Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Výroční zprávy -> Rok 2014-2015

 

 

                                                                                                                                                                               

D ě t s k ý   d o m o v   a   Š k o l n í   j í de l n a,  J e s e n í k, Priessnitzova 405

 

Priessnitzova 405/15, 790 03 Jeseník

www.detskydomov.jesenik.com

tel. 584 401 116

 

Výroční zpráva  - školní rok 2014 / 2015

 

           

 

LEGENDA:

 1.      Charakteristika zařízení

 2.      Hodnocení činností 

2.1.   Oblast organizační a investiční

2.2.   Oblast sociální

2.3.   Oblast kulturní a estetická

2.4.   Oblast sportovní

2.5.   Oblast vzdělávání

2.6.   Oblast morální (etická) 

3.      Kvalifikovanost pedagogických pracovníků        

4.      Spolupráce s institucemi 

 

5.      Závěr 

 

 

1.     Charakteristika zařízení          

            Dětský domov Jeseník je školské zařízení, poskytuje vzdělání, výchovu, zdravotní, sociální a materiální péči dětem ve věku 3-18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin soudně nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě zletilým nezaopatřeným osobám do ukončení přípravy na povolání a to nejdéle do 26 let /plné přímé zaopatření bylo poskytnuto 3 dětem/.

Výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňovaná ve 4 rodinných skupinách dětského domova. Dětský domov pečoval o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabezpečoval výchovu a vzdělání podle zařazení do různých typů škol a organizoval mimoškolní a volnočasové aktivity. V zařízení jsou umístěny i děti se závažnými poruchami chování, což má zásadní vliv na chod DD. Výchovné působení na tyto děti je velmi náročné a jen částečně úspěšné.

            V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému financování provozu rodinných skupin. Děti jsme vedli k finanční gramotnosti, hospodárnému jednání a šetření. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil. O chování dětí vedeme záznamy, pravidelně se informujeme o prospěchu a chování dětí u třídních učitelů, uskutečňujeme pravidelné porady všech dětí, vychovatelů a vedoucí vychovatelky, kde se hodnotí činnost, chování a seznámení s plánovanými akcemi.

            Ve školním roce 2014/2015 k 1. 9. bylo evidováno 24 dětí, přijato bylo 12 dětí, odešlo 6 dětí, z toho 3 děti k rodičům, jedno dítě do VÚ a u dvou dětí byla zrušena dohoda z důvodu ukončení studií. K 31. 8. 2015 bylo evidováno 30 dětí.

             Koordinátoři – metodik prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchova a herní specialista plnili svou funkci a přispívali tak ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Náplň činností těchto pracovníků je uvedena níže. 

 

2.     Hodnocení činností

2.1.   Oblast organizační a investiční 

             Během posledních let jsou veškeré činnosti z oblasti sportovní, kulturní, výtvarné atd. financovány z projektů, sponzorských darů, dotací města Jeseník, nadací, ale i díky přispění zaměstnanců. V okolí Jeseníku bohužel není dostatek firem s takovým obratem, které by nás mohly sponzorovat pravidelně a dostatečně. Přesto se nám občas podaří získat dar, kterým zajistíme vybavení DD, nebo pokryjeme náklady na akce pro děti. 

Prezentace Dětského domova na veřejnosti

Články o akcích našeho domova byly publikovány například v Šumperském a Jesenickém deníku, Jesenickém týdeníku nebo časopise Zámeček. Dále na serverech www.ddcup, www.rajce.net

Snažíme se o zviditelnění na veřejnosti a efektivní spolupráci s ostatními organizacemi. Webové stránky Dětského domova, kde pravidelně aktualizujeme články, fotografie, zprávy o činnostech, sponzorech a článcích v tisku.

2.2.   Oblast sociální 

            V této oblasti jsme se zaměřovali hlavně k zapojení dětí do společnosti, tak aby byly schopné, uvědomělé a co nejvíce prospěšné při organizování činností, dále formám a podmínkám výchovy / školní, mimoškolní, rodinná, sebevýchova /, k cílům výchovy /individuální x sociální/, k metodám výchovy / poučení, mentorování, přesvědčování, povzbuzování /, ve smyslu sociální pomoci.

            Na rodinných skupinách vedeme děti k domácím pracím, vaření na skupinách, děti od 15 let se 1x za 3 měsíce o víkendu snaží o sebe samy starat. Vycházejí z daného rozpočtu při nákupu potravin, samy si zajišťují celodenní stravu a sebeobslužné činnosti, které k tomu náleží. Činnost vykonávají individuálně nebo kolektivně a průběhu a efektům této činnosti je nutné věnovat pozornost, zda funguje soužití s vrstevníky a rozvoj dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi. 

 

2.3.   Oblast kulturní a estetická

 

Září 2014                    Jeden dětský den nestačí – lanové centrum Olomouc /Nadace Malý Noe / 

Říjen 2014                  Výroba pohádkových postaviček – Rumcajs a Manka /akce Daruj hračku s                                  Tangem a Českým rozhlasem /

                                   Malování vánočních přání / Daruj hračku, Vánoční strom v Jeseníku, OS Ve-                               spojení /

 

Listopad 2014                        Malování přání /Spolu dětem Praha/

                                   Uspávání broučků - Duha

 

Prosinec 2014             Česko zpívá koledy

                                   Vánoční kytarový koncert v Kapli

                                   Výroba dárků pro sponzory 

Leden 2015                Les v zimě-ledové květy-celodomovská akce

                                   Exkurze do hvězdárny 

Únor 2015                  Výroba velikonočních výrobků na prodej 

Březen 2015               Prodejní velikonoční výstava v Mikulovicích

                                   Vědomostní soutěž – celodomovská akce

                                   Do života půjdeme sami – projekt – vaření, stolování, příprava tabule

 

Duben 2015                Účast na akci Pálení čarodějnic-Priessnitzovy lázně

                                   Divadelní žatva – divadlo Jeseník

                                   Přírodovědná soutěž – Zlatý list                 

 

Květen 2015               Otevírání lázeňské sezóny                                 

                                  

Projekt „Přál(a) bych si“ - Dejme dětem šanci 

            Do projektu v průběhu roku bylo zařazeno 6 dětí. Přání dítěte by mělo být opodstatněné, tj. muselo mít souvislost se studiem, se smysluplným trávením volného času, ale také hromadná přání pro více dětí, např. vstupné do bazénu, apod. Děti vyplňovaly svůj profil a kreslily svá přání. 

            Po celý rok také děti malovaly obrázky na nástěnku do prodejny Albert v Jeseníku.              

 

           

2.4.   Oblast sportovní (pohybová)

 

Říjen 2014                  DD Cup Praha – Prevence proti nehodám – dopravní soutěž

                                   Dopravní soutěž – celodomovská akce

                                   Halloween – průvod s lampióny v lázních, Halloween ve městě

                                   Výlov kaprů – Černá Voda

                                   Ranč Podlesí – podzimní prázdniny u koní

                                   Podzimní prázdniny – aquapark Olomouc 

Listopad 2014                        DD Cup Praha – vyhlášení výsledků

                                   Drakiáda – celodomovská akce 

Prosinec 2014             Ozdravný pobyt Pec pod Sněžkou – sjezdové lyžování 

Leden 2015                Lyžařský výcvik – Kouty nad Desnou 

Únor 2015                  Lyžařský výcvik - Ramzová

                                   Turnaje v míčových hrách v tělocvičně ZŠ – celodomovská akce 

Březen 2015               Memoriál Pavla Kalouse – plavecká štafeta – bazén Česká Ves

                                   Dětský karneval v Kapli 

Duben 2015                Pálení čarodějnic – akce v lázních 

Květen 2015               Víkendový pobyt – chata Ferdinandka

                                   Střelby ze vzduchovky – celodomovská akce 

Červen 2015               Den dětí – Priessnitzovy lázně

                                   Ozdravný pobyt – Slezská Harta

                                   Soutěž v kopané – král střelců - celodomovská akce

                                   Soutěž ve vybíjené – celodomovská akce

                                   Poznávací pobyt v Rožnově pod Radhoštěm

                                   Koloběžka – závody – knihovna

                                   Běh na Šerák – dětský závod všestrannosti

                                   Rozloučení se školním rokem – hry a soutěže

Červenec 2015           Rekreace Ruda nad Moravou

                                   Rekreace Červenohorské Sedlo

                                   Tábor Černý potok u Vidnavy 

Srpen 2015                 Tábor při PL Opava

                                   Tábor Černý potok u Vidnavy

                                   Rekreace Radíkov

                                   Rekreace Rejvíz

                                   Rekreace - chata Mikulovice           

            Spolupracovali jsme s FK Jeseník a Česká Ves, kam docházeli 3 fotbalisti, florbalový klub Jeseník navštěvovali 2 chlapci. V zimním období využíváme lyžařský areál na Ramzové R3 za finanční podpory majitele Ski arény, kluziště v lázních. Celoročně využíváme nabídek plaveckých bazénů – Karlova Studánka, Česká Ves a Lázně Jeseník. Starší chlapci navštěvují posilovnu v lázních. Zúčastnili jsme se školských soutěží v rámci okresu Jeseník, ale i celorepublikových.            

 

2.5.   Oblast vzdělávání 

           

            Cílem výchovně vzdělávacích činností je, aby dítě získalo takové kompetence, které bude potřebovat při návratu zpět do vlastní rodiny nebo zařazení do společnosti po ukončení pobytu v DD z důvodu ukončení zletilosti nebo ukončení přípravy na povolání. Důležité je vytvářet stabilní prostředí, které dítěti umožní uspokojení základních materiálních, citových i speciálních potřeb, které zajistí vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte, ale i uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. U dětí školního věku a studentů středních škol a učilišť je výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování, opakování a procvičování učiva. Ostatní výchovná činnost byla realizována dle všech dostupných materiálů z výtvarné, pracovní, hudební a sportovní oblasti.

            Rozvržení výchovně vzdělávací činnosti vychází z Plánu výchovně vzdělávací činností, měsíčních plánů jednotlivých rodinných skupin a individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte s vytyčením konkrétních cílů a priorit, které zpracovaly kmenové vychovatelky pro každé dítě. PRO se prolíná do týdenních plánů a prováděné naplánované činnosti jsou zaznamenány ve skupinových denících. Všechny uvedené plány na sebe navazují a plnění činností a záznamy se předkládají ke kontrole vedoucí pedagogického úseku a řediteli.

            Na pravidelných pedagogických poradách /každé první pondělí v měsíci/ byly hodnoceny jednotlivé kroky výchovného působení. Při závažnějších problémech bylo přikročeno ke konzultacím s odbornými pracovníky – pedopsychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem v PPP.

            Děti měly možnost se zúčastnit i jiných aktivit mimo naše zařízení. Probíhala vzdělávací akce -  vaření na Hotelové škole V. Priessnitze, kde se děti pod odborným dohledem učily samostatné přípravě pokrmů, stolování a úklidu.

 

Kroužky ve středisku volného času Duha – Malý cukrář – 2 děti

                                                                          keramický – 2 děti,                                                                                                                          sportovní - 5 dětí

 

Akce pořádané nízkoprahovým centrem Čtyřlístkem – kopaná aj. 

 

Činnost koordinátorů a terapeutů v DD

            Od roku 2007 na DD pracuje koordinátor prevence patologických jevů, který organizuje pro děti besedy a soutěže na téma plánování volného času, drogy, atd. Každý měsíc probíhají besedy s dětmi i vychovateli na téma drogy, šikana a sexuální výchova. Koordinátor zajišťuje pravidelnou namátkovou kontrolu dětí, které by mohly přijít do styku s drogami jak měkkými, tak tvrdými. Provádí je drogovými testy, které jsou běžně k dostání v lékárnách a k testování přítomnosti alkoholu slouží digitální alkoholtester. S výsledky kontroly seznamuje ředitele a vedoucí pedagogického úseku, kteří udělí výchovné opatření. Zajišťuje osvětu a školení pro děti i zaměstnance DD. Vytváří Minimální preventivní program ve spolupráci s ostatními koordinátory. Nese odpovědnost za jeho plnění a seznamuje kolegy s výsledky MPP. Spolupracujeme také s Policií ČR formou besed.

            EVVO – enviromentální výchova zajišťuje vzdělávání v oblast ekologie, souladu s přírodou formou her, výtvarných činností, soutěží a různých projektů. Informuje kolegy o obsahu školení, které absolvoval a je jim nápomocen při organizování činností pro děti s ekologickou tématikou. Účastní se školení a akcí pořádaných společností Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouce.

            Děti se zúčastnily soutěží o přírodě, oslavily Den vody a Den země, pracovaly s literaturou s přírodovědnou tématikou, účastnily se přírodovědných her i místního kola přírodovědné soutěže Zlatý list, které organizovala Duha. Děti pravidelně navštěvují knihovnu a využívají pestrých nabídek /přednášky, soutěže/, které knihovna nabízí. 

 

            Herní specialista rozvíjí sociální vazby, podílí se v maximální míře na adaptací dětí v DD, náplní je upevnění kolektivního cítění v rodinných buňkách a rozvoj dovedností dětí v oblasti společenských her a uznávání jejich pravidel. Jeho působení má význam především v psychologické rovině.

            Canisterapie - externí pracovnice – navštěvuje naše zařízení spolu se svými speciálně cvičenými psy. Rozvíjí u dětí empatii, chování ke zvířatům a především se snaží o maximální relaxaci a uvolnění psychického napětí, způsobenou obtížnou životní situací.        

                       

           

2.6.   Oblast morální (etická)

 

            Zúčastnili jsme se celostátní akce „UKLIĎME ČESKO“.  Akce proběhla 19. 4. 2015 v areálu jesenických lázní. S vedením lázní jsme se dohodli a vyčistili Balneopark, aby byl připraven na zahájení turistické sezóny. Zapojili se všichni, děti i vychovatelé.

            Celoročně se staráme o úpravu okolí dětského domova. Upravujeme záhon kolem přístupové cesty, vedeme děti k tomu, že je potřeba vynaložit vlastní úsilí na zvelebování blízkého okolí.

           Sociální cítění u dětí rozvíjíme i péči o zvířata – v zimním období navštěvujeme pravidelně krmelec a vyrábíme krmítka pro ptáky.

            I v tomto roce udržujeme pořádek v okolí Křížku v Jeseníku - lázních, které vybízí k relaxaci turisty a pacienty lázní. Odnášíme odpadky, hrabeme, čistíme ohniště, na kterém si opékáme špekáčky. 

       

3.                Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Zaměstnanci:             stav     k 1. 9. 2014                 31. 8. 2015     

celkový stav:                                  24                               21

pedagogičtí zaměstnanci.:           16                               14

kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců je 100%

správní zaměstnanci.:                    8                                 7

 

4.                Spolupráce s institucemi           

            Školy:

            SU OPF v Karviné – praxe studentů 

            Školské organizace:

            DD a ŠJ Dolní Počernice - soutěže

            Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník

            SŠ a SOU Horní Heřmanice

            SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník

            ZŠ Jeseník 

            Neziskové organizace o.p.s

 Dejme dětem šanci

             Nadace Malý Noe

            Občanské sdružení ,,Na jedné lodi“,

EUFORAL Olomouc

            Česká nadace sportovní reprezentace Praha 

            Nadace ,,Ve spojení“

            Tango Havlíčkův Brod

            Campa -  Net a.s. Jeseník

            SVČ Duha Jeseník

            Nízkoprahové zařízení Čtyřlístek Jeseník

            Policie ČR – Oddělení dětské kriminality

            Hasiči – HZS Jeseník – exkurze, nácviky poplachu

            Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy        

 

5.                Závěr 

            Posláním dětských domovů je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, poskytovalo mu dostatek jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možností k rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb. Neseme morálně před celou společností stejnou odpovědnost za výchovu nezletilých, jakou za jiných okolností mají rodiče. Při současném obsazení DD dětmi se specifickými potřebami je nezbytná neustálá aktualizace znalostí a kvalifikovanost pedagogů.

            Děti zapojujeme do vzdělávacích a sebepoznávacích projektů, pečujeme o všestranný harmonický rozvoj dětí, organizujeme mimoškolní a volnočasové aktivity, podporujeme ve vzdělávání, kultuře, sportovním vyžití a mnoha dalších akcí. Různé druhy pracovních činností se uskutečňovaly při úklidových pracích v rodinné skupině, stolování, péči o ošacení, obuví a školní pomůcky a péči o areál domova, hřiště a zahradu. Systém je nastaven tak, že každá činnost je částečně i motivací pro děti a snaha je odměňována. Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazují zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, zajišťují komplexní péči na rodinné skupině, pracují s maximálním nasazením a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Podíl mužů a žen ve výchově je vyvážený a rozdělení povinností taktéž.

            Materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou dobré, máme dostatečný prostor pro veškeré herní činnosti jak v budově, tak i mimo budovu na zahradě nebo v přírodě, dostatečné sportovní vybavení /kola, lyže, brusle/. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny výpočetní technikou, která napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování.

            Našim nejdůležitějším cílem je příprava dítěte na samostatný život, což nám dokazují dva chlapci svým úsilím a přípravou na budoucí povolání a svým kladným a pozitivním postojem k životu a hlavně chtít být připraven na život ve společnosti. Našim posláním je učinit děti šťastnější a sebejisté a co nejvíce prospěšné společnosti.

 

 

V Jeseníku dne 26. 5. 2016

 

 

 

Filip Haltmar

ředitel

 

  

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -