Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Školní vzdělávací program

 

 

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
Priessnitzova 405/15, 709 03, Jeseník
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
_____________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠKOLNÍ   VZDĚLÁVACÍ   PROGRAM
 
(„…Do života připraveni…“)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Filip Haltmar
Účinnost od: 1.9.2021
Tento ŠVP nahrazuje ŠVP předešlý z  1.8.2015
 
 
 
Č.j.: DDŠJ 858/2021
Spisový znak A/10
Změny:
 
 
 
 
 
1. Základní údaje o zařízení
Název zařízení
 
Kapacita
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
 
32
Adresa
Priessnitzova 405, Jeseník-lázně,79003
DIČ
IZO
60045086
CZ60045086
600032019
Bankovní spojení
2136-841/0100 Komerční banka
web
www.detskydomov-jesenik.com
Telefon/fax
584 401 116 , 702 017 429 (ústředna)
E-mail
Adresa internetové stránky
www.detskydomov-jesenik.com
Právní forma
Příspěvková organizace
Název zřizovatele
Olomoucký kraj
Součásti zařízení
Školní jídelna
Vedoucí pracovníci
Ředitel:                              Filip Haltmar
Vedoucí ped. úseku:          Lucie Haltmarová
Vedoucí Školní jídelny:     P. Smejkalová
Ekonom, Účetní:               Ing. M. Klosovská
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
Výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, stravovací činnost
 
Zřizovací listina
Vydaná Olomouckým krajem dne 21.12.2001 č.j. 4570/2001
Dodatek č. 1 ze dne 21.12.2001, č.j. 325/2003
Dodatek č. 2 ze dne 28.11.2002   č.j. KUOK/23377/05/OŠMT/572
Dodatek č. 3 ze dne 24.6.2005    č.j. KUOK 93969/2009
Dodatek č. 4 ze dne 25.9.2009    č.j. KUOK 24153/2013
Dodatek č. 5 ze dne 22.2.2013    č.j. KUOK 88155/2014
Dodatek č. 6 ze dne 19.12.2016 č.j. KUOK 122230/2016
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 20.1.2017 č.j. KUOK 5844/2017
Dodatek č. 7 ze dne 24.6.2019    č.j. KUOK 67546/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah
1      Hlavní předmět a cíle zařízení
Nosná témata výchovně vzdělávací činnosti:
                 vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,
                 snaha o vytváření optimálních podmínek pro individuální začlenění dítěte do společnosti po odchodu z dětského domova,
                 minimalizovat vlivy negativně působící na vývoj dítěte a mladého člověka jako jsou: kontakty a pobyt v komunitách, které propagují násilí, rasismus, myšlenky potlačující práva a svobody menšin, které manipulují s osobností člověka apod.,
                 podněcování k aktivnímu přístupu k životu (směrem k jeho integraci), posilování zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve společnosti,
                 vytváření slušného vztahu k ostatním spoluobčanům, spolužákům, ale i k cizím lidem, výchova k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví,
                 snaha o odstraňování návyků poškozujících zdraví (kouření, alkohol, návykové látky, gamblerství),
                 zabezpečení všech dostupných podmínek pro rozvoj a zvyšování úrovně vzdělání dětí s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a předpokladům – s důrazem na dokončení povinné školní docházky a dalších stupňů vzdělávání
                 vytváření všech předpokladů pro úspěšné zařazení dítěte do života po odchodu z dětského domova (pomoc při zajištění ubytování, zaměstnání…),
                 umožnění dítěti rozvíjet jeho zvláštní schopnosti, talent,
                 pěstování v dětech pocitu zodpovědnosti (za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za plnění povinností …).
Cílem je vytváření optimálních materiálních a technických podmínek pro plnění úkolů
v jednotlivých oblastech činnosti zařízení. Vzhledem k chybějícím prostředkům
v rozpočtu organizace získáváme prostředky od sponzorů a nadací se střídavým 
 úspěchem.   
Cílem je komplexní zdravotní péče a zdravotní prevence, která je zajišťována v souladu s platnou legislativou, v závislosti na zdravotním stavu a individuálních potřebách dítěte, ve spolupráci s ošetřujícím dětským a dorostovým lékařem a dalšími odborníky (psycholog, zubní lékař, gynekolog atd.). Na základě Minimálního preventivního programu zařízení provádí opatření a vzdělávání, směřující k prevenci negativních jevů. Mimořádná hygienická opatření v posledním období prověřila jejich aplikovatelnost na specifické prostředí našeho Dětského domova. Zejména u dětí s mentální retardací a poruchami chování.
Pracovníci respektují soukromí a individuální potřeby dětí umístěných v zařízení. Řídí se Etickým kodexem zařízení, ve kterém je jasně a srozumitelně popsáno postavení dětí a všech pracovníků DD, včetně některých situací, které by mohly způsobit omezení práv a svobod dětí. Děti mají právo vyjadřovat se ke svým problémům a sdělovat své názory bez omezení. S ohledem na možnost skrytého omezení práv a svobod je zřízena Schránka důvěry, kde mohou děti oznamovat případy, které s tímto souvisí. Schránka je spravována nepedagogickým pracovníkem, jehož povinností je v prvé řadě evidovat oznámení, dle správního řádu, a poté informovat vedení DD a ŠJ o oznámení. Děti spolupracují na programu a řešení problémů  spojených s rodinnou skupinou prostřednictví pravidelných týdenních komunit.
Dětský domov zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na jeho věk.
Účelem domova je, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření, zajistit nezletilé osobě, zpravidla ve věku 3 až 18 let, příp. zletilé osobě do 19 let, náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Domov plní ve vztahu k dětem funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí domova. Dále je účelem domova předcházet vzniku a vývoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, soustavně se připravující na povolání, nejdéle však do věku 26 let. Podmínky jsou stanoveny ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a domovem.
Školní jídelna zabezpečuje komplexní stravování dětem i dospělým během nepřetržitého provozu, mimo stravování zajišťovaného a poskytovaného mimo zařízení. Děti starší 15 let, které studují na SOŠ a UO mají cvičné vaření každou sobotu v cvičné kuchyňce DD.
Dítě přijímá sociální pracovnice společně s jeho dokumentací a v den nástupu písemně informuje osoby odpovědné za výchovu o umístění dítěte do Dětského domova. Dítě je vždy po přijetí do Dětského domova seznámeno se svými právy a povinnostmi, s Vnitřním řádem, s BOZ a PO. Všichni pracovníci vytvářejí vstřícnou atmosféru při adaptaci dítěte na nové prostředí.
 
 
 
 
K ukončení ústavní výchovy dojde jestliže:
                 soud zrušil ústavní výchovu
                 dosáhne zletilosti, pokud v DD nesetrvá dobrovolně do ukončení přípravy na povolání
                 dosáhne-li věku 19 let, byla-li prodloužena ústavní výchova, pokud nesetrvá v DD dobrovolně do ukončení přípravy na povolání
                 přejde do péče osvojitelů nebo pěstounů na základě rozhodnutí soudu
 
   Pobyt dítěte u rodičů či jiných osob v rodině povoluje ředitel v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 30. Předpokladem k pobytu dítěte u rodičů či jiných osob je písemný souhlas příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).
Dětský domov v rámci svých možností pomáhá dítěti nalézt vhodné ubytování a pracovní uplatnění i po odchodu z DD. Poskytne dítěti po ukončení ústavní výchovy zletilostí případně po ukončení přípravy na budoucí povolání, pokud dítě setrvá po dosažení zletilosti dobrovolně, věcnou pomoc nebo finanční příspěvek. Při stanovení výše této pomoci se bere zřetel na skutečné potřeby dítěte a na hlediska stanovená Vnitřním řádem. Dětský domov v Jeseníku navázal spolupráci s Domy na půli cesty v blízkém okolí (Domašov, Bruntál, Žamberk) a několika nadacemi.
Do DD a ŠJ Jeseník jsou převážně přijímány děti se sociálním a zdravotním hendikepem, děti zanedbané ve výchově. S ohledem na tuto skutečnost lze říci, že všechny děti DD a ŠJ Jeseník vyžadují speciálně pedagogickou péči s cílem začlenit je do většinové společnosti a připravit na úspěšný vstup do nového života. To vyžaduje opatření, které jsou realizovány na základě specifických poruch a omezení jednotlivých jedinců.
Základním opatřením je poskytnutí lékařské odborné péče, diagnostika PPP Jeseník a péče psychologa, kterého využíváme externě. Dále jsou realizována speciálně pedagogická opatření, jako například zvýšená pozornost a nápomoc, vhodná úprava režimových a materiálně technických opatření.
Nejčastěji bývá diagnostikována porucha chování, která vyžaduje trpělivý a empatický přístup, současně s potřebou důsledného vyžadování plnění povinností. Tyto přístupy jsou definovány v Programu rozvoje osobnosti.
Děti s logopedickými potížemi jsou zařazeni do péče ordinace logopeda v Jeseníku a PPP Jeseníku. Důležitým a respektovaným prvkem výchovy, je u těchto dětí zvýšení sebehodnocení, motivace ke zlepšování, trpělivost pedagogických pracovníků a současně i spolupráce ostatních dětí v kolektivu. V průběhu péče tak využíváme spolupráce s psychologickou ambulancí v Jeseníku.
Dětský domov poskytuje speciální péči dětem se specifickými poruchami učení. Pracuje s dětmi při pravidelné přípravě na vyučování podle individuálních plánů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou a sestavených učiteli základních škol, kam děti docházejí. Speciální vzdělávání se uskutečňuje s podporou pedagogicko psychologické poradny, případně SPC.
Na základě požadavků a s ohledem k možnostem zařízení, je zařazováno poskytování terapií. Například canisterapie, arteterapie a hipoterapie.
Mezi nosné prostředky lze řadit: činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sportovní a kulturní akce, činnosti souvisejí se sebeobsluhou, přípravou na vyučování a společensky prospěšné činnosti.
Formy výchovně vzdělávací činnosti: výchova ke vzdělávání, výchova k mimoškolnímu využití volného času, výchova rodinná, sebevýchova.
Metody využívané při výchovně vzdělávací činnosti. Metoda příkladu a vzoru, metoda požadavku, přesvědčování, povzbuzování (stimulace), cvičení, režimu, soutěže, kooperace, motivace.
V Dětském domově je využívána především forma výchovy mimoškolního vzdělávání a sebevýchova dětí a určitým specifickým způsobem je naplňována také forma výchovy rodinné.
Výchovné působení je realizováno formou cílevědomého, přímého působení, které zahrnuje působení školy, rodiny a společenských organizací, a nepřímé působení, jenž je ovlivněno sdělovacími prostředky a mimoškolního prostředí, prostředí dětského domova a jeho rodinné skupiny.
Dalšími faktory působícími na výchovně vzdělávací činnost dětí v dětských domovech jsou formy výchovy stanovené například vyhláškou č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zájmovém vzdělávání. Ta stanovuje následující formy:
                 Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost. Realizuje se mimo zařízení. Například přednášky, výstavy a exkurze zaměřené na správný zdravý životní styl – problematiku anorexie, význam pohybu, sexuální výchovy apod., přednášky zabývajícími se otázkami závislostí na alkoholu, užívání dalších drog a jiných závislostí v rámci programu rizikového chování. Dále spolupráci s Policií ČR pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, účast na kulturních vystoupeních při prezentaci dětského domova, veřejných vystoupeních a sportovních kláních.
                 Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, která se realizuje přímo v zařízení, formou každodenních a pravidelných činností. Například příprava na vyučování a sebeobslužné činnosti.
                 Táborovou činnost spojenou s pobyty mimo zařízení organizovanou samotným zařízením nebo jinými organizacemi a nadacemi. Příkladem jsou víkendové a prázdninové pobyty na horách apod. Mohou být tématicky zaměřené například na primární prevenci rizikového chování nebo pobyty poznávací, turistické a kulturní (viz. MPP).
                 Osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací, činnost poradenskou zaměřenou na primární a sekundární prevenci rizikového chování.
                 Individuální práci, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadaných dětí a rozvoj schopností dětí vyžadujících specifické potřeby formou individuálního přístupu.
                 Spontánní nabídka činností, které jsou zahrnuty v denním programu, neorganizovaná aktivita dětí. Například klidové činnosti, poslech hudby, neformální kamarádské komunikace, možnost si volně hrát nebo kreslit.
Plánování výchovných cílů probíhá za pomoci osnovy Programu rozvoje osobnosti dítěte, která kopíruje základní cíle výchovy ve vztahu k dítěti. Tento program je vypracován na pololetí a je vyhodnocován a schvalován pedagogickou radou zařízení.
Osnova PROD obsahuje mimo jiné body, kde se stanovuje cíl, prostředky a metody. Hlavní body osnovy:
1.               Osobnostní charakteristika dítěte
2.               Vztah k lidem
3.               Kontakt a vztahy s rodinou nebo jinými blízkými osobami
4.               Sebeobslužné dovednosti
5.               Vztah k povinnostem v zařízení
6.               Školní dovednosti a vzdělávací potřeby
7.               Zájmy, kroužky a profesní orientace
8.               Další / jiná významná oblast
9.               Přání / vyjádření dítěte
10.            Vyhodnocení plnění Programu rozvoje osobnosti dítěte
Úroveň kompetencí, kterou jsou děti v průběhu předškolního vzdělávání s to zvládnout, je dána rozvojovou úrovní dítěte a jeho reálnými možnostmi v chápání a ovládání sebe sama i okolního světa, dosud značně omezenými. Kompetence zůstávají spíše na úrovni předpokladů, protože dítě, které vstupuje do role školáka, teprve postupně dospívá ke schopnosti učit se vědomě, rozšiřovat a prohlubovat svou zkušenost nad rámec bezprostředního prožitku a objevovat svět v širších souvislostech.
 
 
 
Kompetence k učení
Pracují s knihami, pohledy, suvenýry, fotografiemi, encyklopediemi, pracují s počítačem, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, chodí na exkurze, učí se zpívat, přednášet, reprodukovat text, řeší labyrinty, hádanky, hodnotí svoji práci, práci druhých, vystavují své práce.
Kompetence k řešení problémů
Poradí a pomohou si mezi sebou – kooperace, vědí, že po sobě mají uklízet a že každá hračka a věc má své místo, hodnotí svou práci i práci druhých – vědí, že i snaha bude oceněna.
Kompetence komunikativní
Vyjadřují své pocity, prohlížejí knihy, diskutují nad encyklopediemi, časopisy, vzájemně si pomáhají a radí – při hře, při činnostech, při sebeobsluze, zpívají, přednášejí, dramatizují. nebojí se vyjádřit svůj názor.
Kompetence sociální
Samostatně se rozhodují v nabídce činností, učí se přijmout přirozený důsledek za své jednání, spolupodílejí se na vytváření pravidel společného soužití – upozorňují na jejich porušování, vědí o možném nebezpečí od neznámých osob, respektují odlišnosti mezi sebou – národnosti, temperament, tělesné rozdíly, respektují hranice a umí se v nich pohybovat, jsou uctiví k dospělým, ke stáří i k sobě samým, umí se omluvit, když někomu ublíží.
          Kompetence činností a občanské
Neničí výtvory druhých, váží si své práce i práce ostatních umí práci a pomoc ocenit a poděkovat, umí si vybrat pomůcky a postupy k plnění úkolů, spolupracují ve skupinách, rozdělují si role, vybírají si činnost, která jim vyhovuje, radí se s kamarádem, požádají o pomoc – samy pomoc nabízejí, společně rozebírají konkrétní nebezpečné situace, naslouchají ostatním a respektují názor druhého, vybírají si velikost porce jídla, samy se obsluhují, společně oslavují narozeniny a jiné významné dny, uklízejí kolem sebe pro radost svou i pro radost druhých, dodržují základní hygienické návyky.
Kompetence k učení
Pravidelně se připravuje na vyučování, samostatně vyhledává a třídí informace, organizuje vlastní učební činnosti, poznává smysl učení a jeho cíl, má pozitivní vztah k učení, dokáže posoudit vlastní pokrok, správným způsobem používá obecně známé termíny a symboly, vytváří si úplný pohled na svět, uvádí věci do souvislostí, je tvůrčí a zodpovědný, používá vhodné metody pro efektivní učení, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání
        Kompetence k řešení problémů
Dokáže poznat, pojmenovat a pochopit problém a najít vhodná řešení, nachází nová netradiční řešení, vyhledává nové poznatky a s jejich pomocí volí správné postupy řešení, dostane-li se do tíživé situace, ví, kam se obrátit, zvládá krizové situace, při řešení problémů nachází příčiny, odhadne následky, pracuje samostatně a při prvním neúspěchu se nenechá odradit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, dokáže přiznat chyby a poučit se z nich, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, sleduje svá zlepšení.
         Kompetence komunikativní
Formuluje a výstižně vyjadřuje své myšlenky, naslouchá a rozumně diskutuje a argumentuje, obhajuje svůj názor, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v písemném i mluveném projevu, využívá získaných informací a komunikativních dovedností k vytváření mezilidských vztahů, používá moderní komunikační a informační techniku ke komunikaci se světem, ovládá verbální i neverbální komunikaci s vrstevníky i dospělými, naslouchá ostatním, projevuje pozitivní prožitky a city, dokáže pochopit různé typy textů, záznamů, ilustrací a je schopen je prakticky využít, vede tvořivou diskusi s tolerancí k ostatním.
         Kompetence sociální a personální
Dokáže aktivně spolupracovat ve skupině, při skupinové práci je ohleduplný a tolerantní k druhým, váží si práce druhého člověka i své, vhodně prezentuje výsledky práce, podílí se na vytváření pravidel při práci v týmu, pravidla také dodržuje, řídí své chování a jednání, aby si mohl vážit sám sebe, podněcuje diskusi ve skupině, vytváří příjemnou atmosféru a pozitivní vztahy, respektuje odlišná stanoviska i práci a úspěchy druhých, přeje úspěch druhému, oceňuje zkušenosti druhých a dokáže je použít, učí se z chyb svých i druhých, chová se tak, aby si mohl vážit sám sebe, ví, kam směřuje, kam patří, dodržuje základní hygienické návyky.
         Kompetence občanské
Projevuje se jako svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti k dospělým i k vrstevníkům, váží si sám sebe i ostatních, váží si lidských hodnot a zdraví, odmítá hrubé zacházení a nátlak, dokáže se postavit proti fyzickému i psychickému násilí, je schopen účinně pomoci, respektuje druhé i s jejich odlišnostmi, je tolerantní, uvědomuje si spoluzodpovědnost za místo, kde žije; za obec, zemi, svět, je čestný, schopný empatie, není lhostejný k sociálně patologickým jevům, dodržuje obecně platné normy chování, respektuje tradice, chrání naše kulturní a historické dědictví, je hrdým občanem, zapojuje se do kulturního i sportovního života, chrání přírodu a vnímá ekologické problémy v širších souvislostech, pěstuje pozitivní vztah k lidem i přírodě.
      Kompetence pracovní
Vytváří si kladný vztah k práci, uvědomuje si význam a smysl práce a svým chováním chrání a neohrožuje životní prostředí, čestně plní pracovní povinnosti a závazky, má představu o své budoucnosti, je flexibilní, dokáže komplexně posoudit a objektivně zhodnotit výsledek své práce, pomáhá ostatním poznávat a rozvíjet své schopnosti, respektuje a váží si práce své i druhých, činí podložená rozhodnutí o profesním zaměření, plní smysluplně pracovní povinnosti s ohledem na bezpečnost, používá bezpečně a správně a účinně materiály a nástroje, dokáže si práci rozvrhnout a včas ji dokončit, přijímá odpovědnost za její realizaci, využívá znalosti, dovednosti a zkušenosti ve své přípravě na budoucí povolání, chápe cíl i riziko podnikání, orientuje se v základních aktivitách nutných k podnikání.
         Kompetence k učení
Mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
       Kompetence k řešení problémů
Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
       Komunikativní kompetence
Formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.
 
          Personální a sociální kompetence
Posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
        Občanské kompetence a kulturní povědomí
Jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
         Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.
      Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
Finanční gramotnost je jednou z dovedností, od které jsou děti umístěné v ústavní výchově odděleny. Hospodaření klasické rodiny nemůže nahradit ani znalost rozpočtování stravy při přípravě společného skupinového oběda. Je tedy nezbytné doplnit tyto znalosti a dovednosti o praktická cvičení a poučení v průběhu výchovně vzdělávací činnosti.
           Základní informace o finanční gramotnosti pro děti od 7 do 15 let.
Úkoly a metody pro toto období věku:
      Naučit děti zacházet s penězi formou hry, deskové hry
      Rozeznávat je za pomoci vizuální ukázky kovových a papírových peněz
      Za pomoci obrázků ukázat dětem, kde a jak se peníze vyrábí
      Vysvětlit dětem, že peníze se získávají jako odměna za odvedenou prací
      Objasnit hodnotu, co je hodně a co málo peněz   
 
Základní informace o finanční gramotnosti pro děti od 15 do 18 let
Úkoly a metody pro toto období věku:
      Naučit děti samostatnému hospodaření - rozpočítávání financí na den, na týden
      Připravit děti při odchodu z dětského domova na start v osobním životě. Děti dostávají určitou sumu, kterou je potřeba správně zhodnotit.
      Naučit děti správně nakupovat - co je potřebné, co je zbytečné. Vysvětlit jim, že nejdražší vždy neznamená to nejlepší.
      Zajistit zřízení bankovního účtu.
      Vysvětlit, jak nejlépe zacházet s finančními prostředky při koupě bytu. V případě úvěru zjistit všechny podmínky a možnosti splácení.
      Osvětlit mechanizmus kumulování nevratných půjček, včetně vyplývajících důsledků
      Naučit plánování finančních toků, osvětlit rozdíl mezi investičním a spotřebním výdajem
      Rozpočtování příjmů 
Cílem environmentální výchovy je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu a k pochopení vzájemné provázanosti přírodní, sociální, ekonomické a kulturní oblasti. Základním nástrojem výchovy k životnímu prostředí je především trpělivé a důsledné vyžadovaní udržení pořádku v okolí DD a ŠJ Jeseník a v prostorách zařízení. Toto je také základní podmínka k navazujícím činnostem. Tím se vytváří nezbytný vztah k životnímu prostředí a všímavost k projevům ničení a poškozovaní přírody.
 Dílčí cíle environmentální výchovy
      Podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
      Poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
      Vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
      Chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
Na základě vytyčených cílů výchovně vzdělávací činnosti, především s ohledem na udržování vztahů k rodině dětí, probíhá intenzivní komunikace s rodiči v průběhu celého období pobytu dětí v našem zařízení. S ohledem na ochranu osobních údajů, byla však komunikace s rodiči zúžena na písemný a osobní styk. Rodiče a zákonné zástupce (osoby odpovědné za výchovu) Dětský domov informuje o všech událostech souvisejících s jejich dětmi. Především při příjmu do zařízení, v průběhu doby také při nástupu do škol, či jiných závažných úkonech. Rodiče také dostávají průběžné informace o chování a prospívání dětí. Rodiče jsou také informováni o plánech výjezdů a pobytů mimo Dětský domov, tak aby byli schopni naplánovat návštěvy, případně odjezdy na pobyt v rodině.
Zařízení také aktivně spolupracuje s těmito subjekty a institucemi:
                 DDÚ Olomouc Svatý kopeček
                 OSPOD Jeseník
                 Základní a střední školy v Jeseníku a nejbližším okolí
                 SŠ sociální péče a služeb Zábřeh na Moravě
                 DD a ŠJ Dolní Počernice
                 Nadace „Dejme dětem šanci“, Nadace Malý Noe , Nadace Brave Bear , Nadace Pražské děti , Občanské sdružení Na jedné lodi, EuForAll Olomouc, Nadace Ve spojení
                 Neziskové organizace - S.O.N.S. Jeseník (sdružení občanů slabozrakých a nevidomých), K-Centrum Darmoděj , Nízkoprahové centrum Čtyřlístek , SVČ Duha Jeseník 
                 Policie Odd. dopravní policie , odd. dětské kriminality . Hasiči    -                    HZS Jeseník
                 Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
 
S odkazem na Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů číslo 109/2002 Sb. a Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. je personální obsazenost pro rodinné skupiny stanovena na tři vychovatele, kteří se střídají v pravidelném cyklu. Na základě potřeb a ve vztahu ke složitosti a náročnosti výchovně vzdělávací práce, jsou pro všechny rodinné skupiny stanoveni asistenti pedagoga. Toto obsazení je v úzké souvislosti k práci s dětmi s poruchami chování, dětmi medikovanými psychofarmaky a dětmi se sníženou mentální úrovní. Asistenti pedagoga v tomto případě zajišťují zvýšený dohled a nápomoc u těchto dětí. Dále jsou pedagogické pozice určeny také nočním pracovníkům, kteří pracují ve funkci asistent vychovatele a bezpečnostní pracovník. Noční pracovníci jsou v režimu překrývajících směn. Směnnost u všech pracovníků je nastavena na pravidelné, čtrnáctidenní cykly.
Ředitel DD a ŠJ Jeseník vydává v souladu se statutem zařízení a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Konkrétní formy a druhy DVPP:
                 Obecné rozšíření pedagogických znalostí
                 Práce s dětmi s poruchami chování
                 Prevence rizikového chování
                 Obecné studium Speciální pedagogiky
                 Práce s dětmi vyžadující speciální postupy v oblasti vzdělávání
                 Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti mimoškolního vzdělávání
                 Organizace mimoškolní výchovy
                 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
                 Psychoterapeutický výcvik
Témata jsou podmíněna nabídkou školení a seminářů akreditovaných MŠMT.
Další vzdělávání nepedagogického směru:
                 Referenční školení pro řízení osobního motorového vozidla
                 BOZP, PO, první pomoc
Sledujeme, hodnotíme, realizujeme a zlepšujeme v časovém horizontu:
      Sociální klima dětského domova - zaujímání humanistických postojů, vzájemná úcta, důvěra, empatie, spolupráce, spokojenost pedagogů
      Pravidla chování - jasně definovaná práva a povinnosti dětí, pedagogů a ostatních zaměstnanců
      Spolupráce pedagogů
      Otevřené vztahy - se žáky, rodiči i veřejností
      Funkční, estetické a podnětné prostředí
      Spokojenost dětí a jejich podpora
      Dostatečné pohybové aktivity, zdravá výživa, režim dne, odpočinkové činnosti,
      Podmínky pro vzdělávání a společnou činnost v době mimo vyučování - zájmové kroužky, odpolední knihovny, počítače apod.
      Efektivita hodnocení a sebehodnocení dětí
      Zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci – materiálně technické zabezpečení
      Prezentace dětského domova, pohled okolí na náš domov
      Výsledky vzdělávání dětí
      Další vzdělávání pedagogického sboru
      Autoevaluace pedagogických pracovníků
      Hospitace a kontroly
      Sdělení a názory dětí a pracovníků
      Výroční zprávy
      Hodnotící zprávy kontrolních orgánů
Zaměstnanci jsou proškolováni pravidelně z dodržování BOZP, BOZ i PO. Děti poučujeme o BOZ několikrát do roka v souvislosti se začínajícími sezónami, mimořádnými akcemi atd. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení, v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.
Dohled nad dětmi a jejich činnostmi má mimořádný význam pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školském zařízení Dětského domova. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou stanoveny ve vnitřním řádu dětského domova a ve směrnicích dětského domova. Oba dokumenty se v některých částech překrývají.
Jedním s hlavních cílů pro zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků je zhodnocovat možná rizika vyplývající z různých činností a přijímat opatření k prevenci rizik. Zajistit dětem bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální a seznámit je přijatelnou formou s ohledem na jejich věk, fyzické schopnosti a duševní vyspělost i zdravotnímu stavu o možném nebezpečí a nástrahách.
Ředitel pravidelně seznamuje prokazatelným způsobem zaměstnance a prostřednictvím Vedoucí pedagogického úseku také děti s předpisy a pokyny bezpečnosti práce a ochrany zdraví a pravidly chování v rizikových situacích. .
Vhodné podmínky pro bezpečné a hygienické působení vytváří vhodná struktura a skladba činností, vhodně zvolený pitný a stravovací režim, dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na lékaře, praktická dovednost poskytovat první pomoc, užívání bezpečnostních ochranných pomůcek a bezpečné prostředí užívaných prostor dle platných norem, včetně výrazného označení nebezpečných předmětů.
Psychosociální podmínky vytváří příznivé sociální klima, otevřenost a partnerství v komunikaci, vzájemná úcta, tolerance a pomoc druhému. Důležitá je potřeba respektovat dítě a jeho individualitu, přihlížet k jeho potřebám a osobním problémům. Motivovat ho, hodnotit v souladu i jeho individuálními možnostmi. Důležité je začlenění dítěte a jeho spoluúčast na plánování a chodu Dětského domova, aby se podílelo na plánování, řízení průběhu činnosti i následném hodnocení. Cílem těchto psychosociálních podmínek je všestranný prospěch dítěte a jeho ochrana před násilím a dalšími patologickými jevy.
V Dětském domově rodinného typu jsou děti ubytovány v jednolůžkových až třílůžkových pokojích v jednotlivých rodinných skupinách. Každému dítěti je přiděleno lůžko, osobní skříňka a osobní potřeby. Každá rodinná skupina má k dispozici společný obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení vybavené stejně jako v běžné domácnosti. Pokoje jsou vybaveny lůžky, psacími stoly, skříňkami a židlemi.
Dětský domov zajišťuje dětem přiměřené materiální zabezpečení, především ošacení, obuv, hygienické potřeby, potřeby pro vzdělání, knihy a hračky, audiovizuální technické vybavení a počítače. Samozřejmostí je vybavení na sport, turistiku a rekreační a zájmové činnosti. Děti jsou vedeny k šetrnosti hospodárnosti při zacházení s majetkem a zařízením dětského domova a svým vlastním. Pečují o své zdraví a dodržují pravidla osobní i kolektivní hygieny. Chodí vkusně oblečeny a zúčastňují se nakupování běžných potřeb. Ošacení a obuv jsou evidovány na osobních kartách a v knize ošacení.
Všichni jsou povinni dodržovat vnitřní řád DD a ustanovení BOZ (bezpečnosti a ochrany zdraví) a PO (požární ochrany).
Základním předpisem, který určuje materiální podmínky prostředí je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -