Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   29

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2020-2021

 

domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
og-logo2.jpgPriessnitzova 405/15, 790 03, Jeseník
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Výroční zpráva 
školní rok 2020 / 2021
 
 
 
           
LEGENDA:
1.     Charakteristika zařízení
 
2.  Hodnocení činností
                        2/1 Oblast organizační a investiční  
                        2/2 Oblast sociální
                        2/3 Oblast kulturní a estetická
                        2/4 Oblast sportovní
                        2/5 Oblast vzdělávání
                        2/6 Oblast morální (etická)
                3.   Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
               
               4.   Spolupráce s institucemi
               
              5.   Závěr
 
 
 
 
 
1.   Charakteristika zařízení
                       
            Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník je školské zařízení rodinného typu, které poskytuje výchovu a vzdělání, zabezpečuje výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání, a to nejdéle do 26 let plné přímé zaopatření.
            V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí. Každá rodinná skupina má k dispozici plnohodnotnou bytovou jednotku se sociálním zařízením, kuchyní, jídelním koutem, obývacím pokojem, místností pro vychovatele a pokoji dětí. Pokoje dětí jsou určeny pro 2 osoby, a jsou standardně vybaveny.
            Péči o děti zajišťoval pedagogický, sociální a provozní útvar, celkem 25 zaměstnanců. Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečuje výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol, vytváří pro děti bezpečný a inspirativní prostor pro jejich zdravý vývoj, organizuje mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, děti se sníženými rozumovými schopnostmi, se specifickými poruchami učení i chování, což má zásadní vliv na chod domova. Výchovné působení na tyto děti je velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek apod.,
            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil.
            O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u třídních učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí a vychovatelů tzv. komunity, kde se hodnotí činnost, chování za uplynulý týden a seznámení s plánovanými akcemi. Upřednostňovali jsme pozitivní motivaci za pomocí slovního a formálního hodnocení, případně odměnou s využitím §21 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
            K 1. 9. 2020 bylo evidováno 23 dětí, přijato bylo 9 dětí a odešly 4 děti. Z toho 1 dítě odešlo zpět do biologické rodiny, 0 dětí bylo předáno do pěstounské péče a 3 děti ukončily pobyt z důvodu plnoletosti. Prodloužení ústavní výchovy nařízeno nebylo. Na útěku bylo 1 dítě.
K 31. 8. 2021 bylo evidováno 28 dětí.
     Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy přispívali ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.
 
2.   Hodnocení činnosti
 
 2/1 Oblast organizační a investiční
            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. I když v okolí Jeseníku není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně, přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti.
Prezentace Dětského domova na veřejnosti
Články o akcích našeho domova vyšly například – Šumperský a Jesenický deník, Jesenický týdeník, Zámeček. Na serverech www.ddcup, www.rajce.net
Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové stránky Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku.
            2/2 Oblast sociální
            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, dále na utváření pozitivních postojů k sobě samému i k druhým, na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci. Našim smyslem je pomáhat dětem utvářet praktické životní dovednosti, porozumět jim a opakovaně jsme je procvičovali v reálných nebo modelových situacích. Učíme je nejen novým dovednostem pro nové situace, ale je také potřeba prevence nežádoucího chování. S dětmi jsme řešili jejich aktuální problémy, které jim přinesl život, aby kultivovaně projevily a prosadily své názory, potřeby a práva, zvládaly konflikty, trému, pracovaly se svými emocemi, plánovaly svůj čas, stanovily si své životní cíle, pečovaly o věci, respektovaly základní pravidla vzájemného všedního dne ve škole, ve třídě a projevovaly respekt k základním lidským právům svých spolužáků.
            Na rodinných skupinách jsme společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí, udržovali v pořádku vybavení, vedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.      Děti se podílely na fungování rodinné skupiny – vedení domácnosti, zacházení s penězi, rozhodování o zajišťování důležitých potřeb, volily si takové aktivity a činnosti, které byly zábavné, rozvíjely si v nich komunikační schopnosti, řešily konflikty, byly vtaženy do různých herních systémů, které rozvíjely jejich sociální cítění.
            V rámci vaření ve skupinách si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči, prostřednictvím nákupu potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Samy si zajistily celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávaly individuálně i kolektivně a průběhu a efektům této činnosti bylo nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.
     
 
            2/3 Oblast kulturní a estetická
 
Září 2020                   Výlov rybníku ve Vidnavě
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   EVVO – Ježek
                                   Pouštění lodiček z kůry
                                   Den bezpečnosti
                                   Dny Olomouckého kraje v Jeseníku na Masarykově náměstí
                                   Výtvarná činnost – malování loga na trika a polštář
                                   Výrobky ze dřeva – kočky, muchomůrky, strašák, vodník, dýně
                                   Výrobky z přírodnin – podzimní věnec z kaštanů, sovička ze sáčku a listí
                                   Malování vánočních přáníček                               
                                   Výrobky – strašák z láhve, sovy z papíru a ze dřeva, kočky z vlny a papíru,                         motýl Emanuel, papírový ježek, rybičky z papíru, dýně z látky
                                   Pečení a příprava pokrmů – dýňový koláč, jablečný štrůdl, puding s                                             piškoty, moučník z margotky, příprava toustů, rybízový koláč, nepečený                                          jablečný dort, nepečený moučník ze sušenek
                                   Vyčisti les – 2. ročník soutěže                                                                     
Říjen 2020                 Návštěva knihovny
                                   Výtvarná činnost – malování zátiší, dokreslování podzimních motivů,                                               draci, hřiby, podzimní příroda, malování halloweenských motivů na                                        sklenice, čarodějnice z papíru
                                   Výrobky – ze zažehlovacích korálků, lampičky na strašidelnou procházku,                              dýně z papírových tácků, strašidelný zámek z ruliček, halloweenské výrobky,                                  ježci z vlny, draci z textilu a papíru, pavučiny z vlny
                                   Pečení – Míša řezy, margotková buchta, perník s kokosem, dýňová buchta,                                   sušenky, nepečené kuličky Ferrero
                                   Sázení ovocných stromů – akce spolku Sudetikus
Listopad 2020           Projekt JSEM LASKAVEC – návštěva jesenického útulku
                                   Výtvarná činnost – práce s tuší, malování kamenů
                                   Výrobky z přírodnin – pytlíkový strašák, sovy z listí, ptáčci a zebry z                                               ruliček, strom kreslený pastelem a dolepování listím, sova z kůry, ježci z                                         papíru, ježek s vyplétaným bříškem, papírové mandaly, veverky z papíru,                                 stromeček ze šišek, popletená housenka z plastových láhví
                                   Výrobky ze dřeva – ptáčci, stromky, zimní motivy na dřevěných kolečkách                         pro sponzory, sněhuláci ze dřeva, vánoční dřevěné stromky
                                   Výrobky z textilu a papíru – adventní kalendáře, stromečky
                                   Svícny ze sklenic, vázičky z vlny a motouzu
                                   Výzdoba domova vánočními motivy
                                   Sladké pečení a smažení – palačinky s nutelou, Svatomartinské rohlíčky,                                 jablečný štrůdl, margotková buchta, pečení perníčků a bábovky
                                   Příprava pochutin – slané tyčinky, langoše, chléb ve vajíčku, tousty,                                    bramboráky
                                   Nácvik vánočních písní na besídku
 
 
Prosinec 2021            Soutěž v pojídání křupek hůlkami
                                   Čert a Mikuláš – nadělování
                                   Nahrání vánočního přání – poděkování vychovatelům
                                   Zdobení stromečků
                                   Celodomovská vánoční besídka
                                   Výtvarná činnost – malování vodovými barvami a pastelem – vánoční                                              motivy, akrylem na pneumatiky – sněhulák, obrázky s vánoční                                                     tématikou, sněhulák na dřevěné desce
                                   Tvoření – papírové řetězy, anděl z papíru, vánoční přání, vánoční                                              stromek ze dřeva, sněhulák z papíru, kos, zimní skřítek z látky,                                                           papírové ozdoby, papírové sněhové vločky, ozdoby z papíru a látky,                                         stromeček z ruliček, těstovin a šišek, andělé z polínek, sněhuláci z plastů,                                  svícny, sněhulák z krabic
                                   Pečení a zdobení cukroví – perníčky, ořechová kolečka, linecké a vanilkové                            cukroví                      
Leden 2021                Speleoterapie
                                   Výtvarná soutěž na téma Tři králové – Charita Jeseník
                                   EVVO – KOS černý
                                   Zimní všeobecný test
                                   Výtvarná činnost – malování zimních motivů vodovkami, pastelem,                                            anilinovými barvami, voskovkami, techniky – zapouštění barev, koláž,                                            obrázky doplněné vystřihovaným motivem
                                   Tvořivá činnost – motýl Emanuel z krepového papíru, sněhulák z                                          vatových tampónů, kočka z krabice, panáci z ruliček, glóbus z                                                        kartónu a krepového papíru, valentýnské tvoření z ruliček, iglú s eskymákem,                            vyrábění masek na Masopust, srdíčka z drátů a vlny, srdce z papíru,                                        zimní vystřižené okénko
                                   Příprava pokrmů – obalovaný chléb ve vajíčku, smažení bramboráků, šneci                             z listového těsta, palačinky, pudink s piškoty
                                   Sladké pečení – řezy s nutelou, margotkový moučník, rybízový koláč
                                   Nepečený moučník ze sušenek, zdobení srdíček polevou            
Únor 2021                 Dotazníková soutěž pro celý domov – ZNÁŠ svůj domov
                                   Návštěva ZVERIMEXU
                                   Výroba masek na Masopust
                                   Výtvarná činnost – malování na sklo, antistresové omalovánky, malování                                  voskem a barvami – zimní motiv, kresba mapy podle předlohy, malování                                dinosaurů – koláž, podmořský svět – žraloci, malování smajlíků
                                   Tvořivá činnost – valentýnský strom z papíru, papírová srdíčka zarámovaná,                           práce s vlnou, skřítek z papírové krabice, víla z barevného papíru, výroba                              masek na Masopust, šnek z papíru a korálků, valentýnské vystřihovánky,                                                maková panenka z krepového papíru, pejsci z krabiček, šití valentýnských                              srdíček, zvířátka ze srdíček, zápichy srdíček do květináčů, origami – šaty,                         zajíček z ponožek
                                   Sladké pečení – pečení vaflí, buchta z margotky, zdobení srdíček polevou,                                 lívanečky se šlehačkou, srdíčka z piškotového těsta, valentýnský nanukový                         pohár
                                   Slané dobroty – pečení pizzy, hranolky v troubě
                                   Celostátní kuchařská soutěž - ZDRAVÉ 5          
Březen 2021              EVVO – ŽÁBA
                                   Výtvarná činnost – kreslení vodovými barvami – berušky a včelky, 
                                    malování na čtenou pohádku, výzdoba sklenic, kreslení na báseň, obrázky na
                                    asfaltu, obří sluníčko, malování jarních obrázků do soutěže, velikonočních
                                    slepiček
                                   Tvořivá činnost – jarní kytičky – zápich, maková panenka z krepového                                          papíru, velikonoční zajíček z krabičky, velikonoční kuřátka ze šišek, šašek z                                   krepového papíru, jarní tulipány, kytky ve váze v rámečku, ovečka z papírové                                tašky, strom s jarními květy, ovečky z ruliček a vaty, postavičky ze dřeva,                                zdobení větve velikonočními symboly, výzdoba okna – akvárium,
                                   ubrousková technika – vázy, květy z látky, vystřihovánky, zajíc z papíru,  
                                   zajíček z papíru s bambulkou, velikonoční přání, závěsné listy z papíru a
                                   korálků, zajíček z papírových tašek, slepičky z papíru a špejlí, zdobení
                                   vařeček, zajíček z polen, vajíčka z keramiky, základy háčkování
                                   Příprava pokrmů – puding, palačinky, langoše, sendviče se šunkou,                                              velikonoční muffiny, šneci z listového těsta, plněné tortily
                                   Opékání špekáčků
                                   Vědomostní soutěž
                                   Práce na mini skleníku
Duben 2021               Jarní výtvarná soutěž
                                   Ukliďme Česko
                                   Kvíz na jarní tématikou                 
                                   Dopravní test
                                   Květiny z trvalých materiálů
                                   Pletení pomlázek
                                   Soutěž ve zpěvu s tancem
                                   Kresba do sněhu
                                   Čarodějnické tvoření
                                   Stezka na Čertovy kameny – pálení čarodějnic
                                   Tvořivá činnost – žirafa z krabic, zažehlování korálků, barvení vajíček, jarní                          kohouti a kuřátka z papíru, tvoření z kartónu a provázků, základy vyšívání –                             ryba z kartónu, slunce z papíru, panáčci z vlny a větviček, ubrousková                                     technika
                                   Výtvarná činnost – malování k tématu – Den bezpečnosti, malování komod                                a skříněk
                                   Příprava pokrmů a sladké pečení – velikonoční dobroty, smažení                                              bramboráků, piškotový moučník, velikonoční beránek, piškotová roláda,                                        příprava toustů, bábovka s čokoládou, domácí párek v rohlíku
                                   Barvení velikonočních vajíček
 
           
Květen 2021              Pečení – margotková buchta, kefírová, šneci z listového těsta, nepečený                                            moučník
                                   Výsev bylinek
                                   Tvoření z trvalých materiálů – květiny ze sáčků, z plastových láhví, z                                               dřevěných polen a oštěpků
                                   Tvořivá činnost – obrázky z kamínků, panenky z ubrousků, obrázky z                                           gumových kuliček na chodníku, jarní louka, kytičkový závěs ze špejlí, robot z                             plechovek, fotorámečky z ruliček, modelování ovoce, lodičky z papíru,                                                obrázky z papírové mozaiky, kaktus ze dřeva
                                   Výtvarná činnost – tulipán kreslený na 3 kartónech, ptáčci na větvi, závěs –                         kočka
                                   Výtvarná soutěž – BÁJNÉ bytosti
                                   EVVO – práce s atlasem
                                   Účast na výstavě květinového stromu na Masarykově náměstí
                                   EVVO – třešňová alej – péče o stromy
                                   „Živé“ Člověče, nezlob se
                                   Návštěva Jesenické tlapky – psí útulek
                                   EVVO – seznámení s koňmi
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Účast na koncertu
                                   Práce na záhonku
Červen 2021              Pěvecké vystoupení v Zrcadlovém sále
                                   Návštěva motorkářů HOG Ostrava Chapter
                                   Tvoření – skřítek, domečky z látky a kartónů, papírový stojan na tužky,                                            drhání
                                   Příprava pokrmů a moučníků – smažení hranolek, opékání špekáčků,                                           buchta s ovocem, kokosová bábovky, krtkův dort                       
Červenec, srpen        Návštěva javornického útulku
                                   Návštěva kolotoče
                                   Prázdninové malování a vyrábění
                                   Vodní tvrz – VELKÁ prázdninová herna
                                   Pečení – rybízový koláč
                                   Minizoo ve Velké Kraši
                                   Krmení koníků ve Vápenné
                                   Pohádkový les v Supíkovicích
                                   Jeskyně Špičák – prohlídka jeskyně
                                    Návštěva cirkusu
                                   Procházka za zvířátky
                                   Malování křídami na asfalt
                                   Výrobky z papíru – pirát, letní nazouváky a plavky z kartónu, skládačky z                            papíru, letadla z papíru
                                   Pečení – piškotový dort s ovocem, bublanina s kokosem
 
 
           
            Estetická výchova u dětí rozvíjí dovednosti vytvořit krásné prostředí kolem sebe. Při výtvarných činnostech děti rozvíjely jemnou motoriku, představivost, estetické cítění, používaly různé výtvarné techniky. Některé práce byly použity na výstavy a soutěže. Také se podílely na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků. Svými pracemi zkrášlovaly prostředí rodinné skupiny i celého domova. Vyráběly výrobky i pro sponzory, zaměstnance domova apod.
            Zajímavá byla i celostátní kuchařská soutěž ZDRAVÉ 5 – Nadační fond Albert o zdravou svačinku. Každá rodinná skupina se zapojila, připravovala jak sladkou, tak slanou variantu. Děti při přípravě pokrmů byly zcela samostatné, činnost byla kreativní a moc je bavila. Nejvíce se těšily, jak to vše sní. Nejzdravější a nejoriginálnější svačinka, zdokumentována fotografiemi a přiloženým receptem putovala do finále. Nakonec vyhrála okurka se spoustou zeleniny a ovocem, ale zajímavý byl i toustový dort se zeleninou, ovocný dort, tortilly plněné špenátem, moučník s jogurtovou polevou a čokoládou. Za finanční výhru jsme zakoupili trvanlivé potraviny.
Projekt „ Přál(a) bych si “ - Dejme dětem šanci 
            Do projektu bylo v průběhu roku zařazeno všechny děti. Přání dítěte mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání.
Rondon + nůž                                   2 979,- Kč
Tablet                                                2 220,-Kč
Batoh                                                   690,-Kč
Taneční kroužek                              4 000,-Kč
Tablet                                                2 500,-Kč
Tablet                                                2 500,-Kč
Kniha Albi                                           800,-Kč
Notebook                                           4 000,-Kč
Sportovní oblečení                           2 997,-Kč
Sportovní oblečení                           6 047,-Kč
Sportovní oblečení                           2 997,-Kč
Sportovní oblečení                           2 997,-Kč
Výtvarné potřeby                                870,-Kč
Cestovní tašky                                  2 400,-Kč
Příměstský tábor                              3 000,-Kč
Židle k PC                                         2 500,-Kč
Židle k PC                                        2 500,-Kč
Kopačky + dres                                2 998,-Kč
 
 
 
 
 
 
            2/4 Oblast sportovní (pohybová)
 
Září 2020                   Balneopark v lázních
                                   Bazén Česká Ves
                                   Střelba ze vzduchovky – soutěž
                                   Hry ve Smetanových sadech
                                   Sběr hub
                                   Návštěva fotbalového hřiště – míčové hry
                                   Multifunkční hřiště v Písečné
                                   Návštěva herny Kafrárny                          
Říjen 2020                 Návštěva hřiště v lázních, lanový park, bludiště
                                   Turistická vycházka na Čertovy kameny
                                   Vycházka ke zvířátkům
                                    Park Smetanovy sady – pohybové hry
                                   Střelba ze vzduchovky na cíl
                                   Turistická vycházka na Křížový vrch
                                   Procházka po lázeňské kolonádě
                                   Halloweenská diskotéka
                                   Strašidelná vycházka ke Křížku
Listopad 2020           Vycházka na Pomezí
                                   Běh na 150m na čas
                                   Soutěž v kopané
                                   Lanový park v lázních
                                   Běhání v bludišti a po lázeňské kolonádě
                                   Hrátky na sněhu                 
Prosinec 2020            Bobování
                                   Vycházka ke krmelci a ke Křížku
                                   Večerní procházka
                                   Čertovská stezka odvahy
                                   Procházka vánočně vyzdobeným městem
                                   Turnaj ve stolním fotbálku
                                   Hry na fotbalovém hřišti      
Leden 2021                Soutěž v bobování
                                   Vycházka po pramenech
                                   Turistická vycházka na Bobrovník                                                
Únor 2021                 Pěší výlet na Boží horu v Žulové
                                   Výlet vlakem na Pomezí
                                   Stavění staveb ze sněhu, bobování
                                   Masopustní průvod v maskách                                                                  
Březen 2021              Soutěž v přeskocích přes švihadlo a gumu
                                   Hrátky na sněhu
                                   Taneční a pěvecká soutěž
                                   Závody ve sprintu na čas                                                                             
Duben 2021               Hry na hřišti v lázních
                                   Velikonoční pohybová soutěž
                                   Švihadlová soutěž jednotlivců
                                   Výlet k Mechovému jezírku
                                   Cyklostezky - ježdění na koloběžkách
                                   Turistická vycházka na Křížový vrch
 
                                                                      
Květen 2021              Návštěva multifunkčního hřiště v lázních
                                   Výlet do FAUNA parku v Horní Lipové
                                   Výlet vláčkem do Vápenné – multifunkční hřiště
                                   Cyklostezky – jízdy na koloběžkách
                                   Výlet na Bobrovník, opékání špekáčků
                                   Čertovy kameny – hry na dětském hřišti   
                                   Výlet do Olomouce - prohlídka města
                                   Cykloturistika – na Pomezí                                               
Červen 2021              Balneopark v lázních – využití areálu
                                   Závod míru U 23 na náměstí v Jeseníku – předání kol BMX od Sazka a.s.
                                   Výlet na Lesní bar
                                   Dopravní hřiště u ZŠ Boženy Němcové
                                   Bazén Česká Ves
                                   Park Smetanovy sady – využití všech herních prvků
                                   Návštěva jesenického koupaliště
                                   Výlet do ZOO Olomouc
                                   Fotbalový zápas
                                   Lukostřelba
                                   Závody na kolečkových bruslích
                                   Výlet na TROSKY
Červenec, srpen        Procházka po lázních
                                   Koupání na jesenickém koupališti
                                   Výlet na Ramzovou – jízda na horských minikárách
                                   Zlatorudné mlýny – turistika s poznáváním okolí
                                   Akce s vílou Ozdravou – hry a soutěže v areálu Balneoparku
                                   Sběr borůvek na Ramzové
                                   Multifunkční hřiště ve Vápenné
                                   Dětský den na hřišti v Žulové
                                   Dětské hřiště v Mikulovicích
                                   Návštěva herny Bělá v pohybu
                                   Procházka ke Křížku
                                   Výlet k Nýznerovským vodopádům
                                   Návštěva herny Sofie
                                   Dopravní hřiště u ZŠ Boženy Němcové
                                   Netradiční hřiště v Písečné
 
 
 
                       
            SPELEOTERAPIE – měli jsme možnost s dětmi pobývat v jeskyních a uměle vytvořených podzemních prostorách, kde se provádějí léčebné metody – rehabilitačně – sportovní a rekondiční aktivity. V masivu hory Příčná se nachází opuštěná dílna po hornické činnosti Rudných dolů Zlaté Hory ležící v nadmořské výšce 620m, využívá cca 1600m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93m pod povrchem. Mikroklima v podzemním prostředí má významný vliv na lidský organismus, hlavně v oblasti imunity                      
           
            Covid-19 a vládní opatření zasáhl nejvíce sportovní aktivity – tréninky na hřišti, účast na soutěžích ve fotbale, v tanci, turistické vycházky i návštěvy dětských hřišť. Využívali jsme naše hřiště, na kterém děti za každého počasí hrály oblíbený fotbal, asfaltový areál sloužil k jízdě na kolech, koloběžkách, bruslích, skateboardech. Děti hrály různé hry - na honěnou, schovávanou, zúčastňovaly se organizovaných her – štafetové, míčové a zábavně pohybové. V době karantény děti velmi svědomitě dodržovaly nařízená hygienická opatření a těšily se již na vycházky a akce mimo zařízení.
           
            Na letních táborech se učily správnému táboření, chování v přírodě, ale i také sportovnímu chování a jednání.
Račí údolí: 11 dětí
Skautský tábor Olšovec: 2 děti
Tábor při PL Šternberk: 4 děti
Příměstský tábor při ZŠ Boženy Němcové v Jeseníku: 4 děti
Příměstský tábor Přes hradby školy: 1 dítě
Příměstský tábor Škola princezen: 1 dítě
Letní pohybový tábor ve Slatiňanech se zaměřením na fotbal: 5 dětí
Fotbalový tábor Volf Academy Camp: 3 děti – příměstský tábor v Jeseníku. Pro fotbalisty byl připraven celodenní program (turnaje, přednášky, bazén, občerstvení a další aktivity), k tomu profesionální tréninkové jednotky a spousty zábavy. Chlapci přijímali informace pro svůj individuální rozvoj formou opakujících se cvičení a při doprovodných aktivitách se učili vzájemnému respektu.
                       
            Pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost. Zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – plavání, turistika, míčové hry, lyžování, bruslení, jízda na kole. Využívali jsme hřiště u dětského domova a na ZŠ, tělocvičnu i posilovnu, hřiště v lázních i fotbalové hřiště, za vhodných podmínek jsme realizovali zážitkové aktivity.
            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kam docházeli 3 fotbalisté. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.
 
 
 
 
 
            2/5 Oblast vzdělávání
                        Vzdělávání je pro děti naprosto důležité, protože je přípravou na budoucí život. Vzdělání jak praktické, tak teoretické, všeobecné i specializované a hledání souvislostí je to, co mladý člověk potřebuje. Snažili jsme se o optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi.  
            U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Denně byl využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy byla navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Pravidelně vypracovávaly domácí úkoly, děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování, učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat, k získání informací využívaly knihy, internet, televizi apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Informace o hodnocení, absencích, učivu, domácích úkolech, zdokumentovanou komunikaci mezi učiteli a vychovateli a důležitých školních událostech získáváme prostřednictvím výukového nástroje EDOOKITU. V elektronické žákovské knížce jsme měli přehled o školních aktivitách našich dětí a naši žáci měli k dispozici veškeré podklady pro kvalitní a efektivní přípravu do školy, včas byli o všem informováni, mohli diskutovat a sdílet své nápady. Dle potřeby jsou pro děti zpracovány individuální plány vzdělávání.  Při volbě povolání jsme spolupracovali s výchovnými poradci na ZŠ. Pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek a zákonné zástupce jsme informovali o chování a prospěchu dětí.
            Distanční výuku z důvodu epidemie covidu-19, založenou především na komunikaci mezi učitelem a žákem, děti zvládaly velmi dobře. Problém se zajištěním dostupnosti příslušných komunikačních technologií nebyl žádný, a to z důvodu štědrosti některých sponzorů. Příprava byla však mnohem náročnější, zadávání domácích úkolů probíhalo přes EDOOKIT a důležitá byla zpětná vazba, zda děti pracovaly a rozuměly novému učivu.
Stav žáků k 30. 6. 2021
Počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ: 1 dítě
Počet dětí navštěvující ZŠ: 24 dětí
Počet dětí studující na OU: 1
Počet dětí studující na SOŠ: 3 děti
Prospělo s vyznamenáním: 5
Prospělo: 23
Neprospělo: 0
Pochvala třídního učitele: 1
Počet neomluvených hodin: 3
Podpůrná opatření: 1 st. - 1 dítě
                                2 st. - 8 dětí
                               3 st. - 6 dětí
                               4 st. - 2 děti
 
Školní rok evidujeme v SW sociálním programu EVIX, což je informační systém určený pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a-d zák. č. 109/2002 Sb. Jeho význam je hlavně ve sjednocení pracovních postupů a metodik práce v zařízení.
            Na pedagogických poradách se hodnotily jednotlivé kroky výchovného působení, při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP. Pololetně docházelo k vyhodnocení Programu rozvoje osobnosti dítěte.
            Logopedickou péči vyžadovalo 5 dětí, následný nácvik prováděli vychovatelé v rámci odpoledních činností, případně asistent pedagoga.
            Podporovali jsme mimoškolní a zájmové aktivity dětí, ať už organizačně, tak i finančně. V průběhu školního roku děti pokračovaly ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD.
Počet dětí v zájmových kroužcích
 
SVČ Duha – Prima vařečka:           4
                        Ruční tvořivost          1 
FK Jeseník                                        3
Taneční kroužek YESDANCE        1
ZUŠ Jeseník                                      1
Sportovní kroužek při ZŠ B. N.      4
                                                      
Činnost koordinátorů a terapeutů v DD
            Metodik prevence na začátku školního roku vypracuje Minimální preventivní program, komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, spolupracuje s institucemi a organizacemi. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově. Seznamuje nás s výsledky realizace preventivního programu za předchozí školní rok. Hlavním cílem je, aby děti byly zodpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Největším i problémy jsou útěky, opakované u 2 dívek a 1 chlapce, kouření a požití alkoholických nápojů.
            Organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví, proběhly rozhovory s dětmi na témata: kyberšikana, sebepoškozování, trestní odpovědnost, nebezpečí na síti, řešení rizikových situací, patologické hráčství, kriminalita, delikvence a vandalství. Pravidelně byla prováděna prevence rizikového chování. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucího pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD.
            EVVO – environmentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblasti ekologie, v souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Koordinátor se účastní školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.
 
Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her. Znalost základů enviromentálních disciplín pomůže šetřit životní prostředí a porozumět dětem, jak snížit spotřebu přírodních zdrojů.
           
            2/6 Oblast morální (etická)
            Snažili jsme se pomoci dětem s navázáním a rozvojem vztahů, rozvíjeli jsme způsoby správné komunikace, vedli k pochopení výhod spolupráce, aby děti byly tolerantnější k druhým a pochopily jejich potřeby a měly úctyhodný postoj ke společnosti, k lidem, k sobě a k práci.
            Zúčastnili jsme se celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“. Tentokrát celostátní soutěž proběhla v rámci našeho zařízení a jeho okolí. Děti se zapojily do řádného úklidu kolárny a poté moc pěkně uklidily veřejnou autobusovou zastávku. Při odpolední procházce městským parkem ještě posbíraly nalezené odpadky.
            Celoročně se také staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravovali jsme záhon kolem přístupové cesty, vedli děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí. Děti pracovaly v budově DD - uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině. Utvářely si tak kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce.
            Sociální cítění u dětí jsme rozvíjeli i péči o zvířata – v zimním období jsme navštěvovali pravidelně krmelec, krmili jsme domácí zvířata a vyráběli krmítka pro ptáky. Účastníme se pravidelně projektu ,,JSEM LASKAVEC“, kterou pořádá nadace K. Janečka. Děti měly možnost zjistit jaké to je, když druhým udělají radost malou laskavostí nebo dobrým skutkem. Tentokrát jsme podpořili Jesenický útulek. Nejen děti, ale i dospělí se přičinili malou finanční částkou na koupi krmiva a pamlsků pro pejsky, děti darovaly plyšáky a starší přikrývky. Kvůli pandemii však útulek nemohly navštívit a potěšit se přítulností pejsků.
            Náš domov má velkou zásluhu na výsadbě nové TŘEŠŇOVÉ ALEJE v Jeseníku lázních nedaleko od našeho dětského domova. Vysazením ale náš úkol neskončil. O stromky, označené cedulkou našeho zařízení, děti pečovaly, např. zalévaly a odstraňovaly plevel, nakypřily zeminu a opravily ochranné pletivo.
 
 
 
 
 
 
 
 
3.         Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Zaměstnanci: k 1. 9. 2020    31. 8. 2021     
celkový stav :                 23                 25
pedagogičtí zam.:         16                 18 / kvalifikovanost je 100%
správní zam.:                  7                   7
 
kvalifikovanost, praxe a pedagogická způsobilost k 31. 8. 2021
1 ředitel
1 vedoucí vychovatelka
1 sociální pracovnice
11 denních vychovatelů u rodinných skupin
3 noční vychovatelé
2 asistenti pedagoga  
1 účetní
1 vedoucí stravování
1 kuchař
1 uklízečka
1 údržbář
2 bezpečnostní pracovníci
 
 
4.   Spolupráce s institucemi
           
            Snažili jsme se během školního roku navázat spolupráci s podnikateli, firmami i soukromými osobami, které nám pomáhají umožnit vybavení dětského domova, přispívat na různé akce a soutěže v rámci domova, spolupracujeme se školskými a neziskovými organizacemi.
            Školské organizace:
            SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník
            SŠ řemesel a OU Lipová – lázně
            SŠ řemesel Šumperk
            SŠ sociální péče a služeb, příspěvková organizace Zábřeh
            ZŠ Nábřežní Jeseník
            ZŠ Fučíkova Jeseník
            ZŠ B. Němcové
            MŠ Kopretina Jeseník
           
            Neziskové organizace o.p.s.:
            Spolu dětem o.p.s.
            Nadace Malý Noe
            společnost ,,Mimo domov“ - Out of Home
            Tango-Daruj hračku Havlíčkův Brod – vánoční dárky
            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 
            Nadace OS Vespojení – vánoční dárky
            SVČ Duha Jeseník – zájmové kroužky
            Policie – Oddělení dětské kriminality
            Městská policie Jeseník
            Hasiči – HZS Jeseník – exkurze, nácviky poplachu
            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy    
 
            Ostatní:
            PPP Jeseník
            Speciálně pedagogické centrum logopedické Jeseník
            DDL MUDr. Navrátilová
            DDL MUDr. Irena Hojgrová
            Mgr. Novotná - psycholog
            Psycholog PhDr. Dagmar Svobodová
 
5. Závěr
V uplynulém roce se v Dětském domově a Školní jídelně, Jeseník pokračovalo v naplňování prioritních cílů – zajišťovat dětem řádnou výchovu a vzdělávání a zdravý vývoj, všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na samostatný život po dosažení zletilosti.
            Školní rok byl nabitý aktivitami dětí i zaměstnanců. Snahou všech bylo vytváření v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Dětský domov tak neustále potvrzuje svoji funkci a schopnost suplovat dětem rodinu, o kterou přišly ne vlastní vinou.
            Děti jsme zapojovali do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečovali o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizovali mimoškolní a volnočasové aktivity, podporovali ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí.
            Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuvi a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém byl nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazovali zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťovali komplexní péči na rodinné skupině, pracovali s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.
            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení (kola, lyže, brusle). Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.
 
 
            Věříme, že díky naší cílevědomé, plánovité a mnohostranné činnosti může z každého dítěte vyrůst jedinečná osobnost, která obohatí společnost v hodnotách jako je přátelství, tolerance, vstřícnost, pomoc, úcta k sobě i druhým.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ Jeseník                                 
 
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -