Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2016-2017

                                                                                                                                                                          

Popis: domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
Popis: og-logo2.jpg790 03, Jeseník – lázně
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Výroční zpráva - školní rok 2016 / 2017
 
           
 
 
 
 
LEGENDA:
 
1.      Charakteristika zařízení
 
 
2.  Hodnocení činností
 
            2/1 Oblast organizační a investiční   
            2/2 Oblast sociální
            2/3 Oblast kulturní a estetická
            2/4 Oblast sportovní
            2/5 Oblast vzdělávání
            2/6 Oblast morální (etická)
 
 
                3.   Kvalifikanost pedagogických pracovníků
  
             
                4.   Spolupráce s institucemi
 
 
                5.   Závěr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Charakteristika zařízení
           
           
            Dětský domov je školské zařízení , které poskytuje výchovu a vzdělání, zabezpečuje výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání a to nejdéle do 26 let plné přímé zaopatření.
            V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí. Péči o děti zajišťuje pedagogický, sociální a provozní útvar celkem 20 ti zaměstnanci. Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečuje výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol a učily se tak přiměřeně svým schopnostem a možnostem, organizoval mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, což má zásadní vliv na chod domova. Výchovné působení na tyto děti je velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek ap.
            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření . Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil.
            O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u tř.učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí, vychovatelů a vedoucího vychovatele, kde se hodnotí činnost, chování a seznámení s plánovanými akcemi.
            V roce 2016 k 1.9. bylo evidováno 30 dětí , přijato 10 dětí, odešlo 12 dětí, z toho 4 sourozenci k matce na základě Rozsudku o zrušení ústavní výchovy, 3 sourozenci – Usnesení o předběžném opatření, 1 chlapec s ÚV do DD Vrbno p. Pradědem, 1 dívka k matce, 1 chlapec do DVÚ, 1 dívka z důvodu nabytí plnoletosti a 1 chlapec – ukončení dohody po vystudování. 
            K 31.8. 2017 bylo evidováno 23 dětí.
             Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchova a herní specialista plnili svou funkci a přispívali tak ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.
 
 
2.    Hodnocení činností
 
             2/1 Oblast organizační a investiční
 
            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. V okolí Jeseníku bohužel není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně. Přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti.
 
Prezentace Dětského domova na veřejnosti
 
Články o akcích našeho domova vyšly například – Šumperský a Jesenický deník, Jesenický týdeník, Zámeček. Na serverech www.ddcup, www.rajce.net
Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové stránky Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku.
 
           
           
 
            2/2 Oblast sociální
 
 
            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné , uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, na utváření pozitivních postojů k sobě samému i k druhým, na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci. Našim smyslem je pomáhat dětem utvářet praktické životní dovednosti, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, učit je nejen novým dovednostem pro nové situace, ale je také potřeba prevence nežádoucího chování.
           Na rodinných skupinách jsme společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí, udržovali v pořádku vybavení, vedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.         Děti se podílely na fungování rodinné skupiny – vedení domácnosti, zacházení s penězi, rozhodování o zajišťování důležitých potřeb, volily si takové aktivity a činnosti, které byly zábavné, rozvíjely si v nich komunikační schopnosti, řešily konflikty, byly vtaženy do do různých herních systémů, které rozvíjely jejich sociální cítění.
            V rámci vaření ve skupinách si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči, prostřednictvím nákupu potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Samy si zajistily celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávaly individuálně i kolektivně a průběhu a efektům této činnosti bylo nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.
           
 
 
      2/3 Oblast kulturní a estetická
 
 
Říjen 2016                  Dýňové slavnosti na náměstí v Jeseníku
                                   Dopoledne se zvířátky – akce SVČ Duha Jeseník
                                   Halloweenský pochod v lázních
                                   Halloweenské odpoledne na ZŠ Nábřežní
 
Listopad 2016             Návštěva kina Pohoda Jeseník – film Trollové
                                   Uspávání broučků – akce SVČ Duha           
 
Prosinec 2016             Vánoční trhy ve městě
                                   SVČ Duha – výroba adventních věnců
                                   Česko zpívá koledy
                                   Setkání se sponzory MBA finance
                                   Výstava betlémů ve Vodní tvrzi
 
Leden 2017                Účast na akci – 750 let města Jeseník
 
Únor 2017                  Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Valentýnské pečení
                                   Jarní vyrábění
 
Březen 2017               Návštěva restaurace a rozloučení s odcházejícími dětmi
                                   Prohlídka HZS v Jeseníku
                                   Výstava papírových hraček ve Vodní tvrzi
                                   Návštěva flétnového koncertu skupiny Yesflet v Jeseníku lázních
                                   Výroba velikonočních výrobků
Duben 2017                Velikonoční trhy v Jeseníku
                                   Soutěž o nejhezčí kraslici – celodomovská akce
                                   Divadelní žatva v divadle v Jeseníku
                                   Vědomostní soutěž – celodomovská akce
                                   Ukliďme Česko
                                   Návštěva cirkusu Prince
                                   Vědomostní soutěž – celodomovská akce
                                   Pohádková soutěž – celodomovská akce
 
Květen 2017               Zahájení lázeňské sezóny na náměstí v Jeseníku
                                   Návštěva knihovny V. Priessnitze
                                   Návštěva Vodní tvrze v Jeseníku – prohlídka vlastivědného muzea
                                   Výlet do Fauna parku v Horní Lipové
                                   Kolotoče a atrakce
                                   Filmová pohádka v kině Pohoda
                                   Sousedské slavnosti – vystoupení dětí
                                   Zahradní slavnost v Duze – akce SVČ - soutěže
 
Červen 2017               Oslava MDD – opékání špekáčků u Křížku 
                                   Dětský den v lázních – soutěže a atrakce
 
Červenec 2017           Práce s papírem, přírodninami, malování kamenů
 
Srpen 2017                 Pečení moučníku s lesními plody
                                   Návštěva herny Sofie – pohybové hry
 
            Při výtvarných činnostech děti rozvíjely jemnou motoriku, představivost, estetické cítění, používaly různé výtvarné techniky. Některé práce byly použity na výstavy a soutěže. Také se podílely na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků. Svými pracemi zkrášlovaly prostředí rodinné skupiny i celého domova. Vyráběly výrobky k prodejním účelům.
 
Projekt „ Přál(a) bych si “ - Dejme dětem šanci
 
            Do projektu v průběhu roku byly zařazeny 2 děti. Přání dítěte mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání.
 
Úřad vlády ČR – výtvarná vánoční soutěž pro děti z dětských domovů
 
Po celý rok také děti malovaly obrázky na nástěnku do prodejny Albert.
 
           
             2/4 Oblast sportovní (pohybová )
 
Září 2016                    Turnaj v kopané a vybíjené, sportovní hry – akce pořádaná MBA finance a.s.
                                   Jeseník
                                   Šípkovaná s přírodovědnou tématikou
 
Říjen 2016                  DD Cup – dopravní soutěž v Praze              
 
Listopad 2016                        Návštěva posilovny   
                                   Sportovní soutěže v tělocvičně na ZŠ B. Němcové
 
Prosinec 2016             Bruslení, bobování
 
Leden 2017                Zimní sporty – bobování, bruslení na kluzišti
                                   Hry v herně Sofie v lázních
 
Únor 2017                  Fotbalový turnaj v tělocvičně ZŠ B. Němcové – celodomovská akce
                                   Závody na bobech a saních v lázních
 
Březen 2017               Diskotéka
                                   Soutěž v bowlingu v Jeseníku
                                   Bobování na sjezdovce v Lipové lázních
                                   Soutěže v bludišti v lázních
                                   Účast na Memoriálu Pavla Kalouse na bazéně v České Vsi
                                   Prohlídka HZS v Jeseníku
                                              
Duben 2017                Lanové centrum a bludiště v lázních
                                   Aquapark v Olomouci s MBA finance
                                   Ukliďme Česko
 
Květen 2017               Sportovní hry na hřišti ZŠ B. Němcové
                                   OUT of Home - Praha
                                   Závod všestrannosti – Běh na Šerák
                                   Jízda na kole na cyklostezkách
                                   Výlet na kolech do okolí – Pomezí, Horní Lipová
                                   Pobyt na chatě Ferdinandka
                                   Střelba ze vzduchovky – celodomovská akce
 
Červen 2017               Rekreace – Stříbrný rybník
                                   Návštěva koupaliště v Jeseníku
                                    Výlet vláčkem z lázní na Čertovy kameny
 
Červenec 2017           Tábor Černý Potok, Malá Kraš
                                   Tábor při PL Opava
                                   Junák – český skaut, Olšovec
                                   Turnaj ve stolním fotbálku
                                   Návštěva koupaliště
                                   Jízda na koloběžkách
Srpen 2017                 Tábor při PL Opava
                                   Tábor v Domašově
                                   Multifunkční hřiště v Žulové
                                  
 
            Pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost. Zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – plavání, turistika, míčové hry, lyžování, bruslení, jízda na kole. Využívali jsme hřiště u dětského domova a na ZŠ, tělocvičnu i posilovnu.
            Na letních táborech se učily správnému táboření a chování v přírodě.
            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kam docházeli 3 fotbalisté. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Karlova Studánka, Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.
             
 
             2/5 Oblast vzdělávání
 
           
            Cílem výchovně vzdělávacích činností bylo, aby dítě získalo takové kompetence, které bude potřebovat při návratu zpět do vlastní rodiny nebo zařazení do společnosti po ukončení pobytu v DD z důvodu ukončení zletilosti nebo ukončení přípravy na povolání. 
            U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť je výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Denně je využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy je navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Pravidelně vypracovávaly domácí úkoly, děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování, učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat, k získání informací využívaly knihy, internet, televizi apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Dle potřeby jsou pro děti zpracovány individuální plány vzdělávání. Při volbě povolání spolupracujeme s výchovnými poradci na ZŠ. Pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek.
            Rozvržení výchovně vzdělávací činnosti vychází z Plánu výchovně vzdělávací činností, měsíčních plánů jednotlivých rodinných skupin a individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte (PROD) s vytyčením konkrétních cílů a priorit, které zpracovaly kmenové vychovatelky pro každé dítě. PROD se prolíná do týdenních plánů a prováděné naplánované činnosti jsou zaznamenány ve skupinových denících. Všechny uvedené plány na sebe navazují a plnění činností a záznamy se předkládají ke kontrole vedoucí ped. úseku a řediteli. Na pravidelných pedagogických poradách /každé první pondělí v měsíci / byly hodnoceny jednotlivé kroky výchovného působení. Při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP. Pololetně dochází k vyhodnocení Programů rozvoje osobnosti dítěte. Ke konci školního roku jsme byli seznámeni s databázovým systémem EVIX pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení.
            Logopedickou péči vyžadovaly 2 děti, následný nácvik provádějí vychovatelé v rámci odpoledních činností, případně asistent pedagoga.
           
            V průběhu školního roku děti pokračovaly ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD.
 
SVČ Duha – chovatelský kroužek -3 chlapci
                        zdravé vaření – 2 dívky
                        stolní tenis – 1 chlapec
                        karate - 1 chlapec     
                                                                                                                     
 
Soukromá základní umělecká škola-taneční, s.r.o. – street dance – 1 chlapec, 2 dívky                                               
 
TJ Zlaté Hory-orientační běh – 1 chlapec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Činnost koordinátorů a terapeutů v DD
 
           
            Metodik prevence na začátku šk. roku vypracuje Minimální preventivní program, komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, spolupracuje s institucemi a organizacemi. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově. Seznamuje nás s výsledky realizace preventivního programu za předchozí školní rok. Největším problémem jsou útěky, opakované u 2 dívek a 1 chlapce a kouření.
            Organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví, proběhly rozhovory s dětmi na téma kyberšikana, sebepoškozování, trestní odpovědnost. Pravidelně byla prováděna prevence rizikového chování. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucího pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD.
            EVVO – enviromentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblast ekologie, souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Účastní se školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.
            Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her. Děti pravidelně navštěvují knihovnu a využívají pestrých nabídek /přednášky, soutěže/, které knihovna nabízí.
            Herní specialista rozvíjí sociální vazby, podílí se v maximální míře na adaptací dětí v DD, náplní je upevnění kolektivního cítění v rodinných buňkách a rozvoj dovedností dětí v oblasti společenských her a uznávání jejich pravidel. Jeho působení má význam především v psychologické rovině.
 
           
            2/6 Oblast morální (etická )
           
           
            Zúčastnili jsme se celostátní akce UKLIĎME ČESKO. Akce proběhla 14.4.2017 v areálu jesenických lázní - okolí kolem autobusové zástavky a lesní stezky. Úklid proběhl kolem veřejné autobusové zástavky, čistili jsme lesní stezky. Zapojili se všichni, děti i vychovatelé.
            Celoročně se staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravujeme záhon kolem přístupové cesty, vedeme děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí. Děti pracovaly v budově DD - uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině. Utvářely si tak kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce.
            Sociální cítění u dětí rozvíjíme i péči o zvířata – v zimním období navštěvujeme pravidelně krmelec a vyrábíme krmítka pro ptáky.
            I v tomto roce udržujeme pořádek v okolí Křížku, které vybízí k relaxaci turisty a pacienty lázní. Odnášíme odpadky, hrabeme, čistíme ohniště, na kterém si opékáme špekáčky.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
Zaměstnanci: k 1.9. 2016                  k 31.8. 2017 
celkový stav :             24                    23
pedagogičtí zam.:      17                    16 / kvalifikanost je 100%
správní zam.:              7                     7
 
1 ředitel
1 vedoucí vychovatel
1 sociální pracovnice
7 denních vychovatelů u rodinných skupin
2 denní vychovatelé – střídající
2 noční vychovatelé
2,5 asistenti pedagoga
1 účetní
1 vedoucí stravování
1,5 kuchařky
1 uklízečka
1 údržbář
 
                                  
 
 
 
4.     Spolupráce s institucemi
           
                        Snažili jsme se během školního roku navázat spolupráci s podnikateli, firmami i soukromými osobami, které nám pomáhají umožnit dovybavení dětského domova, přispívat na různé akce a soutěže v rámci domova, spolupracujeme se školskými a neziskovými organizacemi.
                       
            Školské organizace:
            DD a ŠJ Dolní Počernice – soutěže DD Cup
            SŠ Jeseník gastronomie a farmářství
            SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
            OU a PrŠ Lipová lázně
            ZŠ Jeseník
            MŠ Jeseník
           
            Neziskové organizace o.p.s. :
            Spolu dětem o.p.s.
            Nadace Malý Noe
            společnost ,,Mimo domov“ - Out of Home
            Campa Net a.s. Jeseník
            Tango-Daruj hračku Havlíčkův Brod – vánoční dárky
            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 
            Nadace OS Vespojení – vánoční dárky
            SVČ Duha Jeseník – zájmové kroužky
            Policie – Odd.dětské kriminality
            Hasiči – HZS Jeseník– exkurze, nácviky poplachu
            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy       
           
           
 
 
                        5. Závěr
           
            V uplynulém roce se v Dětském domově a Školní jídelně Jeseník pokračovalo v naplňování prioritních cílů – zajišťovat dětem řádnou výchovu a vzdělávání a zdravý vývoj, všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na samostatný život po dosažení zletilosti.
            Školní rok byl nabitý aktivitami dětí i zaměstnanců. Snahou všech bylo vytváření v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Dětský domov tak neustále potvrzuje svoji funkci a schopnost suplovat dětem rodinu o kterou přišly ne vlastní vinou.
            Děti zapojujeme do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečujeme o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizujeme mimoškolní a volnočasové aktivity, podporujeme ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí. Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuvi a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém je nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazují zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťují komplexní péči na rodinné skupině, pracují s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.
            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení / kola, lyže, brusle/. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.
            V průběhu tohoto školního roku náš domov prošel opravami – požárních únikových cest, velkoplošnou úpravou okolí Domova a střechy hospodářské budovy.
            Našim nejdůležitějším cílem je udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a sociální začlenění našich svěřenců do života společnosti. Rozvíjet u nich zdravé sebevědomí a sebeúctu, tolerantnost a ohleduplnost k druhým, pozitivní city v chování a jednání, chránit fyzické, duševní a sociální zdraví, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat výsledky práce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -