly daná                                    pravidla a seznamovaly se s novými kamarády.

                        Herna Kafrárna - menší děti rády využívají nabídku herny - skluzavky, hry                              v obchůdcích, malovaly si, prostě se vydováděly podle svých zájmů.                                              Wellness centrum Bruntál - den z jarních prázdnin jsme s dětmi trávili v                           aquaparku. Děti si užily relaxační bazén, vířivku, divokou řeku, tobogán a                           parní saunu.                                                                                                                                      Bazén Česká Ves                                                                                                                            Herna Bělá - tato herna je pro děti velkým lákadlem. Uvnitř herny je mnoho                                    dětských atrakcí, dotykové naučné obrazovky a dřevěné naučné panely, ale                                 také provazová cesta, kostkoviště a dřevěné hračky, balónkové koupaliště,                                  mohou si zahrát i stolní hry.

                                                          

 

Březen 2022   Návštěva kluziště  - poslední bruslení 

                        Bazén Česká Ves

                        Bobování na Ramzové - zimní sezónu jsme zakončili bobováním na                                           Ramzové. Jeli jsme vláčkem, na kopci jsme se občerstvili, pořádně užili                                      sjíždění z kopce na bobech, lopatách i po zadku. Horký čaj s tatrankou v                                       horské chatě a zpět vlakem do Jeseníku.                                                             

 

Duben 2022   Bazén Česká Ves

                        Turistická vycházka na Křížový vrch - zdolat výšlap Křížovou cestou,                                     kterou tvoří 14 dřevěných křížů s kapličkou s pašijovým obrázkem není pro                                děti už žádný problém. Cesta vychází od Anglického pramene a končí u kaple                            svaté Anny na vrcholu kopce. V restauraci si děti objednaly hranolky, využily                              hrací koutek se skluzavkou a přes louku jsme seběhli až na autobusovou                                             zastávku.
                        Rej čarodějnic v lázních - spousta her a zábavy v čarodějnickém převleku na                            hřišti v lázních
                                                                                                                                 Bazén v lázních                                                                                                                                 Pohybové hry ve Smetanových sadech                                                                                    Dopravní  hřiště u ZŠ B. Němcové                                                                                               Úklid okolí domova - děti si osvojovaly pracovní dovednosti a návyky

                                                                      

Květen 2022  Smetanovy sady - spontánní pohybové činnosti, využití prolézaček,                                            houpaček, skluzavek a posilovacích strojů. Cílem bylo, aby děti poznaly vliv                              konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní i sociální                                  pohodu.

                        Lesní bar - v horském prostředí Jeseníků se nachází tzv. lesní bar, který je                                  umístěn nad obcí Horní Lipová. Turistická vycházka krásnou přírodou, kterou                            děti nešly poprvé, ale vždy je nadchne. V lesním baru se osvěžily studenou                            pramenitou vodou, nebo si mohly uvařit čaj, opekly si špekáčky, zakoupily                             sladkost a zaplatily do pokladničky. Cestou si povídaly, ale také hrály různé                               pohybové hry.
                        Bazén v České Vsi i v lázních s vířivkou
                                                                                       Procházka po lázeňských pramenech - v okolí lázní lze nalézt na osmdesát                              pramenů, studánek a dalších upravených míst a místeček. Vše souvisí s                                       osobou V. Priessnitze. Řada pomníků je propojena naučnou stezkou V.                                        Priessnitze., kterou jsme s dětmi částečně prošli. Zajímal nás Mariin pramen a                                    pramen Šárka. Cestou zpět se děti vyřádily na hřišti se skluzavkami a na                                       lanech a v bludišti.                                                                                                                            Jízda na koloběžkách, in-line - opět jsme si všichni zajezdili na                                                    cyklostezkách, které vedly směrem na Bobrovník nebo  k jesenickému                                       pivovaru. Děti dodržovaly dopravní předpisy, byly ukázněné a zdatné, hlavně                         menší na odrážedle. Holky vyzkoušely i kolečkové brusle a všichni se po                                    jízdách těšili  na osvěžení v podobě zmrzliny. 
                        Soutěžní odpoledne - v areálu domova na hřišti si děti zahrály přehazovanou,                            vybíjenou, kopanou a na asfaltu si zaskákaly panáka a švihadlovou školku.                                 Střelba ze vzduchovky                                                                                                                     Dopravní hřiště u ZŠ B. Němcové - velmi oblíbená činnost u dětí. Mají                                       možnost se zdokonalovat v dopravních předpisech na motokárách, kolech                                nebo koloběžkách.    

 

                        Návštěva biofarmy v Lipové - děti využily hlavně hřiště s prolézačkami, ale                              také se seznámily s produkty farmy a jejich zvířátky                                                                      Přijímací zkoušky do sportovní třídy - měli jsme možnost být u přijímacích                               zkoušek našich dětí do sportovní třídy. Vedly si skvěle, hlavně v běhu, ale v i                                v ostatních disciplínách - skok, hod ap.
                        Tréninky - v pohybové školičce jsou přihlášeni nejmladší chlapci a moc je to                             baví. Učí se pravidlům a rozvíjejí si fyzickou zdatnost.

                                              

Červen 2022  Vycházka do lázní - BALNEOPARK

                        RANČ OREL v České Vsi - víkend strávený na ranči byl pro děti příjemnou                             změnou. V srdci krásné přírody nejvyšších moravských hor se děti přímo                                    odvázaly v Adrenalin parku s lezeckými stěnami, obřími houpačkami, bungee                                trampolínami a celou řadou dalších atrakcí. Zaplavaly si v bazénu a projely se                            v koňském sedle a pobyt zakončily návštěvou koupaliště v Jeseníku. Super                                akce, která se všem líbila.                                                                                                                Pohybové aktivity v parku ve Smetanových sadech - tentokrát starší děti                                nejvíce bavil líný tenis, menší děti  se houpaly a zkoušely horolezeckou stěnu.                            Návštěva jesenického koupaliště - voda studená, ale natěšené děti si ji                                       užívaly.                                                                                                                                             Dopravní hřiště u ZŠ B. Němcové - výrazné zlepšení v dopravních                                             předpisech                                                                                                                                        AKCE DOŠKOLNÁ aneb cestujeme Evropou - připravený byl velmi pestrý                               program, do kterého se zapojila úplně celá škola. Třídy druhého stupně měly                                 za úkol připravit stánky s občerstvením a soutěžní aktivity pro stupeň první.                          Každá třída si zvolila jeden z evropských demokratických států, kterému se                             rozhodla vzdát hold přípravou tradičních pochutin a jejich symboliku                                          promítnout nejen do soutěží, ale taky do svých kostýmů. Ochutnat a                                             zasoutěžit si mohly děti v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Finsku, Švédsku,                              Ukrajině ap. Nechyběl bohatý pódiový program, kde se předvedli žáci ze                                                všech ročníků a mezi nimi úspěšně předvedly své vystoupení i naše děti. A na                             závěr....... vodní pěna !!

 

Červenec, srpen 2022

                        Balneopark - lanové centrum, bludiště, hřiště, brouzdaliště

                        Herna Kafrárna - představuje zmenšené městečko, ale také prolézačku se                                 skluzavkou a kreativní koutek
                        Smetanovy sady - posilovací stroje, stolní tenis, skluzavky, houpačky
                        Ramzová - sběr borůvek
                                                                                                                 Herna Bělá v pohybu - dětské atrakce, dotykové naučné obrazovky a                                           dřevěné naučné panely                                                                                                           Bazén Česká Ves                                                                                                                            Fauna park v Lipové - menší soukromá zoologická zahrada                                                    Turistická vycházka na Křížový vrch - krásný výhled na město Jeseník a                                  odpočinek u občerstvení                                                                                                                  Žulovské dny - skákací hrad, soutěže, atrakce
                        Jesenické koupaliště - vodní hrátky, opalování                                                                             Vycházka po Muzikantské stezce                                                                                                 Cyklovýlet na Pomezí 
                                                                                                                  Plážový nohejbal                                                                                                                               Minigolf v lázních   

 

                        Turnaj v kopané v Mikulovicích                                                                                                  Multifunkční hřiště v Písečné                                                                                                       Sportovní odpoledne ve Smetanových sadech                                                                              Výlet na Mechové jezírko a koupání v biotopu                                                                                Výlet na Ramzovou  - dětské hřiště                                                                                                  Cyklo - koloběžkový výlet do Písečné                                                                                              Špičák jeskyně a procházka po okolí                                                                                              Bowling a hry na dětském hřišti                                                                                                      Koupaliště Velká Kraš                                                                                                                  Odpoledne s klaunem Honzou Popletou - bublifuková párty a občerstvení                                Sbírání hub                                                                                                                                     Šípkovaná s plněním úkolů a hledáním pokladu                                                                            Výlet na Ramzovou spojený s obhlídkou vojenských bunkrů                                                           Návštěva javornického koupaliště - poslední víkend si děti užily sluníčka                          na koupališti kousek za Javorníkem. Také stihly krásnou procházku v okolí                                    javornického zámku a vláčkem zpět do Jeseníku.


            Na letních táborech se děti učily správnému táboření, chování v přírodě, ale i také sportovnímu chování a jednání.

Atlantida – Cyklokemp Černý potok, Velká Kraš u Vidnavy – 4 děti

TransAmerika, příměstský tábor Jeseník – 2 děti

Tábor při PL Šternberk: 2 děti

Příměstský fotbalový camp, Mikulovice – 3 děti

Hra o líheň – Cyklokemp Černý potok – 2 děti

 

            Pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost. Zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – plavání, turistika, míčové hry, lyžování, bruslení, jízda na kole. Využívali jsme hřiště u dětského domova a na ZŠ, tělocvičnu i posilovnu, hřiště v lázních i fotbalové hřiště, za vhodných podmínek jsme realizovali zážitkové aktivity.

            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kam docházelo 8 fotbalistů. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.

2/5  Oblast vzdělávání

            Vzdělávání je pro děti naprosto důležité, protože je přípravou na budoucí život. Vzdělání jak praktické, tak teoretické, všeobecné i specializované a hledání souvislostí je to, co mladý člověk potřebuje. Snažili jsme se o optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi.  

            U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Denně byl využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy byla navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Pravidelně vypracovávaly domácí úkoly, děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování, učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat, k získání informací využívaly knihy, internet, televizi apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Informace o hodnocení, absencích, učivu, domácích úkolech, zdokumentovanou komunikaci mezi učiteli a vychovateli a důležitých školních událostech získáváme prostřednictvím výukového nástroje

 

EDOOKITU. V elektronické žákovské knížce jsme měli přehled o školních aktivitách našich dětí a naši žáci měli k dispozici veškeré podklady pro kvalitní a efektivní přípravu do školy, včas byli o všem informováni, mohli diskutovat a sdílet své nápady. Dle potřeby jsou pro děti zpracovány individuální plány vzdělávání.  Při volbě povolání jsme spolupracovali s výchovnými poradci na ZŠ. Pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek a zákonné zástupce jsme informovali o chování a prospěchu dětí.

Stav žáků k 30. 6. 2022

Počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ: 4 děti

Počet dětí navštěvující ZŠ: 17 dětí

Počet dětí studující na OU: 1 dítě

Počet dětí studující na SOŠ: 4 děti

Prospělo s vyznamenáním: 4

Prospělo: 21

Neprospělo: 0

Pochvala třídního učitele: 1

Počet neomluvených hodin: 0

Podpůrná opatření: 1 st. - 1 dítě

                                            2 st. - 9 dětí

                                           3 st. – 4 děti

                                           4 st. – 1 dítě

 

Školní rok evidujeme v SW sociálním programu EVIX, což je informační systém určený pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a-d zák. č. 109/2002 Sb. Jeho význam je hlavně ve sjednocení pracovních postupů a metodik práce v zařízení.

            Na pedagogických poradách se hodnotily jednotlivé kroky výchovného působení, při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP.

Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se. Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován ,,PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI (PROD)

 

DÍTĚTE“, kde se promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dětí zaměřují. K hodnocení a stanovení cílů  PRODu docházelo pololetně

            Logopedickou péči potřebovaly 4 děti, následný nácvik prováděli vychovatelé v rámci odpoledních činností, případně asistent pedagoga.

            Podporovali jsme mimoškolní a zájmové aktivity dětí, ať už organizačně, tak i finančně. V průběhu školního roku děti pokračovaly ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD.

Počet dětí v zájmových kroužcích

SVČ Duha – Chovatelský kroužek    2

FK Jeseník                                        6

Taneční kroužek                               2

ZUŠ – obor sólový zpěv                    4        

FK Jeseník - ohybová školička        2          

                                                      

 

Činnost koordinátorů a terapeutů v DD

            Metodik prevence na začátku školního roku vypracuje Minimální preventivní program, komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, spolupracuje s institucemi a organizacemi. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově. Seznamuje nás s výsledky realizace preventivního programu za předchozí školní rok. Hlavním cílem je, aby děti byly zodpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.

            Organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví, proběhly rozhovory s dětmi na témata:  kyberšikana, sebepoškozování, trestní odpovědnost, nebezpečí na síti, řešení rizikových situací, patologické hráčství, kriminalita, delikvence a vandalství. Pravidelně byla prováděna prevence rizikového chování. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucího pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD.

            Ve školním roce 2021/2022 nedošlo k některým projevům rizikového chování především v oblasti záškoláctví a násilného chování. V oblasti kouření jsme museli reagovat na nový trend nikotinových sáčků. Děti byly seznámeny s nežádoucími účinky a riziky spojenými s užíváním těchto nikotinových produktů.

            EVVO – environmentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblasti ekologie, v souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Znalost základů environmentálních disciplín pomůže šetřit životní prostředí a porozumět dětem, jak snížit spotřebu přírodních zdrojů.

             Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Koordinátor se účastní školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.

2/6  Oblast morální (etická)

            Snažili jsme se pomoci dětem s navázáním a rozvojem vztahů, rozvíjeli jsme způsoby správné komunikace, vedli k pochopení výhod spolupráce. Byly vedeny k dílčím sociálním dovednostem a k utváření vztahů a respektu ke kamarádům a ostatním lidem a měly úctyhodný postoj ke společnosti, k sobě a k práci.

            Celoročně se také staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravovali jsme záhon kolem přístupové cesty, osadili jsme kvetoucími rostlinami velké květináče, vedli děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí. Děti pracovaly v budově DD - uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině. Utvářely si tak kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce.

            Sociální cítění u dětí jsme rozvíjeli i péči o zvířata – v zimním období jsme navštěvovali pravidelně krmelec, krmili jsme domácí zvířata a vyráběli krmítka pro ptáky. Účastníme se pravidelně projektu ,,JSEM LASKAVEC“, kterou pořádá nadace K. Janečka. Děti měly možnost zjistit jaké to je, když druhým udělají radost malou laskavostí nebo dobrým skutkem. Tentokrát jsme podpořili Javornický útulek. Nejen děti, ale i dospělí se přičinili malou finanční částkou na koupi krmiva a pamlsků pro pejsky, děti darovaly plyšáky a starší přikrývky. Mohly se tak potěšit přítulností pejsků, vyvenčit je, ale také pomoci při úklidů jejich kotců.

 

            Náš domov má velkou zásluhu na výsadbě nové TŘEŠŇOVÉ ALEJE v Jeseníku lázních nedaleko od našeho dětského domova. Vysazením ale náš úkol neskončil. O stromky, označené cedulkou našeho zařízení, děti pečovaly, např. zalévaly a odstraňovaly plevel, nakypřily zeminu a opravily ochranné pletivo.

 

3.         Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Zaměstnanci:              k 1. 9. 2021     31. 8. 2022     

celkový stav :                 25                  25

pedagogičtí zam.:         18                  19 / kvalifikovanost je 100%

správní zam.:                  7                    6

 

kvalifikovanost, praxe a pedagogická způsobilost k 31. 8. 2022

1 ředitel

1 vedoucí vychovatelka

1 sociální pracovnice

11 denních vychovatelů u rodinných skupin

3 asistenti pedagoga - noční

2 asistenti pedagoga - denní 

1 ekonom

1 vedoucí školní jídelny

1 kuchař

1 uklízečka

1 údržbář

1 bezpečnostní pracovník

 

 

4.   Spolupráce s institucemi

            Navázali jsem spolupráci s podnikateli, firmami i soukromými osobami, které nám pomáhají pořídit vybavení dětského domova, přispívat na různé akce a soutěže v rámci domova, spolupracujeme se školskými a neziskovými organizacemi.

            Školské organizace:

            SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

            SŠ řemesel a OU Lipová – lázně

            SŠ řemesel Šumperk

            SŠ sociální péče a služeb, příspěvková organizace Zábřeh

            ZŠ Nábřežní Jeseník

            ZŠ Fučíkova Jeseník

            ZŠ B. Němcové

            MŠ Kopretina Jeseník

           

            Neziskové organizace o.p.s.:

            Dejme dětem šanci

            Spolu dětem o.p.s.

            Nadace Malý Noe       

           

 

Česká nadace sportovní reprezentace Praha 

            Nadace OS Vespojení – vánoční dárky

            SVČ Duha Jeseník – zájmové kroužky

            Policie – Oddělení dětské kriminality

            Městská policie Jeseník

            Hasiči – HZS Jeseník – exkurze, nácviky poplachu

            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy    

 

            Ostatní:

            PPP Jeseník

            Speciálně pedagogické centrum logopedické Jeseník

            DDL MUDr. Navrátilová

            DDL MUDr. Irena Hojgrová

            Mgr. Novotná - psycholog

            Psycholog Lenka Turková

 

5.  Závěr

V uplynulém roce se v Dětském domově  pokračovalo v naplňování prioritních cílů – zajišťovat dětem řádnou výchovu a vzdělávání a zdravý vývoj, všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na samostatný život po dosažení zletilosti.

            Naším cílem bylo připravit děti pomocí učení a zprostředkovávání znalostí na jejich budoucí život. Zajímali jsme se o jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, potřeby o psychický stav a zdraví. Děti jsme zapojovali do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečovali o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizovali mimoškolní a volnočasové aktivity, podporovali ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí.

            Díky schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám pro děti dařil připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Pořádali jsme různé soutěže a akce a právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání (v oboru sólový zpěv excelují dvě děti, v tanci jeden chlapec), ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat.

            Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuvi a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém byl nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazovali zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťovali komplexní péči na rodinné skupině, pracovali s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni.

            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení (kola, lyže, brusle). Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.

            Byli bychom rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít, uplatnily i morální hodnoty, ke kterým se snažíme je vést.

                             

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -