Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   29

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2017-2018

                                                                                                                                                                    

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405

Priessnitzova 405/15, 790 03, Jeseník

Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429

Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Výroční zpráva 

školní rok 2017 / 2018

 

           

 

LEGENDA:

1.      Charakteristika zařízení

 

2.   Hodnocení činností

                        2/1 Oblast organizační a investiční   

                        2/2 Oblast sociální

                        2/3 Oblast kulturní a estetická

                        2/4 Oblast sportovní

                        2/5 Oblast vzdělávání

                        2/6 Oblast morální (etická)

 

                3.   Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

                

                4.   Spolupráce s institucemi

 

                 5.   Závěr

 

1.      Charakteristika zařízení

           

            Dětský domov je školské zařízení, které poskytuje výchovu a vzdělání, zabezpečuje výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání, a to nejdéle do 26 let plné přímé zaopatření.

            V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí. Péči o děti zajišťoval pedagogický, sociální a provozní útvar, celkem 22 zaměstnanců. Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečuje výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol a učily se tak přiměřeně svým schopnostem a možnostem, organizoval mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, což má zásadní vliv na chod domova. Výchovné působení na tyto děti bylo velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek ap.

            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil.

            O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u tř. učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí a vychovatelů tzv. komunity, kde se hodnotí činnost, chování za uplynulý týden a seznámení s plánovanými akcemi. Upřednostňovali jsme pozitivní motivaci za pomocí slovního a formálního hodnocení, případně odměnou s využitím §21 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

            V roce 2017 k 1. 9. bylo evidováno 20 dětí, přijato 7 dětí, odešlo 6 dětí, z toho 2 sourozenci k matce na základě Usnesení o předběžném opatření, 1 chlapec přeřazen do jiného DD, další chlapec do VÚ, 1 chlapec ukončil dohodu o pobytu získaným výučním listem o vzdělání a u posledního byla zrušena ústavní výchova odchodem k otci. 

            K 31. 8. 2018 bylo evidováno 21 dětí.

             Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchova a herní specialista plnili svou funkci a přispívali tak ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.

 

 

 

 

 

 

2.      Hodnocení činnosti

 

 2/1 Oblast organizační a investiční

            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. V okolí Jeseníku stále není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně. Přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti.

 

Prezentace Dětského domova na veřejnosti

 

Články o akcích našeho domova vyšly například – Šumperský a Jesenický deník, Jesenický týdeník, Zámeček. Na serverech www.ddcup, www.rajce.net

Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové stránky Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku.

 

            2/2 Oblast sociální

            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, na utváření pozitivních postojů k sobě samému i k druhým, na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci.  Našim smyslem je pomáhat dětem utvářet praktické životní dovednosti, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, učit je nejen novým dovednostem pro nové situace, ale je také potřeba prevence nežádoucího chování.

            Na rodinných skupinách jsme společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí, udržovali v pořádku vybavení, vedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.    Děti se podílely na fungování rodinné skupiny – vedení domácnosti, zacházení s penězi, rozhodování o zajišťování důležitých potřeb, volily si takové aktivity a činnosti, které byly zábavné, rozvíjely si v nich komunikační schopnosti, řešily konflikty, byly vtaženy do různých herních systémů, které rozvíjely jejich sociální cítění.

            V rámci vaření ve skupinách si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči, prostřednictvím nákupu potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky.  Samy si zajistily celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávaly individuálně i kolektivně a průběhu a efektům této činnosti bylo nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.

           

 

      2/3 Oblast kulturní a estetická

Září 2017                    Výlov rybníku ve Vidnavě

                                   Pečení moučníku

 

Říjen 2017                  Dýňové slavnosti a tvořivé dílny

                                   Pečení moučníků a halloweenských dobrot

                                   Výrobky z přírodnin

                                   Přednáška MUDr. Hojgrové – problémy dospívajících

                                   Návštěva knihovny

 

Listopad 2017                        Podzimní slavnosti v ZŠ Jeseníku

                                   Návštěva divadla – vystoupení youtuberů

                                   Účast na výsadbě v Třešňové aleji

                                   Účast na projektu ,,Začni správně“

                                   Návštěva dětí ze ZŠ Hodonín

                                   Uspávání broučků – akce SVČ Duha           

                                   Úřad vlády ČR – výtvarná vánoční soutěž s názvem ,,České vánoční tradice“    

 

Prosinec 2017             Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jeseníku

                                   Čertovská show na náměstí v Jeseníku

                                   Malování do projektů – Přál bych si, Tango-Daruj hračku, Ve spojení

                                   Vánoční trhy u Vodní tvrze

                                   SVČ Duha – výroba vánočních ozdob

                                   Pečení vánočního cukroví

                                   Tango – Daruj hračku – předání dárků a kulturní vystoupení v Havlíčkově

                                                 Brodu

                                   Vánoční besídka s večeří a programem

 

Leden 2018                Návštěva HZS Jeseníku

                                   EVVO – vernisáž ve Vodní tvrzi

                                   Pohádková soutěž

                                   Pečení moučníku

 

Únor 2018                  Návštěva knihovny V. Priessnitze

                                   Kulinářská soutěž

                                   Jarní vyrábění – výzdoba domova

                                   Výroba masek na karneval

                                   Návštěva divadla – Zvířátka a loupežníci

                                   Výstava v Katovně – Knihovna očima dětí

                                   Vědomostní soutěž

 

 

Březen 2018               Účast na velikonoční výstavě v Mikulovicích

                                   Soutěž o nejlepší velikonoční dort               

                                   Velikonoční výrobky            

 

Duben 2018                Velikonoční pomlázka – lidové tradice

                                   Divadelní žatva v divadle v Jeseníku

                                   Ukliďme Česko

                                   Výstava Retro Game ve Vodní tvrzi

                                   Krmení laní a jelenů na farmě v Dětřichově

                                   Účast na Jarním představení taneční školy

                                   Zapojení dětí do výtvarné celostátní soutěže MK FRUIT – Hledá se paní                                                Krokodýlová                         

 

Květen 2018               Zahájení lázeňské sezóny na náměstí v Jeseníku

                                   Výlet do Fauna parku v Horní Lipové

                                   Účast na vystoupení Anny K.

                                   EVVO – malování žraloka

                                  

Červen 2018               Cirkus Humberto                              

 

Srpen 2018                 Kejklířské slavnosti

                                   Návštěva cirkusu

                                   Přednáška na téma Právní vědomí

 

            Při výtvarných činnostech děti rozvíjely jemnou motoriku, představivost, estetické cítění, používaly různé výtvarné techniky. Některé práce byly použity na výstavy a soutěže. Také se podílely na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků. Svými pracemi zkrášlovaly prostředí rodinné skupiny i celého domova. Vyráběly i výrobky k prodejním účelům na velikonoční výstavce a získané finance se použily na nákup výtvarných potřeb.

            V květnu 2018 Benzina vyhlásila soutěž ,,Hraj o výlet snů“. Soutěž představovala dlouhodobý projekt pořadatele, jehož cílem je pomáhat zlepšování podmínek v dětských domovech v České republice. V kreativní soutěži měly děti ztvárnit maskota dětského domova. Výtvory byly umístěné na speciální internetové stránce, kde je v prvním kole hodnotila veřejnost. Z pěti finalistů odborná porota vybrala a ocenila tři nejlepší návrhy. A my vyhráli první místo!! Cenou byl sportovní výlet, který proběhl v září 2018, po návratu bylo zástupci Benziny předáno dětem nové dětské hřiště.

 

 

 

 

Projekt  „ Přál(a) bych si “ - Dejme dětem šanci

            Do projektu v průběhu roku bylo zařazeno 1 dítě. Přání dítěte mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání.

 

2/4  Oblast sportovní (pohybová)

Září 2017                    Pohádkový les v Žulové - soutěže

                                   Bazén v České Vsi

                                   Jízda na bruslích na cyklostezce v Jeseníku – Bobrovník

                                   Hry na dětském hřišti ve Smetanových sadech

                                   Akce s MBA Finance – turnaj v kopané, vybíjené

 

Říjen 2017                  Cyklistický výlet – Pomezí-Lipová - Bobrovník

                                   Pouštění draků

                                   Výlet na Čertovy kameny

                                   Lanové centrum v lázních

                                   Bazén v České Vsi

                                   Návštěva herny Sofie, Kafrárny

                                   Halloweenská vycházka po lázních              

 

Listopad 2017                        Multifunkční hřiště v Písečné

                                   Soutěže ve Smetanových sadech

                                   Sportovní soutěže v tělocvičně na ZŠ B. Němcové

                                   Odpoledne plné her

                                   Dětské hřiště v lázních

                                   Bazén s vířivkou v lázních

 

Prosinec 2017             Bruslení, bobování

                                   Bazén v lázních a v České Vsi

                                   Návštěva posilovny

                                   Herna ,,Bělá v pohybu“

 

Leden 2018                Zimní sporty – bobování, bruslení na kluzišti

                                   Hry v herně Sofie v lázních

                                   Bazén Česká Ves

                                   Bowling

 

 

 

 

 

 

 

Únor 2018                  Pohybové hry v tělocvičně ZŠ B. Němcové – celodomovská akce

                                   Bazén Česká Ves

                                   Maškarní karneval – soutěže a hry

                                   Masopust ve Vápenné – pochod v maskách

                                   Bobování v lázních

                                   Turnaj v kopané v tělocvičně

                                   Valentýnská diskotéka

 

Březen 2018               Návštěva herny – Bělá v pohybu

                                   Bruslení na kluzišti v lázních

                                   Bazén Česká Ves      

                                                                                 

Duben 2018                Aquapark Bruntál

                                   Bazén Česká Ves

                                   Dětské hřiště v lázních, lanové centrum

                                   Herna Sofie

 

Květen 2018               Vyjížďka na kolech do okolí – Pomezí, Horní Lipová

                                   Turistická vycházka na Bobrovník

                                   Výlet na Křížový vrch

                                   Turistická vycházka do Lesního baru v Lipové

                                   Pohádkový les ve Smetanových sadech

                                   Out of Home Praha

 

Červen 2018               Dopravní hřiště na ZŠ B. Němcové

                                   Den dětí v lázních – soutěže a hry

                                   Den dětí v Žulové - soutěže

                                   Dětský den ve Vidnavě – taneční vystoupení

                                   Doškolná – hry a soutěže na ZŠ B. Němcové

                                   Koupaliště v Jeseníku

                                   Bazén Česká Ves

 

Červenec 2018           Příměstský fotbalový tábor Soccer camp

                                   Cyklistický výlet po stezkách

                                   Tábor v Račím údolí

                                   Tábor Vilémov          

                                   Městské koupaliště

                                   Výlet do Vidnavy – poznávání okolí

                                   Výlet do Mikulovic – návštěva bazénu

                                   Hledání pokladu u Křížku

 

 

 

 

Srpen 2018                 Tábor Junák – český skaut Olšovec

                                   Tábor Mamut ve St. Městě

                                   Tábor při PL Šternberk

                                   Městské koupaliště Jeseník

                                   Závod všestrannosti v Domašově – Běh na Šerák

                                   Výlet do Vápenné – multifunkční hřiště

 

            Pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost. Zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – plavání, turistika, míčové hry, lyžování, bruslení, jízda na kole. Využívali jsme hřiště u dětského domova a na ZŠ, tělocvičnu i posilovnu.

            Na letních táborech se učily správnému táboření a chování v přírodě.

            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kam docházeli 3 fotbalisti. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.

 

             2/5  Oblast vzdělávání

            Cílem výchovně vzdělávacích činností bylo, aby dítě získalo takové kompetence, které bude potřebovat při návratu zpět do vlastní rodiny nebo zařazení do společnosti po ukončení pobytu v DD z důvodu ukončení zletilosti nebo ukončení přípravy na povolání. 

            U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Denně byl využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy byla navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Pravidelně vypracovávaly domácí úkoly, děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování, učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat, k získání informací využívaly knihy, internet, televizi apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Dle potřeby jsou pro děti zpracovány individuální plány vzdělávání.  Při volbě povolání jsme spolupracovali s výchovnými poradci na ZŠ. Pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek a zákonné zástupce jsme informovali o chování a prospěchu dětí.

            Školní rok jsme již evidovali v SW sociálním programu EVIX, což je informační systém určený pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a-d zák. č. 109/2002 Sb. Jedním z hlavních důvodů přejít k informačnímu systému EVIX bylo sjednocení pracovních postupů a metodik práce v zařízení.

 

 

 

            Na pedagogických poradách byly hodnoceny jednotlivé kroky výchovného působení, při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP. Pololetně docházelo k vyhodnocení PRODů.

            Logopedickou péči vyžadovaly 2 děti, následný nácvik prováděli vychovatelé v rámci odpoledních činností, případně asistent pedagoga.

                        Podporovali jsme mimoškolní a zájmové aktivity dětí, ať už organizačně, tak i finančně. V průběhu školního roku děti pokračovaly ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD.

SVČ Duha – Prima vařečka– 2 dívky, 2 chlapci

                        Bubny – 1 chlapec

                        Hvězdářský kroužek – 1 chlapec

 

FK Jeseník -    3 chlapci      

                                                                                 

Činnost koordinátorů a terapeutů v DD

            Metodik prevence na začátku školního roku vypracuje Minimální preventivní program, komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, spolupracuje s institucemi a organizacemi. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově. Seznamuje nás s výsledky realizace preventivního programu za předchozí školní rok. Hlavním cílem je, aby děti byly zodpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Největším  jsou útěky, opakované u 2 dívek a 1 chlapce, kouření a požití alkoholických nápojů.

            Organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví, proběhly rozhovory s dětmi na témata:  kyberšikana, sebepoškozování, trestní odpovědnost, nebezpečí na síti, řešení rizikových situací, patologické hráčství, kriminalita, delikvence a vandalství. Pravidelně byla prováděna prevence rizikového chování. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucího pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD.

            EVVO – enviromentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblast ekologie, souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Účastní se školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.

Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her. Děti pravidelně navštěvují knihovnu a využívají pestrých nabídek /přednášky, soutěže/, které knihovna nabízí.

           

Herní specialista rozvíjí sociální vazby, podílí se v maximální míře na adaptací dětí v DD, náplní je upevnění kolektivního cítění v rodinných buňkách a rozvoj dovedností dětí v oblasti společenských her a uznávání jejich pravidel. Jeho působení má význam především v psychologické rovině.

           

            2/6  Oblast morální (etická)

            Zúčastnili jsme se celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“.  Akce proběhla 7. 4. 2018 v jesenických lázních – úklid byl proveden kolem autobusové zastávky U bytovek a u památníku Křížku. Zapojili se všichni, děti i vychovatelé.

            Celoročně se staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravovali jsme záhon kolem přístupové cesty, vedli děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí. Děti pracovaly v budově DD - uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině. Utvářely si tak kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce.

            Sociální cítění u dětí jsme rozvíjeli i péči o zvířata – v zimním období jsme navštěvovali pravidelně krmelec, krmili jsme domácí zvířata a vyráběli krmítka pro ptáky.

            I v tomto roce jsme udržovali pořádek v okolí Křížku, které vybízí k relaxaci turisty a pacienty lázní. Odnášeli jsme odpadky, hrabali, čistili ohniště, na kterém jsme si opékali špekáčky.

     

3.      Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

 

Zaměstnanci: k 1. 9. 2017    31. 8. 2018     

celkový stav :             22                    22

pedagogičtí zam.:      15                    15 / kvalifikovanost je 100%

správní zam.:               7                      7

 

kvalifikovanost, praxe a pedagogická způsobilost k 31. 8. 2017

 

1 ředitel

1 vedoucí vychovatel

1 sociální pracovnice

7 denních vychovatelů u rodinné skupiny

2 denní vychovatelé – střídající se

2 noční vychovatelé

2,5 asistenti pedagoga

1 účetní

1 vedoucí stravování

1,5 kuchařky

 

 

1 uklízečka

1 údržbář

 

 

4.      Spolupráce s institucemi

           

            Snažili jsme se během školního roku navázat spolupráci s podnikateli, firmami i soukromými osobami, které nám pomáhají umožnit vybavení dětského domova, přispívat na různé akce a soutěže v rámci domova, spolupracujeme se školskými a neziskovými organizacemi.

            Školské organizace:

            DD a ŠJ Dolní Počernice – soutěže DD Cup

            SŠ Jeseník gastronomie a farmářství

            SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

            OU a PrŠ Lipová lázně

            ZŠ Jeseník

            MŠ Jeseník

           

            Neziskové organizace o.p.s.:

            Spolu dětem o.p.s.

            Nadace Malý Noe

            společnost ,,Mimo domov“ - Out of Home

            Tango-Daruj hračku Havlíčkův Brod – vánoční dárky

            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 

            Nadace OS Vespojení – vánoční dárky

            SVČ Duha Jeseník – zájmové kroužky

            Policie – Oddělení dětské kriminality

            Městská policie Jeseník

            Hasiči – HZS  Jeseník – exkurze, nácviky poplachu

            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy    

 

            Ostatní:

            PPP Jeseník

            Speciálně pedagogické centrum logopedické Jeseník

            DDL MUDr. Navrátilová

            DDL MUDr. Irena Hojgrová

            Mgr. Novotná - psycholog

            hotel Slunný dvůr – brigády pro starší děti  

           

 

 

           

5.  Závěr

           

V uplynulém roce se v Dětském domově a Školní jídelně, Jeseník pokračovalo v naplňování prioritních cílů – zajišťovat dětem řádnou výchovu a vzdělávání a zdravý vývoj, všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na samostatný život po dosažení zletilosti.

            Školní rok byl nabitý aktivitami dětí i zaměstnanců. Snahou všech bylo vytváření v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Dětský domov tak neustále potvrzuje svoji funkci a schopnost suplovat dětem rodinu, o kterou přišly ne vlastní vinou.

            Děti jsme zapojovali do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečovali o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizovali mimoškolní a volnočasové aktivity, podporovali ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí. Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuvi a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém byl nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazovali zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťovali komplexní péči na rodinné skupině, pracovali s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.

            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení (kola, lyže, brusle). Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.

            Našim nejdůležitějším cílem je udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a sociální začlenění našich svěřenců do života společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -