Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2019-2020

  

domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
og-logo2.jpgPriessnitzova 405/15, 790 03, Jeseník
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Výroční zpráva 
školní rok 2019 / 2020
 
 
 
 
 
           
LEGENDA:
1.     Charakteristika zařízení
 
2.  Hodnocení činností
                        2/1 Oblast organizační a investiční  
                        2/2 Oblast sociální
                        2/3 Oblast kulturní a estetická
                        2/4 Oblast sportovní
                        2/5 Oblast vzdělávání
                        2/6 Oblast morální (etická)
                3.   Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
               
               4.   Spolupráce s institucemi
               
              5.   Závěr
 
 
 
1.   Charakteristika zařízení
                       
            Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník je školské zařízení rodinného typu, které poskytuje výchovu a vzdělání, zabezpečuje výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání, a to nejdéle do 26 let plné přímé zaopatření.
            V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí. Každá rodinná skupina má k dispozici plnohodnotnou bytovou jednotku se sociálním zařízením, kuchyní, jídelním koutem, obývacím pokojem, místností pro vychovatele a pokoji dětí. Pokoje dětí jsou určeny pro 2 osoby, standardně vybaveny.
            Péči o děti zajišťoval pedagogický, sociální a provozní útvar, celkem 23 zaměstnanců. Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečuje výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol a učily se tak přiměřeně svým schopnostem a možnostem, organizoval mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, děti se sníženými rozumovými schopnostmi, se specifickými poruchami učení i chování, což má zásadní vliv na chod domova. Výchovné působení na tyto děti bylo velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek apod.,
            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil.
            O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u třídních učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí a vychovatelů tzv. komunity, kde se hodnotí činnost, chování za uplynulý týden a seznámení s plánovanými akcemi. Upřednostňovali jsme pozitivní motivaci za pomocí slovního a formálního hodnocení, případně odměnou s využitím §21 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
            
V roce 2019 k 1. 9. bylo evidováno 26 dětí, přijato 10 dětí, odešlo 13 dětí, z toho 1 dítě odešlo zpět do biologické rodiny, 4 děti byly předány do pěstounské péče, 2 děti byly přemístěny do jiného zařízení a 6 dětí ukončilo pobyt z důvodu plnoletosti a ukončení přípravy na povolání. S 3 dětmi byla uzavřena smlouva o prodlouženém pobytu. Prodloužení ústavní výchovy nařízeno nebylo. Na útěku byly 3 děti.
 
K 31. 8. 2020 bylo evidováno 23 dětí . Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy přispívali tak ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.
 
1.   Hodnocení činnosti
 
 2/1 Oblast organizační a investiční
 
            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. I když v okolí Jeseníku není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně, přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti.
 
Prezentace Dětského domova na veřejnosti
Články o akcích našeho domova vyšly například – Šumperský a Jesenický deník, Jesenický týdeník, Zámeček. Na serverech www.ddcup, www.rajce.net
Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové stránky Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku.
 
            2/2 Oblast sociální
            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, dále na utváření pozitivních postojů k sobě samému i k druhým, na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci. Našim smyslem je pomáhat dětem utvářet praktické životní dovednosti, porozumět jim a opakovaně jsme je procvičovali v reálných nebo modelových situacích. Učíme je nejen novým dovednostem pro nové situace, ale je také potřeba prevence nežádoucího chování. S dětmi jsme řešili jejich aktuální problémy, které jim přinesl život, aby kultivovaně projevily a prosadily své názory, potřeby a práva, zvládaly konflikty, trému, pracovaly se svými emocemi, plánovaly svůj čas, stanovily si své životní cíle, pečovaly o věci, respektovaly základní pravidla vzájemného všedního dne ve škole, ve třídě a projevovaly respekt k základním lidským právům svých spolužáků.
            Na rodinných skupinách jsme společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí, udržovali v pořádku vybavení, vedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.      Děti se podílely na fungování rodinné skupiny – vedení domácnosti, zacházení s penězi, rozhodování o zajišťování důležitých potřeb, volily si takové aktivity a činnosti, které byly zábavné, rozvíjely si v nich komunikační schopnosti, řešily konflikty, byly vtaženy do různých herních systémů, které rozvíjely jejich sociální cítění.
            V rámci vaření ve skupinách si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči, prostřednictvím nákupu potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Samy si zajistily celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávaly individuálně i kolektivně a průběhu a efektům této činnosti bylo nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.
     
            2/3 Oblast kulturní a estetická
 
Září 2019                   EVVO - návštěva Vodní tvrze – Lesy hrou
                                   Malování na pohádku O perníkové chaloupce
                                   Pečení – jablečný moučník, šneci z listového těsta
                                   Návštěva Městské knihovny V. Priessnitze
                                   Pohádkový les v Žulové – promenáda v maskách
                                   Začni správně – účast na projektu pro mladé lidi odcházející z domova
                                   Návštěva fotografického studia
                                   Canisterapie
                                   Dopis Ježíškovi – malování přáníček
                                   Výtvarná činnost – sloni z ruliček
                                  
Říjen 2019                 Noční výlet za pohádkou v České Vsi
                                   Tvořivá činnost z přírodnin – lucerna z dýně, zvířátka z kaštanů, panáček z  listí, skřítek                                                                                                       Podzimníček, zdobení šišky
                                   Výtvarná činnost – strašidelné domečky, razítka z jablek
                                    Výrobky na vánoční trhy – andílci, pletené náramky
                                   Dýňové slavnosti na náměstí v Jeseníku – akce SVČ Duha
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Pečení – tvarohová bábovka, moučník z margotky, puding s ovocem,                                                                                                    cuketová a jablečná    buchta, párek v těstíčku, příprava langošů       
 
Listopad 2019           Halloween na ZŠ Jeseník
                                   Výtvarná soutěž – Eurotopia – na téma NÁHRADNÍ RODINA
                                   Výroba lampiček na akci Uspávání broučků
                                   Práce s přírodninami – ježci, strom z listí, ježek ze šišek
                                   Výtvarná činnost – malování koček na kartón
                                   Malování do projektů – Vespojení, Tango – Daruj hračku, Dejme dětem šanci  
                                   Projekt ,,JSEM LASKAVEC“ - návštěva ranče v Kolnovicích – děti  přinesly suché jídlo, seznámily                                                                                         se s koňmi a péči o ně a pomáhaly
                                   EVVO – Liška obecná
                                   Vánoční tvoření – anděl z polystyrénu, svícen, ledové koule, zápichy, řetězy,                                                                                                         papírové ozdoby, věnec z klubíček, sobi
                                   Návštěva HZS v Jeseníku
                                   Lego herna v lázních – v rámci projektu ,, Přál bych si..“
                                   Příprava pokrmů – smažení palačinek, moučník z margotky, jablečný     
                                    štrůdl, piškotový moučník, příprava toustů
                                   Knihovna V. Priessnitze
                                   Canisterapie
 
 
 
 
Prosinec 2019            Výroba adventního věnce
                                   Vánoční dílny ve SVČ Duha – vánoční ozdoby, vánoční přáníčka
                                   Mikuláš na Masarykově náměstí v Jeseníku
                                   Vánoční trhy u Vodní tvrze – dobové tradice, stánky s občerstvením
                                   Výstava betlémů ve Vodní tvrzi
                                   Canisterapie
                                   Návštěva skautů ze Zlatých Hor – hledání pokladu
                                   Návštěva tanečního kroužku
                                   Vánoční tvoření – ozdoby, vánoční skřítek, svícen, vánoční přání
                                   Pečení vánočního cukroví – linecké cukroví, perníčky, kuličky z piškotů
                                   Tango Daruj hračku – převzetí vánočních dárků v Havlíčkově Brodě, kulturní program
                                   Výtvarná činnost na zimní témata
                                   Zlatá neděle na náměstí v Jeseníku – stánky s občerstvením, kulturní                                             
                                                                                                vystoupení, podávání polévky od starostky 
                                   Vánoční besídka s předáváním dárků         
 
Leden 2020                Canisterapie
                                   Vernisáž malovaných obrázků
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Školní projekt – PUTOVNÍ KUFŘÍK
                                   Vědomostní soutěž  
                                   Úklid kolem Polikliniky
                                   Výtvarná činnost – malování sněhuláka houbičkou, zimní krajina, domeček                               v                                                                           zimě, obrázek z vatových tyčinek
                                                                     sněhové vločky, zimní obrázek - zapouštění barev
                                   Práce s papírem
                                   Pečení dobrot – perník s čokoládou, pudinkový moučník, Tiramisu
           
Únor 2020                 Výstava ve Vodní tvrzi – Flóra a fauna Jesenicka
                                   Návštěva kina – Super mazlíčci
                                   Divadlo P. Bezruče – pohádka Zlatovláska
                                   Valentýnský karneval
                                   EVVO - Zoocentrum v Jeseníku
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Soutěž ve zpívání – Super Star
                                   Canisterapie
                                   Příprava slaných a sladkých dobrot – puding s piškoty, jablečné šátečky,                                                                                                                piškot s ovocem, smažení bramboráků, pizza z listového těsta
                                   Výrobky z papíru – opičky z toaletních ruliček, lední medvídci, valentýnská                                                                                                           srdíčka, medvídek z ruliček, stonožky ze srdíček, kohoutci a slepičky z papíru
                                   Výtvarná činnost – sova v zimě, jarní krajinka – zapouštění barev, obrázky  do soutěže
 
 
 
           
Březen 2020              Protidrogový vlak
                                   Přesazování pokojových květin
                                   Malování podle pohádky – Dračí pohádky
                                   Výtvarná činnost – tanečnice z peříček, malování koček, ptáčků, jarní                                                                                                                    dekorace z papíru, zajíc z papírových sáčků, malování na asfalt,                                                                                              zapouštění fixů
                                   Výrobky – čápi z vatových tampónů, slepičky z kornoutů, zajíc z polínek,                                                                                                 zajíček z keramických květináčků, velikonoční zajíc v oblečení, slepička z                                                                               kartónu, panenky z vařeček
                                   Pečení – ovocný moučník, dort s piškoty a ovocem, smažení palačinek,                                                                                                  vafle s tvarohem, margotkové řezy, tousty
                                   Soutěž ve zpěvu
 
 
Duben 2020               Pečení velikonočního cukroví – linecké cukroví, piškotový zajíc, a                                                b                                                                                            eránek, kynutý věnec
                                   Pečení a smažení sladkých dobrot – jablečný závin, palačinky, šneci z                                                                                                                 listového těsta, bubáci z piškotů
                                   Výtvarná činnost – obrázky s jarními motivy, kreslení na kameny, asfalt
                                   Výrobky z papíru – pampelišky, ptáčci na větvi, město z kartónu, jarní  kytice, ovečky z popcornu,                                                                        vyšívání papírových šablon, koník z tuby
                                   Práce na záhonku
                                   Ukliďme Česko
                                   Třešňová alej – péče o zasazené stromy
                                   Vědomostní soutěž
           
Květen 2020              EVVO – beseda na téma – zvíře, které obdivuji
                                   Kadeřnická soutěž
                                   Sázení semen letních květináčků                
                                   Návštěva motorkářů – předání dezinfekce pro náš domov
                                   Hudební soutěž Super Star
                                   Soutěž ,,Všímám si svého okolí
                                   Soutěž v souvislosti s finanční gramotností
                                   Výtvarná činnost – jarní obrázky, malování koček na kartón, malování na  kameny, dřevo, berušky
                                   Výrobky – včelí úl, vázy z provázků, myši v sýru, ptáček z papíru, práce s                                                                                                 vlnou – rybka, vějíř s motivem ovoce, budky pro ptáčky, panáček z polínka
                                   Kulinářské výrobky – palačinky, kakaový moučník, tousty, párek v listovém                                                                                                                těstě, štrůdl s jablky, puding, opékání špekáčků, margotková buchta
           
                                  
 
 
 
 
Červen 2020              Výrobky – zápichy do květináčů, práce s kartónem, vyřezávání                                                                                                 lodiček, ptáčci z peří, motýl z ruliček, oblékání polínek, krmítka z plastových  láhví, prázdninový                                            zápisník, indiánská vesnice
                                   EVVO – beseda o životě motýlů
                                   Bláznivá móda – soutěž o nejhorší modelových
                                   Výtvarná soutěž – malování fotbalových míčů
                                   Pohádková soutěž
                                   Soutěž Master Chef
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Malování obrázků – zapouštění barev
                                   Příprava pokrmů – palačinkování – soutěž, obalované tousty, puding s                                                                                                                  piškoty a šlehačkou
                                   Dopravní test
 
 
Červenec, srpen        Vlastivědné muzeum Jesenicka – výstava Policie veřejnosti
                                   Prázdninová herna ve Vodní tvrzi
                                   Prázdniny v knihovně – Po stopách historie Jeseníku
                                   Výrobky dětí – ptáčci z peří, motýlci z barevného papíru, kormidlo z                                                                                                                kartónu, lodičky z papírových tácků, strom z klacíků, kostra z toaletních  ruliček,                                                                      mořské panny z vlny a kartónu
                                   Den s Korunkou v Termálech Losiny
                                   Brigáda u Polikliniky
                                   Výtvarná činnost – malování kamenů, včelky z obtisku chodidel
                                   Výrobky – budky ze dřeva, vosičky z papíru, motýl z krepového papíru
                                   Sladké dobroty – krtkův dort, smažení palačinek, puding s piškoty
           
            Estetická výchova u dětí rozvíjí dovednosti vytvořit krásné prostředí kolem sebe. Při výtvarných činnostech děti rozvíjely jemnou motoriku, představivost, estetické cítění, používaly různé výtvarné techniky. Některé práce byly použity na výstavy a soutěže. Také se podílely na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků. Svými pracemi zkrášlovaly prostředí rodinné skupiny i celého domova. Vyráběly výrobky i pro sponzory, zaměstnance domova ap.
 
Projekt „ Přál(a) bych si “ - Dejme dětem šanci
            Do projektu v průběhu roku bylo zařazeno 23 dětí. Přání dítěte mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání.
Permanentky na bazén                                              7 945 Kč
Boxovací pytel                                                          5 500 Kč
Permanentky do herních a sportovních center          4 000 Kč
Židle k PC                                                                 4 000 Kč
Podložky pro cvičení jógy                                        7 000 Kč
Kopačky a fotbalový dres                                         2 498 Kč
Taneční kroužek                                                       5 400 Kč
 
 
 
2/4 Oblast sportovní (pohybová)
 
 
Září 2019                   Návštěva koupaliště
                                   Dopravní hřiště
                                   Lesní bar – turistická vycházka do Lipové
                                   Priessnitzova zahrádka v lázních
                                   Návštěva herny Sofie          
                                   Hry ve Smetanových sadech
                                   Soutěž ve stolním fotbálku
                                   Taneční gymnastika - účast v kroužku
                                   Večerní procházka po lázeňské kolonádě
                                   Bazén s vířivkou v lázních
                                  
Říjen 2019                 Bazén v České Vsi
                                   Zlatorudné mlýny ve Zlatých horách – turistická vycházka
                                   Křížový vrch – pěší turistika v okolí Jeseníku
                                   Pohybové hry na dětském hřišti ve Smetanových sadech
                                   Víceúčelové hřiště v Žulové
                                   Pouštění draků – soutěž
                                   Výlet na kolech do okolí
                                   Hry na hřišti s dětmi z DD Radkov
                                              
Listopad 2019           Turnaj ve fotbale
                                   Hubertova jízda v Horních Heřmanicích
                                   Bazén Česká Ves
                                   Návštěva herny Bělé v pohybu
                                   Střelba ze vzduchovky na cíl
                                   Bazén v lázních
                                   Hasičské cvičení
                       
Prosinec 2019            Akce v Olomouci  s hráčem klubu SK Slavia Praha – Aquapark, Laser                                                                                   aréna, Ruské kolo, plavba po řece Moravě, návštěva McDonalds
                                   Hrátky na sněhu – bobování
                                   Bazén Česká Ves
           
Leden 2020                Bruslení na kluzišti v lázních
                                   Vycházka na Pomezí
                                   Soutěž v bobování
                                   Bazén Česká Ves
 
 
 
 
 
                                                          
Únor 2020                 Bazén s vířivkou v lázních
                                   Návštěva herny Sofie
                                   Aquapark Bruntál
                                   Bruslení na kluzišti v lázních
                                   Soutěž o nejlepší sněhovou stavbu
                                   Mikulovický 24hod NON-STOP FUTSAL
                                                          
Březen 2020              Vycházka jarní přírodou, setkání s domácími zvířaty
                                   Víceúčelové hřiště v lázních
                                   Soutěž v kopané v areálu domova
                                   Návštěva herny Sofie
                                   Bazén Česká Ves
                                   Střelba ze vzduchovky na terč
                                   Turnaj ve stolním fotbálku
                                                                                  
Duben 2020               Turnaj v kopané mezi skupinami
                                   Soutěžní odpoledne – štafetové hry, pohybové, přehazovaná       
                                   Dopravní soutěž
                                   Šípkovaná – hledání zajíčkova pokladu
                                   Soutěž ve skákání přes švihadlo
                                                                      
Květen 2020              Soutěž ve vybíjené
                                   Atletická olympiáda
                                   Štafetová soutěž
                                   Vycházka na Pomezí
                                   Střelba ze vzduchovky
                                   Hry na dětském hřišti ve Smetanových sadech
                                   Dětské hřiště v lázních – lanové centrum, skluzavky, kopaná
                                   Závody na koloběžkách v areálu domova
                                   Živé ,,Člověče, nezlob se“               
                                              
Červen 2020              Turistická vycházka na Boží horu
                                   Park ve Smetanových sadech – houpačky, posilovací stroje
                                   Taneční odpoledne
                                   Návštěva dopravního hřiště
                                   Koupání na jesenickém koupališti
                                   Bazén Česká Ves
                                   Trojboj – soutěž v atletických disciplínách
                                   Balneopark – vycházka do areálu s vodními procedurami
                                  
 
 
 
 
 
                       
Červenec, srpen        Jesenické koupaliště
                                   Návštěva herny Bělé v pohybu
                                   Hry ve Smetanových sadech
                                   Dopravní hřiště
                                   Bazén Česká Ves
                                   Návštěva herny Sofie
                                   Balneopark – procházka vodní zahradou
                                   Výlet do Vápenné – krmení koníků, hry na dětském hřišti
                                   Běh na Šerák – závody v běhu
                                   Lanové centrum, bludiště v lázních
                                   Multifunkční hřiště v Žulové
                                   Jeskyně Špičák v Písečné, vycházka do okolí
                                  
            Na letních táborech se učily správnému táboření, chování v přírodě, ale i také sportovnímu chování a jednání.
                                  
Karlov Pod Pradědem: 8 dětí
Tábor při PL Šternberk: 5 dětí
Tábor při PL Opava: 1 dítě
Fotbalový kemp ve Slatiňanech: 6 dětí
Tábor Superhrdinská akademie Olšovec: 2 děti
 
Fotbalový tábor Volf Academy Camp – příměstský tábor v České Vsi: 2 děti, pro které byl připraven celodenní program  ( turnaje, přednášky, bazén a další aktivity), k tomu profesionální tréninkové jednotky a spousty zábavy. Chlapci přijímali informace pro svůj individuální rozvoj formou opakujících se cvičení a při doprovodných aktivitách se učili vzájemnému respektu.
                       
            Pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost. Zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – plavání, turistika, míčové hry, lyžování, bruslení, jízda na kole. Využívali jsme hřiště u dětského domova a na ZŠ, tělocvičnu i posilovnu, hřiště v lázních i fotbalové hřiště, za vhodných podmínek jsme realizovali zážitkové aktivity.
            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kam docházeli 3 fotbalisti. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.
 
 
 
 
 
 
 
            2/5 Oblast vzdělávání
                        Vzdělávání je pro děti naprosto důležité, protože je přípravou na budoucí život. Vzdělání jak praktické, tak teoretické, všeobecné i specializované a hledání souvislostí je to, co mladý člověk potřebuje. Snažili jsme se o optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi.  
            U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Denně byl využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy byla navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Pravidelně vypracovávaly domácí úkoly, děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování, učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat, k získání informací využívaly knihy, internet, televizi apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Informace o hodnocení, absencích, učivu, domácích úkolech, zdokumentovanou komunikaci mezi učiteli a vychovateli a důležitých školních událostech získáváme prostřednictvím výukového nástroje EDOOKITU. V elektronické žákovské knížce jsme měli přehled o školních aktivitách našich dětí a naši žáci měli k dispozici veškeré podklady pro kvalitní a efektivní přípravu do školy, včas byli o všem informováni, mohli diskutovat a sdílet své nápady. Dle potřeby jsou pro děti zpracovány individuální plány vzdělávání.  Při volbě povolání jsme spolupracovali s výchovnými poradci na ZŠ. Pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek a zákonné zástupce jsme informovali o chování a prospěchu dětí.
            Distanční výuku z důvodu epidemie covidu-19, založenou především na komunikaci mezi učitelem a žákem, děti zvládaly velmi dobře, přestože byl problém se zajištěním dostupnosti příslušných komunikačních technologií. Příprava byla mnohem náročnější, zadávání domácích úkolů probíhalo přes EDOOKIT a důležitá byla zpětná vazba, zda děti pracovaly a rozuměly novému učivu.
Stav žáků k 30.6. 2020
Počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ: 2 děti
Počet dětí navštěvující ZŠ: 15 dětí
Počet dětí studující na OU: 0
Počet dětí studující na SOŠ: 6 dětí
Prospělo s vyznamenáním: 1
Prospělo: 21
Neprospělo: 1
Pochvala třídního učitele: 1
Počet neomluvených hodin: 6
Podpůrná opatření: 2 st. - 6 dětí
                               3 st. - 3 děti
                               4 st. - 1 dítě
 
           
 
Školní rok jsme evidovali v SW programu EVIX, což je informační systém určený pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a-d zák. č. 109/2002 Sb. Jeho význam je hlavně ve sjednocení pracovních postupů a metodik práce v zařízení.
            Na pedagogických poradách se hodnotily jednotlivé kroky výchovného působení, při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP. Pololetně docházelo k vyhodnocení Programu rozvoje osobnosti dítěte.
            Logopedickou péči vyžadovalo 5 dětí, následný nácvik prováděli vychovatelé v rámci odpoledních činností, případně asistent pedagoga.
            Podporovali jsme mimoškolní a zájmové aktivity dětí, ať už organizačně, tak i finančně. V průběhu školního roku děti pokračovaly ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD.
 
 
Počet dětí v zájmových kroužcích
 
SVČ Duha – Prima vařečka:           1
                        Pekaříci :                    3
                        Technický kroužek:   1
LŠU výtvarný obor                          1
FK Jeseník                                        3
Taneční kroužek YESDANCE        4
                                                      
                                                      
                                  
Činnost koordinátorů a terapeutů v DD
 
            Metodik prevence na začátku školního roku vypracuje Minimální preventivní program, komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, spolupracuje s institucemi a organizacemi. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově. Seznamuje nás s výsledky realizace preventivního programu za předchozí školní rok. Hlavním cílem je, aby děti byly zodpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Největší jsou útěky, opakované u 2 dívek a 1 chlapce, kouření a požití alkoholických nápojů.
            Organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví, proběhly rozhovory s dětmi na témata: kyberšikana, sebepoškozování, trestní odpovědnost, nebezpečí na síti, řešení rizikových situací, patologické hráčství, kriminalita, delikvence a vandalství. Pravidelně byla prováděna prevence rizikového chování. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucího pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD.
 
 
            EVVO – environmentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblasti ekologie, v souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Koordinátor se účastní školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.
Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her. Znalost základů enviromentálních disciplín pomůže šetřit životní prostředí a porozumět dětem, jak snížit spotřebu přírodních zdrojů.
           
            2/6 Oblast morální (etická)
            Snažili jsme se pomoci dětem s navázáním a rozvojem vztahů, rozvíjeli jsme způsoby správné komunikace, vedli k pochopení výhod spolupráce, aby děti byly tolerantnější k druhým a pochopily jejich potřeby a měly úctyhodný postoj ke společnosti, k lidem, k sobě a k práci.
            Zúčastnili jsme se celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“. Tentokrát jsme společně s dětmi naplánovali akci v rámci domova – děti srovnávaly hřiště, vyhrabávaly a odvážely nepořádek.
 
            BRIGÁDA U POLIKLINIKY v Jeseníku – nepořádek kolem budovy děti v chladném lednovém dni na požádání majitele ochotně a pečlivě uklidily. Za tuto veřejně prospěšnou akci sklidily velkou pochvalu a uznání. Vedení polikliniky, jako poděkování, dětem zakoupilo venkovní krb „Ďáblovu pec“, kde si v letních měsících mohou děti opékat špekáčky.
            Celoročně se také staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravovali jsme záhon kolem přístupové cesty, vedli děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí. Děti pracovaly v budově DD - uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině. Utvářely si tak kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce.
            Sociální cítění u dětí jsme rozvíjeli i péči o zvířata – v zimním období jsme navštěvovali pravidelně krmelec, krmili jsme domácí zvířata a vyráběli krmítka pro ptáky. Účastníme se pravidelně projektu ,, JSEM LASKAVEC“, kterou pořádá nadace K. Janečka. Děti měly možnost zjistit jaké to je, když druhým udělají radost malou laskavostí nebo dobrým skutkem. Tentokrát jsme navštívili Ranč v Kolnovicích, kde se děti seznámily s prostředím farmy a koňmi, s péči o ně, předaly jim nasušené pečivo a spoustu mrkve, které děti z kapesného zakoupily. Jízda na koních byla příjemnou odměnou.
            Náš domov má velkou zásluhu na výsadbě nové TŘEŠŇOVÉ ALEJE v lázních nedaleko od nás. Vysazením ale náš úkol nekončí. O stromky, označené cedulkou našeho zařízení, děti pečovaly, např. zalévaly, odstraňovaly plevel a užily si kulturního programu s občerstvením.
            I v tomto roce jsme děti vedly k udržování pořádku v okolí domova a také nedaleko u PAMÁTNÍKU KŘÍŽKU, kolem kterého procházejí turisti a pacienti lázní. Děti odnášely odpadky, hrabaly, čistily ohniště, na kterém si pak opékaly špekáčky.
 
  
            Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
 
Zaměstnanci: k 1. 9. 2019    31. 8. 2020     
celkový stav :             22                    23
pedagogičtí zam.:     15                    16 / kvalifikovanost je 100%
správní zam.:             7                     7
 
kvalifikovanost, praxe a pedagogická způsobilost k 31. 8. 2020
 
1 ředitel
1 vedoucí vychovatelka
1 sociální pracovnice
9,8 denních vychovatelů u rodinné skupiny
2,5 noční vychovatelé
0,5 asistenti pedagoga           
1 účetní
1 vedoucí stravování
1,5 kuchaři
1 uklízečka
1 údržbář
 
 
 
4.   Spolupráce s institucemi
           
            Snažili jsme se během školního roku navázat spolupráci s podnikateli, firmami i soukromými osobami, které nám pomáhají umožnit vybavení dětského domova, přispívat na různé akce a soutěže v rámci domova, spolupracujeme se školskými a neziskovými organizacemi.
            Školské organizace:
            SŠ gastronomie a farmářství Jeseník
            SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
            OU a Praktická škola Lipová lázně
            ZŠ Nábřežní Jeseník
            ZŠ Fučíkova Jeseník
            MŠ Kopretina Jeseník
           
 
 
 
 
 
 
 
            Neziskové organizace o.p.s.:
           
            Spolu dětem o.p.s.
            Nadace Malý Noe
            společnost ,,Mimo domov“ - Out of Home
            Tango-Daruj hračku Havlíčkův Brod – vánoční dárky
            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 
            Nadace OS Vespojení – vánoční dárky
            SVČ Duha Jeseník – zájmové kroužky
            Policie – Oddělení dětské kriminality
            Městská policie Jeseník
            Hasiči – HZS Jeseník – exkurze, nácviky poplachu
            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy    
 
            Ostatní:
           
            PPP Jeseník
            Speciálně pedagogické centrum logopedické Jeseník
            DDL MUDr. Navrátilová
            DDL MUDr. Irena Hojgrová
            Mgr. Novotná - psycholog
            hotel Slunný dvůr – brigády pro starší děti  
            Psycholog PhDr . Dagmar Svobodová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Závěr
 
V uplynulém roce se v Dětském domově a Školní jídelně, Jeseník pokračovalo v naplňování prioritních cílů – zajišťovat dětem řádnou výchovu a vzdělávání a zdravý vývoj, všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na samostatný život po dosažení zletilosti.
            Školní rok byl nabitý aktivitami dětí i zaměstnanců. Snahou všech bylo vytváření v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Dětský domov tak neustále potvrzuje svoji funkci a schopnost suplovat dětem rodinu, o kterou přišly ne vlastní vinou.
            Děti jsme zapojovali do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečovali o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizovali mimoškolní a volnočasové aktivity, podporovali ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí.
            Po vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVIDU - 19 jsme se ocitli v sevření přísných opatření. Doslova jsme se uzavřeli před světem, děti mohly jen na zahradu, kontakt s venkovním světem se odehrával přes maily či telefony. Bylo to náročné období pro zajištění celého chodu domova nejen pro dospělé, ale také i pro děti, které celou situaci zvládaly až obdivuhodně, k učení přistupovaly zodpovědně. Děti jsme zabavili hrami na čerstvém vzduchu v areálu domova, organizovali jsme různé hry a soutěže, tvořili, hráli společenské hry aj. Děkujeme veřejnosti za dodávku ušitých roušek a motorkářskému spolku za dovezenou dezinfekci.
            Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuvi a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém byl nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazovali zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťovali komplexní péči na rodinné skupině, pracovali s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.
            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení (kola, lyže, brusle). Všechny rodinné skupiny jsou částečně vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.
            Našim nejdůležitějším cílem je udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a sociální začlenění našich svěřenců do života společnosti. 
 
 
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -