Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   24

Volná pracovní místa -   0

 

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Školní vzdělávací program
 Popis: domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník
Popis: og-logo2.jpgPriessnitzova 405, 709 03, Jeseník – lázně
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429(ústředna)
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4,
IČ: 60045086
__________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
      
Školní vzdělávací program
(„…i Domov může být domov…“)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
Vypracoval: Filip Haltmar
Účinnost od: 5.9.2017
Tento ŠVP nahrazuje ŠVP předešlý z 1.8.2015
 
Č.j.: DDŠJ 767/2017
Spisový znak A/5
Změny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Základní údaje o zařízení
Název zařízení
 
Kapacita
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
 
32
Adresa
Priessnitzova 405, Jeseník-lázně,79003
DIČ
IZO
60045086
CZ60045086
600032019
Bankovní spojení
2136-841/0100 Komerční banka
web
www.detskydomov-jesenik.com
Telefon/fax
584 401 116 , 702 017 429 (ústředna)
E-mail
Adresa internetové stránky
www.detskydomov-jesenik.com
Právní forma
Příspěvková organizace
Název zřizovatele
Olomoucký kraj
Součásti zařízení
Školní jídelna
Vedoucí pracovníci
Ředitel:                              Filip Haltmar
Vedoucí vychovatel:           Mgr. Milan Černoch
Vedoucí Školní jídelny:       Pavlína Smejkalová
Ekonom, Účetní:               Ing. Michaela Klosovská
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
Výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, stravovací činnost
 
Zřizovací listina
Vydaná Olomouckým krajem dne 21.12.2001 č.j. 4570/2001
Dodatek č. 1 ze dne 21.12.2001, č.j. 325/2003
Dodatek č. 2 ze dne 28.11.2002  č.j. KUOK/23377/05/OŠMT/572
Dodatek č. 3 ze dne 24.6.2005    č.j. KUOK 93969/2009
Dodatek č. 4 ze dne 25.9.2009    č.j. KUOK 24153/2013
Dodatek č. 5 ze dne 22.2.2013    č.j. KUOK 88155/2014
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 19.9.2014 č.j. KUOK 94654/2014
Dodatek č. 6 ze dne 19.12.2016   č.j. KUOK 122230/2016
 
 
 
 
 
2. Charakteristika zařízení
 
                                  
             Dětský domov Jeseník se nachází pod kolonádou Priessnitzových lázní, 4 kilometry od centra města Jeseníku. Budova DD je v kopci pod lesem na jihozápadní straně. Původně sloužila k ubytování lázeňských hostů. Stojí samostatně ve slepé ulici,100 m od hlavního tahu do centra. V areálu DD je asfaltová plocha s basketbalovým košem a menší fotbalové hřiště s travnatým povrchem.Do sportovního vybavení našeho DD spadají - kola, koloběžky, skateboardy, tříkolky, inline brusle, lyže, boby, brusle, míče pro všechny činnosti, flórbalové náčinní, atd. V areálu lázní se nachází venkovní zaledněná plocha, tenisové kurty, velké fotbalové hřiště, hřiště minigolfu, lyžařská sjezdovka s vlekem a menší krytý bazén s umělým vodopádem a sauna.
           V DD jsou 4 rodinné skupiny po 6-8 dětech. Nyní jsou na patrech pokoje po 2-3 lůžkách. V podkroví jsou pokoje menší, jednolůžkové, které jsou většinou přidělovány starším dětem ,které potřebují více klidu na PNV .Ze 14 vychovatelů jsou 3 muži. Všechny dětské domovy musely na základě zákona 109/2002 Sb. projít transformací z typu internátního na rodinný. S tím souvisí potřeba mnoha zásahů a rekonstrukcí v DD, které se řeší a dolaďují dodnes. V rámci možností jak finančních, tak organizačních se snažíme o co nejefektivnější úpravu vnitřních prostor pro zlepšení prostředí pro děti.Do našeho DD jsou umisťovány děti bezproblémové , se sníženými rozumovými schopnostmi , se specifickými poruchami učení i chování, výjimečně k nám byl umístěn i chlapec s diagnostikovanou lehkou mentální retardací. Zásadní vliv na chod DD má i fakt, že se zde vyskytují děti se závažnými poruchami chování. V devadesátých letech by většina těchto dětí byla přemístěna do výchovných ústavů. Dnes jsou tyto instituce přeplněny a svou funkci bohužel plní jen některé z nich. Jako ve většině dětských domovů je úspěšnost „převýchovy“ těchto dětí velmi náročná a úspěšná jen částečně. Za období mého působení ve funkci ředitele odešlo z důvodu zletilosti 29 dětí a každému z nich jsme zajistili ubytování a většině z nich také práci. Dále odešlo 11 dětí do pěstounské péče, z toho 5 dětí k pěstounům z řad našich vychovatelů.
          Personální obsazení pedagogických pracovníků prošlo výraznou změnou v tom, že byli přijati do výchovy muži v celkovém počtu 8 v průběhu 7 let ( plně kvalifikovaní) .
Mužský prvek hraje svou roli v rodinných skupinách zcela bez pochyb. Zřídili jsme funkce koordinátorů, kteří přispívají ke zlepšení efektivnosti výchovy a vzdělávání. Jedná se o –
Metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a herní specialista.
 
 
 
                                                     Konkrétní cíle vzdělávání
 
Hlavní náplní Dětského domova je zmírnit sociální vyloučení dětí ze společnosti a co nejvíce podpořit samostatnost, sebeobsluhu a cílevědomost dětí.  Cíle vychází ze strategických dokumentů pro vzdělávání dětí. Například Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže, Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001) nebo Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR, která uvádí základní tendence a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni státu a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni kraje.
 
Hlavní výchovné cíle jsou zaměřené na    -  1. rozvoj osobnosti
                                                              2. samostatné rozhodování
                                                              3. spolupráci a zodpovědnost                                                              
                                                              4. zájmovou činnost
 
 Prolínají všemi oblastmi výchovně vzdělávací činnosti, vychází a odráží se v programech rozvoje osobnosti dítěte individuálně.
 
1. Pro oblast rozvoje osobnosti jsou stanoveny tyto cíle a potřeby:
- utvářet a upevňovat hygienické návyky
- vést děti k sebeobsluze, zvládnutí běžných praktických činností
- rozvíjet sportovní dovednosti, zájem o hudbu, tanec a zpěv, podporovat talenty
- naučit děti vzájemnému soužití s ostatními lidmi, podřizování se zájmům většiny, nutnosti
 soudržnosti skupiny a vytváření správných vztahů na skupině
- prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a umět střídat činnosti aktivního
 a pasivního odpočinku.
 
2. V oblasti rozvíjení samostatného rozhodování se cíle zaměřují na:
- schopnost dětí správně se rozhodnout a umět projednávat a zdůvodňovat svá rozhodnutí
 a stanoviska s dospělými, vychovateli i dětmi
- naučit děti vybrat si optimální řešení vlastní situace na základě informací a názorů získaných
 z různých zdrojů a svá rozhodnutí, řešení vnitřně přijmout a nést za ně odpovědnost.
 
3. V oblasti spolupráce a zodpovědnosti se děti učí:
 - spolupracovat s ostatními lidmi, nebýt závislý pouze na jednom člověku a účelně při tom
   komunikovat
- umět rozlišovat intimitu vztahů v rodinné skupině a podporovat kontakty s vlastní rodinou
- soustředit se na vzájemnou spolupráci dětí a zodpovědnosti k sobě i druhým
- chápat potřebu spolupráce a potřebu pravidelné přípravy na vyučování jako jedny ze
 základních schopností potřebných v jejich budoucím životě a vstupu do pracovního procesu.
 - zabezpečit potřebu efektivním způsobem zvýšit sociální kompetence dětí, orientaci v řešení
   rizikových situací, zábavnou formou prakticky seznámit děti s různými oblastmi zdravého
 životního stylu a rizikem užívání všech druhů návykových látek, přípravy na volbu povolání,
 prevence trestního jednání a trestní odpovědností.
- zaměřovat se na etickou a morální výchovu a integraci do společnosti a uplatnění na trhu
 práce apod.
   4. V zájmové činnosti dětí dětského domova a rozvoji individuálních schopností a zájmů:
- naučit děti trávit vhodným způsobem svůj volný čas a aktivně relaxovat
- usměrnit žebříček životních hodnot, zvýšit sebeúctu a sebevědomí tím, že dětem umožníme ukázat jedinečnost každého jedince a potřeby zažít úspěch i potřeby pracovat v týmu, kdy na každém jedinci závisí úspěch ostatních. Touha zviditelnit se a upoutat na sebe pozornost je typická pro děti s citovou deprivací a je nutné ji usměrňovat žádoucím směrem.
- náplň jednotlivých činností by měla vycházet ze zájmů dětí a cílem bude zlepšení sociálních vztahů, psychické a emocionální stability a uvědomění si vlastní hodnoty, s možností zažít úspěch a v souvislosti s uplatněním v samostatném životě. 
 
Veškeré výchovné činnosti mají dětem pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout orientaci zejména na situace blízké životu a praktické jednání. Dětský domov pracuje průřezově s kompetencemi pro různé typy výchovy. Veškeré výchovně vzdělávací a zájmové činnosti dětí v dětském domově směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které jsou využitelné v praktických životních situacích a tvoří pro dítě základ přípravy pro život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu.
 
1. Komunikativní kompetence
Děti dokážou formulovat své myšlenky souvisle a srozumitelně, v mluvených i psaných projevech dokáže získané komunikativní schopnosti využít k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem. Umí obhájit své názory a zároveň respektovat názory a postoje druhých, vystupovat v souladu se zásadami kulturního projevu a chování.
 
2. Personální a sociální kompetence
Děti rozpoznají nevhodné a rizikové chování a uvědomují si jeho možné důsledky, umí si stanovit cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek. Jsou připraveny adaptovat se na měnící se životní podmínky, dále se vzdělávat a pečovat o své fyzické a duševní zdraví. Vědomě dodržovat pravidla slušného chování, přijímat hodnocení svých výsledků i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat a přijímat radu i kritiku.
 
3. Kompetence řešit samostatně běžné pracovní a mimopracovní
problémy
Děti umí porozumět zadaným úkolům, hledat možné varianty řešení na základě využití svých zkušeností a dovedností nabytých dříve. Samostatně se rozhodovat při řešení a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Přemýšlet o příčinách problémů a volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit.
 
4. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií
Děti zvládají práci s osobním počítačem, komunikovat elektronickou poštou, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak celosvětové sítě Internet a využívat i další prostředky informačních a komunikačních technologií (mobilní telefony, MP4, TV, DVD a další masmédia …)
 
 
5. Kompetence k pracovnímu uplatnění
Děti jsou schopni získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb a mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání a reálnou představu o platových i pracovních podmínkách.
 
6. Kompetence k učení
Děti si umí organizovat a řídit proces vlastního učení, být čtenářsky gramotní, zvládat různé způsoby práce s textem, hodnotit vlastní výsledky učení a efektivně je využívat v praxi. Znají možnosti svého dalšího vzdělávání.
 
7. Občanské kompetence a kulturní povědomí
Děti by měli být schopni dodržovat zákony a společenská pravidla, respektovat práva a osobnost druhých lidí, uvědomovat si potřebu multikulturního soužití. Uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních.
 
 
 
 
4. Délka a časový plán vzdělávání
 
 
Tento Školní vzdělávací program se stanovuje na 3 roky vzhledem k proměnlivé organizační struktuře zařízení, vychází z vnitřního řádu dětského domova a dalších kurikulárních dokumentů např. ročního plánu, který je velmi podrobný.
Organizace dne dětského domova v Jeseníku je stanovena ve Vnitřním řádu dětského domova. Důraz na dodržování organizace dne se klade zejména na dodržování časového harmonogramu při vstávání dětí do školy a dodržování přibližného časového rozpětí při podávání jídel na skupinách. Činnosti programu dne se dodržují orientačně s přihlédnutím na aktuální situaci a chod každé rodinné skupiny individuálně.
Každý týden i měsíc probíhá jednotlivé hodnocení splnění či nesplnění plánů a pedagogičtí pracovníci se schází ke společnému hodnocení na malých aktivech a poté na společné poradě všech pracovníků.
      Výsledky zájmových činností vypovídají sami za sebe při účasti na besídkách a společenských akcích, kde se prezentují svými výrobky i svými schopnostmi s velkým úspěchem.
Nedílnou součástí činnosti dětí v dětském domově jsou zájmové kroužky, společenské a kulturní aktivity, které nemají charakter pravidelnosti. Vychází z konkrétních aktuálních situací a potřeb nebo zájmu dětí.
Oblíbenou zájmovou činností je canisterapie. Aktivity se psem jsou nejen prostředkem a motivací k získávání nových vědomostí, ale děti jsou při nich uvolněné a i ti nejuzavřenější se otevřou při hrách s fenkou, projevují otevřeně své emoce a mají radost z nového kamaráda. Někteří se psovi a následně tetě i svěří se svými problémy a trápeními. Tyto aktivity jsou financovány z dotací a sponzorských darů.
Mimo zařízení dětského domova se děti zapojují do zájmových kroužků ve školách: hnutí DUHA, fotbal, výtvarné činnosti
Pravidelně se účastní společenských akcí pořádaných nadacemi a občanskými sdruženími, nebo jinými dětskými domovy.
 
 
 
 
 
 
5. Formy vzdělávání
 
Přijetím zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nastoupila nová filozofie práce s dětmi, u kterých je nařízena ústavní výchova. Nové trendy humanizace dětského domova změnily pohled na potřeby dětí, zároveň se od plánovaných aktivit a striktního programu dne přechází k individuální práci s dítětem a jeho rodinou.
Život v rodinné skupině se víc a víc přibližuje životu ve větší rodině. To se kladně odráží na dětech samotných, na jejich chování, jednání a prožívání.
Děti se aktivně podílejí na chodu své „domácnosti“, naučí se vařit, nakupovat, prát, žehlit a uklízet, naučí se postarat o mladší sourozence nebo kamarády, zejména však navazují pevnější citové vazby, nejsou citově prázdné, frustrované ani deprivované.
 
V Dětském domově je využívána forma výchovy mimoškolního vzdělávání a sebevýchova dětí a určitým specifickým způsobem je naplňována také forma výchovy rodinné.
Výchovné působení je realizováno formou cílevědomého, přímého působení, které zahrnuje působení školy, rodiny a společenských organizací, a nepřímé působení, jenž je ovlivněno sdělovacími prostředky a mimoškolního prostředí, prostředí dětského domova a jeho rodinné skupiny.
Dalšími faktory působícími na výchovně vzdělávací činnost dětí v dětských domovech jsou formy výchovy stanovené například vyhláškou č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zájmovém vzdělávání. Ta stanovuje následující formy:
 
 
 
 
PŘÍLEŽITOSTNOU výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost. Realizuje se mimo zařízení. Například
 - přednášky, výstavy a exkurze zaměřené na správný zdravý životní styl – problematiku anorexie, význam pohybu, sexuální výchovy apod., přednášky zabývajícími se otázkami závislostí na alkoholu, užívání dalších drog a jiných závislostí v rámci programu rizikového chování.
- spolupráce s Policií ČR pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů
- aktivní účast na kulturních vystoupeních při prezentaci dětského domova, veřejných vystoupeních a sportovních kláních.
   
PRAVIDELNOU výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, která se realizuje přímo v zařízení, formou každodenních a pravidelných činností. Například příprava na vyučování a sebeobslužné činnosti.
 
 
TÁBOROVOU činnost spojenou s pobyty mimo zařízení organizovanou samotným zařízením nebo jinými organizacemi a nadacemi. Příkladem jsou víkendové a prázdninové pobyty na horách apod. Mohou být tématicky zaměřené například na primární prevenci rizikového chování nebo pobyty poznávací, turistické a kulturní (viz. MPP)
   
 
OSVĚTOVOU činnost včetně shromažďování a poskytování informací, činnost poradenskou zaměřenou na primární a sekundární prevenci rizikového chování.
               
 
INDIVIDUÁLNÍ prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadaných dětí a rozvoj schopností dětí vyžadujících specifické potřeby formou individuálního přístupu.
 
 
 
SPONTÁNNÍ nabídka činností, které jsou zahrnuty v denním programu, neorganizovaná aktivita dětí. Například klidové činnosti, poslech hudby, neformální kamarádské komunikace, možnost si volně hrát nebo kreslit.
 
 
6. Obsah vzdělávání
 
V popředí péče dětského domova stojí zájmy dítěte, poznání a všestranné naplňování jeho potřeb, vytváření a upevňování sociálních vztahů a citových vazeb. Veškerá výchovná činnost směřuje k začlenění dětí do společnosti, navazování kladného vztahu k přírodě a k rozvíjení osobnosti dítěte v oblasti kultury, zdraví nebo sportu a zprostředkovat dětem v průběhu výchovy životní hodnoty, které jim umožňují lepší orientaci v životě. Na základě průřezových témat základního zájmového vzdělávání se propojují obsahy vzdělávání různých oborů a vytváří cíle jednotlivých výchov. Školní vzdělávací program by měl rozšířit tyto výchovy o cíle a doplnit jejich formy realizace. Všechny výchovy prolínají do všech každodenních činností dětí v dětském domově a přispívají ke vzdělávání dětí přirozenou cestou.
 
ENVIROMENTÁLNÍ výchova se zabývá ochranou životního prostředí, formováním ekologicky správného vztahu dětí k přírodě a vysvětlováním závažností ekologických problémů, které ovlivňují naši planetu. Výchova bude realizována především každodenní aktivitou a zažitím správných návyků (třídění odpadu, šetření energiemi apod.) a formou výletů do zoologických zahrad, ekologických farem a do stanic pro ohrožená zvířata a besedami s lidmi, kteří se těmito otázkami zabývají. Ve spolupráci s o.s. Sluňákov Olomouc jsou pořádány školení, kterých se účastní naše koordinátorka EVVO p. Lenka Pařilová.
 
MULTIKULTURNÍ výchova by měla vychovávat děti k rasové toleranci a k odmítání xenofobie, násilí, vytvářet zdraví postoj vůči imigrantům a jejich někdy odlišným hodnotám. Zároveň podporovat znalosti o státních symbolech a vést děti k dodržování tradic a zvyků naší společnosti. Pěstovat porozumění a vědomí sounáležitosti a respekt i k jiným kulturám.
 
 
MEDIÁLNÍ výchova se zaměřuje na potřebu naučit děti vnímat média a umět rozpoznat co je a není objektivní informace, orientovat se v mediální komunikaci a práci s médii samotnými. Zvládat základní práce na počítači, používat elektronickou poštu, ovládat jednoduché elektrotechnické přístroje apod. Vypěstovat u dětí kritický přístup ke zpravodajství a k reklamě.
 
Výchova K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH a výchova DEMOKRATICKÉHO OBČANA zdůrazňuje osobní odpovědnost za dění ve společnosti, rozvíjí vědění evropské identity a poznání života v Evropě a na celém světě. Ukazuje dětem na problémy třetího světa, možnosti adopce na dálku apod. Vede děti k vzájemné solidaritě a seznamuje je se základními informacemi o právech dětí na základě Deklarace práv dítěte.
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ výchova splňuje veškeré cíle osobnostního rozvoje. Zabývá se sociálně právními otázkami rodiny, otázkami rizikového chování a problematikou závislostí nebo šikany. Rozvíjením kladných charakterových vlastností a upevňováním poznatků ze školy a zájmové činnosti, vzájemné komunikace a posilování sociálních rolí dítěte v rodinné skupině dětského domova i ve společnosti. Realizace této výchovy probíhá nepřetržitě ve všech činnostech dětí v domově i mimo něj.
 
 
 
 
7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Na základě vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných, se stanovují podmínky pro tyto děti v jednotlivých zařízeních do školního vzdělávacího programu.
Dětský domov poskytuje speciální péči dětem se specifickými poruchami učení i chování. Pracuje s dětmi při pravidelné přípravě na vyučování podle individuálních plánů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou a sestavených učiteli základních škol, kam děti docházejí. Speciální vzdělávání se uskutečňuje s podporou pedagogicko psychologické poradny, případně SPC.
Individuální plány obsahují způsob poskytování spec. pg. péče, využívá se terapií – canisterapie, arteterapie, hypoterapie atd.
Samozřejmostí je zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga, formou seminářů, školení a zvyšováním pedagogického odborného vzdělání.
 
 
8. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování pobytu dětí
 
Do Dětského domova jsou umisťovány děti, u nichž soud nařídil ústavní výchovu nebo předběžné opatření. Dítě přijímá sociální pracovnice společně s jeho dokumentací a v den nástupu písemně informuje osoby odpovědné za výchovu o umístění dítěte do dětského domova. Dítě je vždy po přijetí do dětského domova seznámeno panem ředitelem nebo pověřenou osobou se svými právy a povinnostmi a s vnitřním řádem a všichni pracovníci vytvářejí vstřícnou atmosféru při adaptaci dítěte na nové prostředí.
Přemístit dítě do jiného zařízení je možné jen ze závažných důvodů a po projednání s diagnostickým ústavem v Olomouci a pouze na základě rozhodnutí soudu.
Ředitel propustí z DD dítě
        jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu
        dosáhne-li zletilosti, pokud v DD nesetrvá dobrovolně do ukončení přípravy na povolání
        dosáhne-li věku 19 let, byla-li prodloužena ústavní výchova, pokud nesetrvá v DD dobrovolně do ukončení přípravy na povolání
        do péče osvojitelů nebo pěstounů na základě právní moci rozhodnutí soudu
 
   Pobyt dítěte u rodičů či jiných osob v rodině povoluje ředitel v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 30. Předpokladem k pobytu dítěte u rodičů či jiných osob je písemný souhlas příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).
Po splnění všech povinností v DD mohou děti dostat osobní volno po domluvě s vychovatelem. Výchovný pracovník při uvolňování na osobní volno přihlédne k věku dítěte, k jeho schopnostem trávit samostatně volný čas mimo DD a k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.
Dětský domov v rámci svých možností pomáhá dítěti nalézt vhodné ubytování a pracovní uplatnění i po odchodu z DD. Poskytne dítěti po ukončení ústavní výchovy zletilostí event. po ukončení přípravy na budoucí povolání, pokud dítě setrvá po dosažení zletilosti dobrovolně, věcnou pomoc nebo finanční příspěvek. Při stanovení výše této pomoci se bere zřetel na skutečné potřeby dítěte a na hlediska stanovená vnitřním řádem.Dětský domov v Jeseníku navázal spolupráci s Domy na půli cesty v blízkém okolí ( Bruntál, Žamberk)
 
 
9. Popis materiálních podmínek
 
  
V Dětském domově rodinného typu jsou děti ubytovány v jednolůžkových až třílůžkových pokojích v jednotlivých rodinných skupinách. Každému dítěti je přiděleno lůžko, osobní skříňka a osobní potřeby. Každá rodinná skupina má k dispozici společný obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení vybavené stejně jako v běžné domácnosti. Pokoje jsou vybaveny lůžky, psacími stoly, skříňkami a židlemi.
Dětský domov zajišťuje dětem přiměřené materiální zabezpečení, především ošacení, obuv, hygienické potřeby, potřeby pro vzdělání, knihy a hračky, audiovizuální technické vybavení a počítače. Samozřejmostí je vybavení na sport, turistiku a rekreační a zájmové činnosti. Děti jsou vedeny k šetrnosti hospodárnosti při zacházení s majetkem a zařízením dětského domova a svým vlastním. Pečují o své zdraví a dodržují pravidla osobní i kolektivní hygieny. Chodí vkusně oblečeny a zúčastňují se nakupování běžných potřeb. Ošacení a obuv jsou evidovány na osobních kartách a v knize ošacení.
Všichni jsou povinni dodržovat vnitřní řád DD a ustanovení BOZ (bezpečnosti a ochrany zdraví) a PO (požární ochrany).
Základním předpisem, který určuje materiální podmínky prostředí je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 
10. Popis personálních podmínek
 
Předpoklady pro činnost vychovatelů a pedagogů volného času upravuje zákon 4. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a § 18 a zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově, ve znění pozdějších předpisů (psychická způsobilost).
  1. pedagogický sbor:
 
ředitel
vedoucí vychovatel
skupinoví vychovatelé
asistenti pedagoga
bezpečnostní pracovníci (noční)
sociální pracovnice
psycholog (externě)
 
 
  1. ekonomicko - provozní útvar
 
účetní-ekonom
vedoucí stravování
kuchařky
uklízečka
řidič - údržbář
 
 
11. Popis ekonomických podmínek
 
Dětský domov Jeseník je příspěvkovou organizací, hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností (fundraising) a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, a to v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.
Ve své činnosti se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetnictví, zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o finanční kontrole, vyhláškou č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkovýchorganizacích zřízených územními samosprávními celky, vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o FKSP.
DD má právo hospodaření s majetkem Olomouckého kraje vymezeném ve zřizovací listině.
Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je určen těmito zřizovatelem stanovenými ukazateli:
a) příspěvek zřizovatele na činnost organizace
b) dotace zřizovatele na investice
    
Zřizovatel poskytuje z rozpočtu Olomouckého kraje prostředky na provoz a dále přímé neinvestiční výdaje, v kterých jsou zahrnuty prostředky na platy a prostředky na ostatní osobní náklady.
Základem hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace je zlepšený výsledek hospodaření, t.j. rozdíl mezi skutečně dosaženým výsledkem hospodaření a výsledkem stanoveným ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.
Takto získané finanční prostředky se ponechají příspěvkové organizaci, která si je přiděluje podle stanovených pravidel do svých fondů.
DD jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy:
a) fond reprodukce majetku
b) fond rezervní
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
 
 
12. Popis podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
 
Zaměstnanci jsou proškolováni pravidelně z dodržování BOZP,BOZ i PO. Děti poučujeme o BOZ několikrát do roka v souvislosti se začínajícími sezónami, mimořádnými akcemi atd. Školská zařízení jsou povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení, v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.
Dohled nad dětmi a jejich činnostmi má mimořádný význam pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školském zařízení dětského domova. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou stanoveny ve vnitřním řádu dětského domova a ve směrnicích dětského domova. Oba dokumenty se v některých částech překrývají.
Školní vzdělávací program obsahuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a výchově, při konkrétních zájmových činnostech a činnostech s nimi souvisejících a tudíž z nich také vychází. Cílem je zjišťovat a zhodnocovat možná rizika vyplývající z různých činností a přijímat opatření k prevenci rizik. Zajistit dětem bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální a seznámit je přijatelnou formou s ohledem na jejich věk, fyzické schopnosti a duševní vyspělost i zdravotnímu stavu o možném nebezpečí a nástrahách.
Ředitel pravidelně seznamuje prokazatelným způsobem zaměstnance a zprostředkovanou formou vychovatelem také děti s předpisy a pokyny bezpečnosti práce a ochrany zdraví a pravidly chování v rizikových situacích.
Dětský domov zajistí včasné poskytnutí první pomoci a lékařské ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Rozmístí vhodným způsobem lékárničky první pomoci s potřebným vybavením a zajistí, aby všichni byli seznámeni se zásadami poskytování první pomoci. Umístí seznam telefonních čísel tísňového volání a čísel zdravotnických zařízení.
Vhodné podmínky pro bezpečné a hygienické působení vytváří vhodná struktura a skladba činností, vhodně zvolený pitný a stravovací režim, dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na lékaře, praktická dovednost poskytovat první pomoc, užívání bezpečnostních ochranných pomůcek a bezpečné prostředí užívaných prostor dle platných norem, včetně výrazného označení nebezpečných předmětů.
Psychosociální podmínky vytváří příznivé sociální klima, otevřenost a partnerství v komunikaci, vzájemná úcta, tolerance a pomoc druhému. Důležitá je potřeba respektovat dítě a jeho individualitu, přihlížet k jeho potřebám a osobním problémům. Motivovat ho, hodnotit v souladu i jeho individuálními možnostmi. Důležité je začlenění dítěte a jeho spoluúčast na plánování a chodu dětského domova, aby se podílelo na plánování, řízení průběhu činnosti i následném hodnocení. Cílem těchto psychosociálních podmínek je všestranný prospěch dítěte a jeho ochrana před násilím a dalšími patologickými jevy.
Součástí Školního vzdělávacího programu Dětského domova v Jeseníku je nově zařazení zásad dodržování bezpečnosti při zájmové činnosti. Každá zájmová činnost má své klíčové kompetence a je nutné v jejich plnění dodržovat specifické zásady dodržování bezpečnosti.
 
 
 
Zásady dodržování bezpečnosti a klíčové kompetence jednotlivých zájmových činností
 
Hlavním úkolem při pohybové a sportovní činnosti je naučit děti chápat podstatu aktivního odpočinku a umět aktivně odpočívat, odstraňovat únavu z přetíženého organismu a znát pravidla bezpečnosti a ochrany svého zdraví. Cílem vzdělávání je rozvíjet pohybové schopnosti, obratnost, rychlost a morálně volní vlastnosti ve smyslu fair play. Klíčovou kompetencí bude, že dítě dokáže pracovat v týmu – týmová spolupráce a vytvoření pozitivního vztahu ke sportu. Při všech pohybových činnostech zajišťuje pedagogický pracovník dohled po celou dobu činnosti, vydává jasné a přesné pokyny a přihlíží k fyzické vyspělosti dětí. Dodržuje zásady bezpečnosti a vede k tomu i děti samotné. Při plavání nebo koupání dětí v bazénu dodržuje nejvyšší počet dětí ve skupině 8, z toho ve vodě mohou být pouze 4 děti. Zvláštní péči věnuje neplavcům a vybaví je ochrannými plaveckými rukávky nebo vestou. Je přítomen po celou dobu v prostoru plavání a v průběhu koupání i po jeho skončení kontroluje stav dětí. Při zimních sportovních činnostech je povinen pedagogický pracovník posoudit kvalitu plochy a vytyčit mantinely, kde může být činnost – bruslení, lyžování apod. prováděna a vybaví děti ochrannými prostředky zmírňující následky pádů (ochrannými přilbami, chráničem kolen a loktů a kvalitními rukavicemi).
Skupina může mít nejvýše 8 členů, děti jsou rozděleny podle výkonnosti a schopností a řídí se pokyny pedagogického pracovníka. Stejná pravidla platí při jízdě na kole anebo na kolečkových bruslích. Děti dodržují pravidelné odstupy a v závěru jede zkušený lyžař nebo jezdec. Před zahájením každé činnosti je potřeba zkontrolovat technický stav jízdního kola, bruslí a seřízení lyží. Děti musí být důkladně seznámeny s pravidly chování prováděné činnosti.
 
   
13. Zavádění standardů do péče o děti v DD
 
V lednu 2015 byly vydány jednotné Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči. Vycházejí z individuálních potřeb každého dětského domova.
DD Jeseník v současné době dodržuje prozatímní pravidla vycházející z potřeb DD, která vyplývají z Vnitřního řádu a vnitřních předpisů zařízení. Zaměřuje se na vymezení činnosti a informovanost, kvalitu a efektivitu péče, umisťování, přijímání dětí a ukončování péče. Dále zahrnuje personální agendu a organizační aspekty (plánování a průběh služby, řešení stížností, pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků DD, prostředí výkonu péče apod.)
 
 
 
 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s obsahem základních dokumentů a vnitřním řádem DD. Musí umožnit dětem, aby mohli žít běžným způsobem a nebyli oddalováni od účasti na dění společnosti.
Cílem DD je posílení pozitivního přístupu veřejnosti k dětem z DD.
Naučit děti přijatelný pozdrav a chování, běžně se oblékat, pomoci jim obklopit se věcmi a vykonávat činnosti, které jsou adekvátní jejich věku.
Chovat se k dětem s respektem (při představování hledat jejich silné stránky, dovednosti, vlohy…)
 
Zařízení má stanovenou oblast, v níž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služeb k porušení práv uživatelů. Jde o oblasti: 
a) ochrana osobní svobody
b) ochrana soukromí
c) ochrana osobních údajů
d) práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání
e) ochrana před zneužíváním, diskriminací apod.
Proto má zařízení vytvořená písemná pravidla týkající se ochrany práv uživatelů.
Ty obsahují návody, jak ve vyjmenovaných situacích postupovat. Je jasné kdo a za jakých podmínek může rozhodnout o výjimce z těchto pravidel.
Pravidla jsou součástí vzdělávání personálu. Personál je k vnitřním pravidlům vázán pracovní náplní či smlouvou.
Do některé z interních norem vhodnou formou uvést následky hrozící pracovníkovi při porušení práv uživatelů (dětí).
 
Dohoda o poskytování služby
Zařízení má dokument, který stanovuje, kdo rozhoduje o poskytnutí služby (např. v náplni práce, organizačním řádu apod.) a v případě písemně uzavíraných dohod, kdo tyto dohody podepisuje.
Uzavřené dohody jsou evidovány.
 
 Plánování a průběh služby
Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele (dítěte) a je postaveno na jeho schopnostech.
Plán rozvoje osobnosti dítěte obsahuje dojednaný cíl, motivaci, postup jak jich bude dosaženo a kdy.
Plány jsou konkrétní, přizpůsobené potřebám a cílům jednotlivých uživatelů (dětí).
Plán směřuje k rozvoji dovedností a soběstačnosti.
Za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele (děti) odpovídají konkrétní pracovníci zařízení
 
Osobní údaje
Zařízení shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby zpracování osobních údajů odpovídalo platným obecně závazným normám.
Dokumenty, které jsou vedeny o službách poskytovaných jednotlivým uživatelům, jsou po přiměřenou dobu archivovány.                                                                                      
     
 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb                                     
 Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociál. služeb, aniž by tím
 byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má stanovena a uplatňuje
 vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Náměty mohou děti podávat také anonymně prostřednictvím schránky důvěry, která je nainstalována na chodbě před jídelnou.
 
Návaznost na další zdroje
Zařízení nenahrazuje instituce, jakými jsou škola, úřad práce, zaměstnavatel, zdravotnické zařízení, spolky, zájmové kluby atd. S těmito institucemi v případě potřeby zařízení spolupracuje a tak vytváří příležitosti pro uživatele, jak je to běžné v případě jeho vrstevníků.                                                                                                                                
Zařízení spolupracuje s institucemi a odborníky a dalšími lidmi, které uživatel stanoví ze svého okolí, a to tak, aby uživatel směřoval k dosažení svých osobních cílů.
Zařízení pomáhá uživateli kontaktovat a využívat další služby dle jeho potřeb a přání, zejména ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na systému sociál. služeb.
 
 
 
 
 
Spolupráce s institucemi
 
Obecně prospěšná společnost „Dejme dětem šanci“
 
Školy –                         SŠ sociální péče a služeb Zábřeh na Moravě       - praxe studentů
                                   VOŠ a OA Ostrava Mariánské Hory                    – praxe studentů
                           
       Školské organizace –     DD a ŠJ Dolní Počernice            – soutěže
                                  SŠ a SOU Horní Heřmanice
                                  Hotelová škola V. Priessnitze
                                  ZŠ Jeseník
 
Nadace –                  Nadace „Dejme dětem šanci“ , Nadace Malý Noe , Nadační fond Livie a
                               Václava Klausových , Nadace Pražské děti , Občanské sdružení „Na jedné
                               lodi“EuForAll Olomouc
 
Neziskové organizace - S.O.N.S. Jeseník (sdružení občanů slabozrakých a nevidomých) ,
                                       K-Centrum Darmoděj , Nízkoprahové centrum Čtyřlístek ,  
                                       Hnutí Duha 
Policie   -                     Odd. dopravní policie , odd. dětské kriminality .
Hasiči    -                    HZS Jeseník – exkurze , nácviky poplachu
                  
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – zdarma využití ledové plochy , úprava lázeňského 
                                                            areálu 
 
 
 
 
 
 
Personál
 
Hlavním kritériem při přijímání nových pedagogických pracovníků je momentální potřeba optimálního poměru muži/ženy , kvalifikace, praxe ve školských zařízeních a aprobovanost. V oblasti personálního zajišťování služeb má zařízení stanovenou strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. Struktura i velikost personálu odpovídají potřebám zařízení. Na jednotlivé pozice existuje popis práce, požadovaná kvalifikace, pracovník odpovědný za personální práci má pro výkon své funkce příslušné vzdělání.
Zařízení má vypracovaný postup pro personální práci, u dětí se specifickými potřebami pracuje personál s odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní podmínky
 
Zařízení má definovanou organizační strukturu, z níž jsou patrná oprávnění a povinnosti jednotlivých pracovníků.
 
 

 

Organizační diagram
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -