Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2015-2016

 

                                                                                                                                                                           

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405 

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník

tel. 584401116, www.detskydomov-jesenik.com

 

 

 

Výroční zpráva  - školní rok 2015 / 2016

 

           

 

LEGENDA: 

1.                  Charakteristika zařízení

 

2.   Hodnocení činností 

            2/1 Oblast organizační a investiční   

            2/2 Oblast sociální

            2/3 Oblast kulturní a estetická

            2/4 Oblast sportovní

            2/5 Oblast vzdělávání

            2/6 Oblast morální (etická)

 

3.   Profesní kvalifikace pedagogických pracovníků

 

4.   Spolupráce s institucemi

 

5.   Závěr

 

 

1. Charakteristika zařízení           

            Dětský domov Jeseník je školské zařízení, poskytuje vzdělání, výchovu, zdravotní, sociální a materiální péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání a to nejdéle do 26 let /plné přímé zaopatření bylo poskytnuto 4 dětem/.

            Výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována ve 4 rodinných skupinách dětského domova. Dětský domov pečoval o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečoval výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol a učily se přiměřeně svým schopnostem a možnostem, organizoval mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, což má zásadní vliv na chod DD. Výchovné působení na tyto děti je velmi náročné a jen částečně úspěšné. Zabýváme se výchovou a vzděláváním sociálně rizikových skupin, řešíme mnohé naléhavé problémy dnešní doby – otázky kázně, šikany, zneužívání návykových látek ap.

            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil. O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u třídních učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí, vychovatelů a vedoucí vychovatelky, kde se hodnotí činnost, chování a seznámení s plánovanými akcemi.

            V roce 2015 k 1. 9. bylo evidováno 30 dětí, přijato 21 dětí, odešlo 29 dětí, z toho 4 sourozenci do pěstounské péče, 7 dětí k rodičům na základě zrušení předběžného opatření, 2 děti do DDÚ a SVP, 1 dítě do DD se školou, 1 dítě do VÚ, u 5 dětí byla ukončena dohoda z důvodu přerušení nebo ukončení studia + 1 dítě  s matkou, u 4 dětí skončila ústavní výchova z důvodu nabytí plnoletosti +2 děti s matkou a 2 děti byli přemístěni do DD.  K 31. 8. 2016 bylo evidováno 23 dětí.

             Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchova a herní specialista plnili svou funkci a přispívali tak ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže.

 

 

2.                Hodnocení činností 

            2/1 Oblast organizační a investiční 

            Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. V okolí Jeseníku bohužel není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně. Přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti. 

Prezentace Dětského domova na veřejnosti 

Články o akcích našeho domova vyšly například – Šumperský a Jesenický deník, Jesenický týdeník, Zámeček. Na serverech www.ddcup, www.rajce.net

Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové strany Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku. 

            2/2 Oblast sociální 

            V této oblasti jsme se zaměřovali  hlavně - na zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, - formám a podmínkám výchovy / školní, mimoškolní, rodinná, sebevýchova /,  - cílům výchovy /individuální x sociální /,

- metodám výchovy / poučení, mentorování, přesvědčování, povzbuzování /, a to ve smyslu sociální pomoci.

            Na rodinných skupinách vedeme děti k domácím pracím, vaření na skupinách, děti od 15 let se 1x za 3 měsíce o víkendu snaží o sebe samy starat. Vycházejí z daného rozpočtu při nákupu potravin, samy si zajišťují celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávají individuálně nebo kolektivně a průběhu a efektům této činnosti je nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a  rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým  i s druhými lidmi.  

      2/3 Oblast kulturní a estetická  

Listopad 2015                        Beseda s Tomášem Slavatou - reprezentant triatlonu

                                   Uspávání broučků – akce SVČ Duha

                                   Adventní dílny v Duze – výroba svícnů a ozdob z vizovického těsta

                                   Adventní koncert v kostele

                                   Malování vánočních přání /OS Vespojení, Daruj hračku s Tangem, Spolu                                      dětem/

Prosinec 2015             Návštěva kina v Jeseníku – „Hodný dinosaurus“

                                   Vánoční trhy ve městě

                                   SVČ Duha – výroba adventních věnců

                                   Česko zpívá koledy

Únor 2016                  Návštěva kina ve Zlatých Horách

                                   Muzeum kostek Lega v Jeseníku lázních

                                   SVČ Duha – razítkování triček

Březen 2016               SVČ Duha – tvoření keramických výrobků

                                   Beseda s pracovníky MBA finance – čtení, vyprávění, seznámení s pravidly                                 soutěže

                                   Vodní tvrz v Jeseníku – výstava „Tma ve světle“

                                   Prodejní velikonoční výstava v Mikulovicích

                                   Vědomostní soutěž – celodomovská akce

Duben 2016                Pohádková soutěž – celodomovská akce

Květen 2016               Návštěva kina ,,Pohoda“ v Jeseníku

                                   Faunapark v Lipové  

Červen 2016               Návštěva cirkusu Humberto

                                   Soutěž ve stolní hře „Člověče, nezlob se“

                                   Čtenářská soutěž se zástupci MBA finance a.s. Jeseník

                                   Návštěva divadla P. Bezruče – vystoupení dětí 

 

Projekt „Přál(a) bych si“ - Dejme dětem šanci 

            Do projektu v průběhu roku bylo zařazeno 14 dětí. Přání dítěte  mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání. 

            Po celý rok také děti malovaly obrázky na nástěnku do prodejny Albert.           

           

             2/4  Oblast sportovní (pohybová) 

Září 2015                    Turnaj v kopané a vybíjené – akce pořádaná MBA finance a.s. Jeseník

                                   Soutěžní odpoledne pro děti ve Filipovicích

                                   Výlet na kolech na Pomezí

Říjen 2015                  Dopravní soutěž – celodomovská akce

                                   Hra „Šípkovaná“ s přírodovědnou tématikou, opékání špekáčků –                                                            celodomovská akce

                                   Turistická vycházka do Lesního baru

                                   Výlov Velkého rybníku v Černé Vodě

                                   Turistická vycházka na Čertovy kameny

Listopad 2015                        Drakiáda – celodomovská akce

Prosinec 2015             Bruslení, bobování

Leden 2016                Návštěva HZS v Jeseníku - prohlídka aut a techniky

                                   Běžecké lyžování – celodomovská akce

Únor 2016                  Silový víceboj v tělocvičně – celodomovská akce

Březen 2016               Turnaj ve stolním fotbalu                  

Duben 2016                Sportovní odpoledne na Křížku

                                   Pálení čarodějnic – akce v lázních                            

                                   Výlet do Velké Kraše - prohlídka větrné elektrárny

                                   Bowling v Jeseníku

Květen 2016               DD cup v Praze- kopaná

                                   Výlet na kolech do okolí

                                   Turistická vycházka na Čertovy Kameny

                                   DD Cup v Praze – běh – memoriál L. Hanušové                            

                                   Rekreační pobyt - chata Ferdinandka

                                   OUT of Home  - Praha

Červen 2016               Rekreace – Malá Skála

                                   Turnaj o krále střelců – celodomovská akce

                                   Dětský den na hřišti v lázních

                                   Soutěž ve vybíjené – celodomovská akce

                                   Turnaj v minigolfu

Červenec 2016           Tábor v Mikulovicích

                                   Rekreace v Chorvatsku

                                   Výlet do Horní Lipové – Lesní bar

Srpen 2016                 Návštěva Jeskyně Na Špičáku v Písečné

                                   Koupání na Pískovně v Písečné

                                   Závod všestrannosti na Bobrovníku

                                   Tábor Černý potok u Vidnavy

                                   Turistická vycházka po lázeňských pramenech

                                   Aquapark v Bruntále

                                   Koupaliště ve Velké Kraši 

            Spolupracovali jsme s FK Jeseník, kde hrají fotbal 2 děti. V zimním období jsme využívali kluziště v lázních, dále celoročně nabídek plaveckých bazénů – Karlova Studánka, Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvovali posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.        

              2/5  Oblast vzdělávání           

            Cílem výchovně vzdělávacích činností je, aby dítě získalo takové kompetence, které bude potřebovat při návratu zpět do vlastní rodiny nebo zařazení do společnosti po ukončení pobytu v DD z důvodu ukončení zletilosti nebo ukončení přípravy na povolání. Důležité je vytvářet stabilní prostředí, které dítěti umožní uspokojení základních materiálních, citových i speciálních potřeb, které zajistí vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte, ale i uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť je výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Ostatní výchovná činnost byla realizována dle všech dostupných materiálů z výtvarné, pracovní, hudební a sportovní oblasti.

            Rozvržení výchovně vzdělávací činnosti vychází z Plánu výchovně vzdělávací činností, měsíčních plánů jednotlivých rodinných skupin a individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte s vytyčením konkrétních cílů a priorit, které zpracovaly kmenové vychovatelky pro každé dítě. PROD se prolíná do týdenních plánů a prováděné naplánované činnosti jsou zaznamenány ve skupinových denících. Všechny uvedené plány  na sebe navazují  a plnění činností a záznamy se předkládají ke kontrole vedoucí pedagogického úseku a řediteli.

            Na pravidelných pedagogických poradách /každé první pondělí v měsíci/ byly hodnoceny jednotlivé kroky výchovného působení. Při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP.          

            Děti měly možnost se zúčastnit i jiných aktivit mimo naše zařízení. 

Kroužky ve středisku volného času Duha – chovatelský kroužek – 10 dětí                             

                                                                           počítačová grafika - 2                                           

                                                                           stolní tenis – 1

                                                                           karate - 1

Soukromá základní umělecká škola-taneční, s.r.o. – 1chlapec    a 3 dívky                                                       

 

TJ Zlaté Hory - orientační běh – 1 chlapec

 

                 Činnost koordinátorů a terapeutů v DD     

            Od roku 2007 na DD pracuje koordinátor prevence patologických jevů, který organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, drogy, atd. Každý měsíc probíhají besedy s dětmi i vychovateli na téma drogy, šikana a sexuální výchova. Koordinátor zajišťuje pravidelnou namátkovou kontrolu dětí, které by mohly přijít do styku s drogami jak měkkými, tak tvrdými. Provádí je drogovými testy, které jsou běžně k dostání v lékárnách a k testování přítomnosti alkoholu slouží digitální alkoholtestr. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucí pedagogického úseku, kteří případně udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD. Vytváří Minimální preventivní program ve spolupráci s ostatními koordinátory. Nese odpovědnost za jeho plnění a seznamuje kolegy s výsledky MPP - zveřejněn na webových stránkách. Spolupracujeme také s Policií ČR formou besed.

            EVVO – enviromentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblast ekologie, souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Účastní se školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.

            Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her.  Pravidelně navštěvují knihovnu a využívají pestrých nabídek /přednášky, soutěže/, které knihovna nabízí.

            Herní specialista rozvíjí sociální vazby, podílí se v maximální míře na adaptací dětí v DD, náplní je upevnění kolektivního cítění v rodinných buňkách a rozvoj dovedností dětí v oblasti společenských her a uznávání jejich pravidel. Jeho působení má význam především v psychologické rovině.     

           

    2/6  Oblast morální (etická)          

            Zúčastnili jsme se celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“.  Akce proběhla 16. 4. 2016 v areálu jesenických lázní. Úklid proběhl kolem veřejné autobusové zastávky a čistili jsme lesní stezky směrem ke Křížku / pomník, který vypovídá o pálení čarodějnic na Jesenicku / a jeho okolí. Zapojili se všichni, děti i vychovatelé.

            Celoročně se staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravujeme záhon kolem přístupové cesty, vedeme děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí.

            Sociální cítění u dětí rozvíjíme i péči o zvířata – v zimním období navštěvujeme pravidelně krmelec a vyrábíme krmítka pro ptáky.

            I v tomto roce udržujeme pořádek v okolí Křížku, které vybízí k relaxaci turisty a pacienty lázní. Odnášíme odpadky, hrabeme, čistíme ohniště, na kterém si pak opékáme špekáčky. 

 

      

3.                Profesní kvalifikace pedagogických pracovníků

 

 Zaměstnanci: k 1. 9. 2015    31. 8. 2016     

celkový stav :             24                    23

pedagogičtí zam.:      17                    16 / kvalifikanost je 100%

správní zam.:               7                      7

 kvalifikovanost, praxe a pedagogická způsobilost k 31. 8. 2016                            

 

4.                Spolupráce s institucemi                     

            Školské organizace:

            DD a ŠJ Dolní Počernice - soutěže

            SŠ Jeseník gastronomie a farmářství

            SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

            ZŠ Jeseník

            MŠ Jeseník           

            Neziskové a další organizace, o.p.s.

Dejme dětem šanci

            Nadace Malý Noe

            Campa Net a.s. Jeseník

            Tango Havlíčkův Brod

            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 

            Nadace OS Vespojení

            SVČ Duha Jeseník

            Policie – Odd. dětské kriminality

            Hasiči – HZS Jeseník – exkurze, nácviky poplachu

            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy  

5.  Závěr 

            Posláním dětských domovů je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Neseme morálně před celou společností stejnou odpovědnost za výchovu nezletilých, jakou za jiných okolností mají rodiče. Při současném obsazení DD dětmi se specifickými potřebami je nezbytná neustálá aktualizace znalostí a kvalifikace pedagogů.

            Děti zapojujeme do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečujeme o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizujeme mimoškolní a volnočasové aktivity, podporujeme ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí. Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuví a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém je nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazují zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťují komplexní péči na rodinné skupině, pracují s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.

            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení / kola, lyže, brusle/. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.

            Našim nejdůležitějším cílem je předávání zkušeností  dětem vlastním životním příkladem, rozvíjet u nich zdravé sebevědomí a sebeúctu, tolerantnost a ohleduplnost k druhým,  rozvíjet pozitivní city v chování a jednání, chránit  fyzické, duševní a sociální zdraví, a aby měly schopnost spolupracovat a respektovat výsledky práce. Je důležité připravovat děti k schopnosti projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost.

 

 

                                                                                                                                                             Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ Jeseník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -