Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Minimální preventivní program

 

Popis: domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
Popis: og-logo2.jpg790 03, Jeseník – lázně
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
__________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Barbora Zemanová
 
Schválil: Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ
 
Účinnost od: 1. 9. 2021
 
 
 
Č.j.:DDŠJ 859/2021
 
Spisový znak A/10
 
Změny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní údaje o zařízení
Název zařízení
Kapacita
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
32
Adresa
Priessnitzova 405, Jeseník-lázně, 79003
DIČ
IZO
60045086
CZ60045086
600032019
Bankovní spojení
2136-841/0100
web
www.detskydomov-jesenik.com
Telefon/fax
584 401 116 , 702 017 429
E-mail
Adresa internetové stránky
www.detskydomov- jesenik.com
Právní forma
Příspěvková organizace
Název zřizovatele
Olomoucký kraj
Součásti zařízení
Školní jídelna
Vedoucí pracovníci
Ředitel:              Filip Haltmar
 
Vedoucí pedagogického úseku: Lucie Haltmarová
 
Vedoucí Školní jídelny: P. Smejkalová
 
Ekonom,
Účetní:                 Ing. M. Klosovská
 
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
Výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, stravovací činnost
 
Zřizovací listina
Vydaná Olomouckým krajem dne 21.12.2001 č.j. 4570/2001
Dodatek č. 1 ze dne 21.12.2001, č.j. 325/2003
Dodatek č. 2 ze dne 28.11.2002   č.j. KUOK/23377/05/OŠMT/572
Dodatek č. 3 ze dne 24.6.2005    č.j. KUOK 93969/2009
Dodatek č. 4 ze dne 25.9.2009    č.j. KUOK 24153/2013
Dodatek č. 5 ze dne 22.2.2013    č.j. KUOK 88155/2014
Dodatek č. 6 ze dne 19.12.2016 č.j. KUOK 122230/2016
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 20.1.2017 č.j. KUOK 5844/2017
Dodatek č. 7 ze dne 24.6.2019    č.j. KUOK 67546/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah MPP

1. Základní údaje o zařízení
2. Charakteristika zařízení
3. Aktuální situace, hodnocení MPP 2020/2021
4. Cíle minimálně preventivního programu 2021/2022
5. Kontakt a spolupráce s ostatními organizacemi
6. Závěrem
 
 
 
Přílohy
Program proti šikanování
Krizový plán pro řešení šikany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                          
 
 
 
1.    Charakteristika zařízení
 
Dětský domov a Školní jídelna Jeseník (dále jen DD) je školské zařízení rodinného typu pro výkon ústavní výchovy. Stěžejním právním předpisem upravujícím chod Dětského domova je zákon číslo 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. DD pečuje o děti a mládež od 3 do 18 let (výjimečně i starší, maximálně však do 26 - ti let). Zajišťuje dětem sociální, výchovnou a hmotnou péči. Zpravidla jsou zde umisťovány děti s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Jedná se většinou o děti bez dostatečné rodičovské péče a výjimečně o částečné či úplné sirotky. Někteří z nich se od nás dostanou do pěstounské péče nebo jsou adoptováni. Podmínky, ze kterých k nám děti přicházejí, jsou mnohým z nás nepochopitelné. Jejich zážitky je provází celý život a mnohé z nich nenávratně poznamenaly. Snažíme se o vytvoření prostředí, které simuluje rodinu v maximální míře. Díky spolupráci s nadacemi a o.p.s. z různých částí republiky napomáháme dětem, které brzy opustí Dětský domov ke snadnější socializaci, nalezení zaměstnání a celkové motivaci k samostatnosti.
         
Dětský Domov Jeseník a Školní jídelna Jeseník se nachází pod kolonádou Priessnitzových lázní, čtyři kilometry od centra města Jeseníku. Budova DD je v kopci pod lesem na jihozápadní straně. Stojí samostatně ve slepé ulici sto metrů od hlavního tahu do centra. V areálu DD je asfaltová plocha s basketbalovým košem a menší fotbalové hřiště s travnatým povrchem. Do sportovního vybavení našeho DD spadají – kola, koloběžky, skateboardy, tříkolky, in-line brusle, lyže, boby, brusle, míče pro všechny činnosti, florbalové náčiní atd.
Ze 14 vychovatelů jsou v našem zařízení zaměstnáni 2 muži a 12 žen. Máme zde herního specialistu, specialistu na EVVO a metodika prevence. Všichni vychovatelé se snaží o co největší celkový rozvoj dítěte ve všech směrech. Mužský prvek hraje svou roli v rodinných skupinách zcela bez pochyb. Do našeho DD jsou umístěny děti bezproblémové, se sníženými rozumovými schopnostmi, se specifickými poruchami učení i chování
 
 
 
 
 
 
3.    Aktuální situace, hodnocení MPP 2020/2021, zdůvodnění potřeby MPP 2019/2020
 
V uplynulém období, jsme se hlavně zaměřili na snížení počtu kuřáků, vnímání důležitosti zdravého životního stylu a zapojení dětí do různých sportovních kroužků. Starším klukům bylo umožněno docházet do posilovny, kde zvyšovali svou fyzickou kondici. Sami uznali, že bez cigaret to jde mnohem lépe.
Samozřejmě i ve školním roce 2020/2021 nadále pokračuje náš stálý úkol a to, předcházet vzniku a rozvoji nežádoucích projevů chování u dětí, narušení zdravého vývoje dětí, zmírňovat a postupně odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování dětí.
V rámci preventivních aktivit je našim stálým cílem vytváření příznivého sociálního klimatu, podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí. Je našim stálým cílem vytváření bezpečného prostoru v dětském domově. S dětmi probíhá každodenní komunikace, jsou vždy vyslechnuty, vždy je respektován jejich názor. Děti mají pravidelnou komplexní zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků. Jsou informovány o svém pokroku i možných nedostatcích. Je oceňováno jejich úsilí a míra jejich pokroku ve srovnání s výkony ostatních. V následujícím období se hlavně zaměříme na odstranění vulgárního vyjadřování a celkového chování dětí k sobě navzájem.
 
 
4. CÍLE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU:
Hlavním cílem je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.
 
 DLOUHODOBÉ CÍLE:
 - výchova ke zdravému životnímu stylu
 - rozvoj a podpora sociálních kompetencí
 - posilování zodpovědnosti dětí a mládeže za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku
 
KRÁTKODOBÉ CÍLE:
- Pro řešení problémů a potíží dětí nadále budovat a využívat otevřený a upřímný vztah dítě – vychovatel
- Vyžadovat po dětech všech věkových skupin zásady slušného chování, respektování autority dospělého, hezké chování k sobě navzájem
- Snižovat počet kuřáků, zabránit jejich dalšímu nárůstu, vštěpovat dětem, že normální je nekouřit a neužívat žádné jiné drogy. Opakovaně poučit o jejich škodlivosti pro lidské zdraví.
- Pravidelně informovat děti o jejich právech a především povinnostech
- Odstraňovat agresivní chování a vulgární vyjadřování, vést starší děti, aby byly mladším příkladem
 
Oblasti prevence:
- záškoláctví,
- násilí, šikanování,
- krádeže, vandalismus aj. formy kriminálního chování,
- ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, promiskuita,
- komerční sexuální zneužívání dětí,
- xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, hnutí skinheads,
- divácké násilí, hooligans,
- užívání návykových látek (vč.alkoholu a kouření),
- rizika elektronické komunikace (mobily, internet),
- netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství),
- sekty a sociálně patologická náboženská hnutí,
- sebepoškozování, styl „emo“,
- otázka zdravé výživy, poruchy příjmu potravy,
- přínosné trávení volného času (sport, zážitková pedagogika apod.),
- právní povědomí, rodinné a občanské právo,
- rodinná a sexuální výchova, plánované rodičovství,
- mezilidské vztahy, komunikace, řešení konfliktů,
- posilování duševní odolnosti vůči stresům,
- podílení se na tvorbě a ochraně životního prostředí a podmínek-ekologie,
- environmentální výchova (souvislost lidské činnosti a životního prostředí).
 
 
PREVENCE NA RODINNÝCH SKUPINÁCH
Vychovatelé příslušných rodinných skupin budou jednotlivá témata s dětmi probírat v příslušném měsíci.
 
ZÁŘÍ- Seznámení dětí s BOZP při pohybu v zařízení a mimo něj.
       - Seznámení s právy a povinnostmi jedince.
       - Seznámení s vnitřním řádem.
 
ŘÍJEN- Co dělat v případě ohrožení – důležitá telefonní čísla.
        - Slušné chování, tolerance k ostatním dětem a dospělým.
        - Dopravní výchova
 
LISTOPAD- Trestní zodpovědnost, krádeže, vandalismus.
              - Alkohol
              - Poruchy příjmu potravy
              - Sexuální výchova
              - Finanční gramotnost
PROSINEC- Tabakismus
               - Kyberšikana
               - Užívání THC
 
LEDEN- Poskytnutí první pomoci
           - Dům na půl cesty, startovací byty, úřad práce, podpora v nezaměstnanosti.
 
ÚNOR- Vyhodnocení programu rozvoje osobnosti
         - Seznámení dětí s Programy rozvoje osobnosti.
         - Záškoláctví
 
BŘEZEN- Šikana – kde hledat pomoc.
            - Co dělat v případě ohrožení – důležitá telefonní čísla
 
DUBEN- Dopravní výchova
          - Sexuální výchova
           - Xenofobie, rasismus
 
KVĚTEN- Tabakismus
            - Alkohol
            - užívání THC
 
ČERVEN- Finanční gramostost
            - Slušné chování, tolerance k ostatním dětem a dospělým
            - Trestní zodpovědnost, krádeže, vandalismus.
 
 
V celoročním plánu DDM je naznačeno konkrétní preventivní působení školského
zařízení na účastníky zájmového vzdělávání v těchto oblastech:

- systematicky rozvíjíme dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu a zdravotní prevence
- zvyšujeme u dětí schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím
(včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
- rozvíjíme mravní a estetické cítění
- vytváříme u dětí kladné vazby při kolektivním sportování
- děti jsou upozorňovány na rizikové používání Internetu, aktuálně Facebooku, vedeme k ochraně svých osobních údajů
 
5. Kontakt a spolupráce s ostatními organizacemi
- policie ČR
- městská policie Jeseník
- PPP Jeseník
- vzdělávací instituce (mateřské školky, základní školy,…)
- DDL MUDr. Irena Hojgrová
-DDL MUDr. Eva Navrátilová
 
6. Závěrem
Za vytvoření a realizaci MPP zodpovídá metodik prevence. S MPP budou seznámeni zaměstnanci a všichni pedagogové DD. Metodik prevence jej na konci školního roku vyhodnotí a v případě nutnosti upraví a doplní. Na plnění cílů se podílí společně s vychovateli.
 
 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne 1. 9. 2021.                                                                              Metodik prevence
Program proti šikanování
 
Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Dětského domova Jeseník a Školní jídelny pro rok 2021/2022. Za tvorbu a realizaci tohoto programu odpovídá vychovatel – metodik prevence. V rámci programu proti šikanování je zahrnut i „Krizový plán pro řešení šikany“ a to v případě, kdy dojde k odhalení šikany v našem zařízení. V „Krizovém plánu pro řešení šikany“ je rozepsáno, jak vychovatelé a další pracovníci mají postupovat. Při tvorbě programu proti šikanování vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol
a školských zařízení č. j.24 246/2008-6 a dále z dostupných zdrojů od Michala Koláře, který publikuje o šikaně a prevenci šikany a další legislativy s tímto jevem spojené.
         
Práva dětí
 
Při práci s dětmi nesmíme zapomínat, že i děti mají svá práva, ale také povinnosti. Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte OSN z 20. 11. 1989. V této úmluvě jsou ustanovena následující práva:
 
§ Dítě nesmí být diskriminováno podle barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, sociálního původu nebo tělesné či psychické nezpůsobilosti.
§ Dítě nesmí být diskriminováno na základě postavení, názorů či přesvědčení rodičů nebo zákonných zástupců.
§ Dítě má právo svobodně se vyjadřovat ke všem věcem, které se ho týkají.
§ A mnoho dalších. Viz. Úmluva o právech dítěte OSN (1989)
 
Při tvoření programu proti šikanování je třeba seznámit se s pojmem šikana, a co tento pojem obnáší. Je důležité, aby vychovatelé v našem zařízení věděli, co je šikana a co je jen škádlení. A dokázali tak rozpoznat, kdy se již jedná o šikanu a zakročit.
          O šikaně mluvíme tehdy, když jeden jedinec či celá skupina úmyslně a opakovaně ubližuje druhým, slabším členům skupiny, kteří nejsou schopni se bránit. Může se jednat jak o fyzické, tak i o psychické ubližování. Jsou známy i případy, kdy se šikana projevovala jako sexuální obtěžování. Je třeba být vnímavý a věnovat pozornost všem změnám v kolektivu a vnímat varovné signály.


 
Rozdíl mezi škádlením a šikanou
 
§ ŠIKANA
o   V případě, kdy se člověk brání nebo opětuje útok na agresora. V tuto chvíli se jednání agresora stupňuje.
o   V případě šikany se člověk bojí a převládají u něj pocity strachu. Může určitou dobou pociťovat, že je naštvaný, ale pocity strachu a studu u něj převládají.
o   V případě šikany, když agresorům dáme najevo, že už toto chování opravdu není přijatelné, tak se agrese a útoky začínají ještě více stupňovat.
o   Šikana má jediný cíl a to trápit oběť.
 
§ ŠKÁDLENÍ
o   Člověk má možnost se bránit a chování i opětovat.
o   V případě škádlení člověk prožívá pocit lehkého naštvání, ale baví se u toho.
o   Ve chvíli, kdy škádlení překročilo už určitou mez, to aktérovi dáme jasně najevo a škádlení končí.
o   Cílem škádlení je pobavit obě strany.
 
Trestní odpovědnost
          Nutností je, aby si všichni pracovníci v našem zařízení byli vědomi skutečnosti, že jakožto školské zařízení máme ze zákona povinnost zajistit dětem bezpečnost a chránit jejich zdraví během všech aktivit v souladu s ustanovením §29 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dále jako školské zařízení musíme předcházet vzniku sociálně patologických jevů a zaměřit se na prevenci výše zmíněných jevů. Každý vychovatel či pracovník, který při své práci odhalí projevy šikany, avšak nepřijme žádná opatření vycházející z Krizového plánu pro řešení šikany, je za své chování trestně odpovědný a může proti němu být vedeno trestní stíhání ve věci přestupku či přečinu, kterého se dopustil. Nejčastěji se jedná o tyto přestupky a přečiny – nepřekažení trestného činu, nadržování, schvalování trestného činu nebo účast při trestném činu.


 
Znaky šikany
o   Dítě je často samo, ostatní o něj nejeví zájem, nehraje si v kolektivu, nemá kamarády
o   Vyhledává blízkost vychovatelů
o   Mezi jeho nejčastější projevy chování patří smutné nálady, často mívá sklon k pláči a působí nešťastně.
o   Mohou se projevit zdravotní potíže, které jsou spojeny s psychosomatickými obtížemi. I na tohle musíme brát zřetel.
o   Nadávky, ponižování, posměšky - > rozlišovat škádlení vs. šikana.
o   Nátlak na oběť ve věci páchání trestných činů nebo alespoň spoluúčasti na trestných činech.
 
 
Krizový plán pro řešení šikany
 
Bezpečné vyšetření šikany vychází z odhadu stadia a formy šikanování, přičemž naši vychovatelé jsou proškoleni v tom, jaké projevy a změny v chování mají u dětí pozorovat. Každý projev, který se jeví, jako počáteční projev šikany je třeba neprodleně řešit. V případě, že vychovatel o šikaně ví, ale neřeší ji, tak se dopouští dle trestního zákoníku přestupku či přečinu a může proti němu být vedeno trestní stíhání. Proto musí mít všichni na paměti, že všechen personál, který pracuje v našem domově s dětmi, tak každý z nás je trestně odpovědný.
          V případě odhalení šikany v našem zařízení jsou vychovatelé proškoleni a postupují dle Krizového plánu pro řešení šikany a neprodleně nahlásí výskyt šikany vychovateli – metodikovi prevence a společně se domluví na dalším postupu, jak se tato situace bude dále řešit.
          Šikana existuje ve dvou formách, kdy se jedná o počáteční šikanu a pokročilou šikanu. Pro obě formy jsou vypracovány dva krizové plány pro řešení šikany a musí se postupovat dle formy šikany. Nelze aplikovat krizový plán pro jednu formu šikany pro formu jinou. Dle Michala Koláře jsme si zpracovali Krizový plán pro řešení šikany, který jsme si upravili pro naše podmínky školského zařízení – Dětský domov Jeseník.


 
Krizový plán pro řešení šikany - Dětský domov Jeseník
 
Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou
 
V případě počáteční šikany se jedná o situace, které jsme schopni vyřešit v rámci DD Jeseník a nemusíme žádat o pomoc další specializovaná pracoviště. Nejčastěji se jedná o různé hádky mezi dětmi či fyzické a psychické napadení.
 
·        Odhad závažnosti šikany ve skupině a stanovení formy šikany
·        Rozhovor s informátory a oběťmi
·        Nalezení vhodných svědků
·        Individuální rozhovory se svědky
·        Ochrana oběti
·        Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů:
o   Rozhovor s oběťmi a agresory (směřující k metodě usmíření)
o   Rozhovor s agresory (směřující k metodě vnějšího nátlaku)
·        Realizace vhodné metody
·        Komunitní setkání všech dětí z dětského domova, kde se oznámí potrestání agresorů
·        Práce se skupinou (kmenoví vychovatelé – každý pracuje se svou skupinou)
 
 
Základní krizový scénáře pro pokročilou šikanu
 
V případě řešení pokročilé šikany se jedná o šikanu, kdy dochází k naplněné skutkové podstaty trestného činu (provinění)nebo se jedná o podezření na tento trestný čin. Školské zařízení – v našem případě se jedná o dětský domov – není schopno tuto situaci vyřešit samo. A v této chvíli je nutnost kontaktovat a spolupracovat s dalšími specializovanými pracovišti a v neposlední řadě i s PČR. Nejčastěji se jedná o kyberšikanu, sexuální násilí či výbuch agrese.
 
·        Zpracovat šok a zachránit oběť
·        Zabezpečit agresory a svědky
·        Dostat oběť do bezpečí
·        Domluvit se s ostatními vychovateli na dalším postupu při řešení šikany a kontaktovat vychovatele – metodika prevence.
·        Informovat rodiče oběti i agresora, kontaktovat PČR a další specializovaná pracoviště
·        Pracovat se skupinou na odstranění šikany – pracovník ze SVP, PPP atd.
 
 
 
 
 
Ve všech případech výskytu šikany o těchto skutečnostech musí být informován vychovatel – metodik prevence, který si vede patřičnou dokumentaci výše zmíněných jevů. A na základě těchto skutečností, může stanovit další postup a zařadit v průběhu roku do MPP další opatření.


 
Přílohy
Příloha č. 1
 
Stádia šikanování
 
          „První stádium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima dělat si „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stádium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.“
                                                                                                  Michal Kolář
 
·        První stádium – zrod ostrakismu
Šikanování vzniká nenápadně v běžném prostředí, kde se děti vyskytují. V jakékoli skupině se dříve nebo později objeví jedinec, který není oblíbený a ten může být po určité době objektem šikany. Ostrakismus je pojem, kdy se jedná o mírné, ve většině případů psychické formy násilí, kdy se člen, který je na okraji skupiny cítí být odmítán. Ostatní členové to vycítí a aktivně jej pomlouvají a dělají mu různé rádoby vtípky, avšak oběť to jako vtípky nevnímá.
 
 
·        Druhé stádium – fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V krizových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí a nervozita z určitých důvodů, začínají tito ostrakizováni žáci sloužit ke zmírnění pocitů agrese útočníků. Agresoři si na obětech kompenzují nepříjemné pocity například z těžké písemné práce, konflikt doma s rodiči či ve škole s učitelem. V tomto stadiu dochází k přitvrzování agrese a začíná se objevovat fyzická agrese.
 
·        Třetí stádium – (klíčový moment) vytvoření jádra
Třetí stádium se nazývá klíčovým momentem proto, že v tomto stadiu jsme ještě schopni šikanu zastavit jako učitelé či vychovatelé sami. V tomto stádiu spolu agresoři začínají spolupracovat systematicky a k šikaně si vybírají nejvhodnější oběti. Ze začátku jde o žáky, kteří byli dříve ostrakizováni a patří tedy ve skupině k těm slabým, kteří se nedokáží bránit.
 
·        Čtvrté stádium - Většina přijímá normy agresorů
V této chvíli jsou normy agresorů přijaty a stávají se tak nepsaným pravidlem. Hlavním agresor získává na síle a málokdo se dokáže hlavnímu agresorovi postavit. Všichni jsou podřízení hlavnímu agresorovi, který si může říkat vůdce. Dokonce i mírní žáci tzv. šedé myšky se začínají chovat agresivně a krutě a také přistupují na hru agresora a jejich vnitřní pocity jsou libé.
 
·        Páté stádium – Totalita nebo – li dokonalá šikana
Páté stádium je konečné stádium šikany a nazýváme jej totalita. Násilí a agrese je považováno za normu, kterou se řídí celá skupina. Šikana je na programu dne a jak uvádí Kolář, tak dochází k „vykořisťování“. Skupina je rozdělena na dvě půlky. První jsou ti, co mají všechna práva no a potom je druhá půlka skupiny a to jsou ti, co nemají žádná práva.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -