Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Vnitřní řád Školní jídelny při DD

                                                                                                                                                            

 

                      Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník,Priessnitzova 405,Jeseník-lázně,79003,Tel:584401116                        

www.detskydomov-jesenik.com

 

 

 

 

 

Vnitřní řád Školní jídelny

 

 

 

 

 

 

 Vypracoval:  Filip Haltmar

Účinnost od:  13.7.2015

Tento řád nahrazuje řád předešlý z 1.9.2014

 

 Č.j.: DDŠJ/465/2015

Spisový znak A/5

Změny:

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

I.      Úvodní ustanovení

II.      Práva a povinnosti dětí, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými  pracovníky

A.      Práva dětí

B.       Povinnosti dětí

C.  Práva zákonných zástupců

D.  Povinnosti zákonných zástupců

E.  Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými pracovníky

III.      Provoz a vnitřní režim Školní jídelny

A.       Účastníci Školního stravování

B.       Provoz Školní jídelny

C.   Vnitřní režim Školní jídelny

D.   Vaření diet

IV.      Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

A.      Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

B.       Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V.      Zacházení s majetkem Školní jídelny

VI.      Závěrečná ustanovení

 

                                                        

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.      Vnitřní řád Školní jídelny (dále jen ŠJ ) je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon ) a je součástí organizačního řádu právnické osoby Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405.

 

2.      Vnitřní řád Školní jídelny je platný pro součást Školní jídelna právnické osoby Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405, příspěvková organizace ( dále jen „Školní jídelna“).

 

3.      Zřízení a provoz  uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:

-   zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon )

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

-          vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

-       vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,

vše v platném znění.

 

 

 

II. Práva  a  povinnosti  dětí,  pravidla  vzájemných vztahů  mezi  dětmi ,  zákonnými  zástupci  dětí

a pedagogickými  pracovníky

 

 

 

A.  Práva dětí

 

1.      Děti docházející do Školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

2.      Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

3.      Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

 

 

B.  Povinnosti dětí

 

1.      Děti docházející do Školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.

2.      Děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

3.      Děti jsou povinny řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.

 

 

C.  Práva zákonných zástupců dětí

 

1.      Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci Školní jídelny u vedoucí Školní jídelny nebo u ředitele Dětského domova.

 

 

D.  Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

1.      Zákonný zástupce má povinnost informovat Dětský domov o zdravotních obtížích dítěte po návratu z vycházky, či z pobytu u rodičů, nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

 

 

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí

a pedagogickými pracovníky

 

1.        Dozor ve Školní jídelně vydává dětem pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu Školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

2.        Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.        Dítě zdraví ve Školní jídelně pracovníky Dětského domova srozumitelným pozdravem. Pracovník Dětského domova dítěti na pozdrav odpoví.  

 

 

III.    PROVOZ a vnitřní režim Školní Jídelny

 

 

A.           Účastníci stravování

 

1.      Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, závodním stravováním se rozumí stravovací služby pro zaměstnance.

2.      Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005.

3.      Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti  z organizace Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník . Účastníci závodního stravování  jsou zaměstnanci organizace Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník

4.      V případě opakovaného nedodržování tohoto Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel Dětského domova právo po předchozím upozornění vydat vůči dítěti opatření ve výchově dle zákona 109/2002 sb.ve znění pozdějších předpisů.

 

B.            Provoz Školní jídelny

 

1.      Dítě má právo denně odebírat stravu, která je dítěti podána dle věkových kategorií (viz. níže ) a případně diet.

2.      Provoz Školní jídelny je od 6:30 do 7.30 hod. a od 12.00 do 19:00 hod. Jídelna je zamčená do té doby, dokud ji dětem neodemkne vychovatel. Pro pití do várnice si děti mohou zajít v průběhu dne kdykoliv po dohodě s vychovatelem. Děti nemohu žádat o vstup do ŠJ např. uklízečku, jelikož tato není oprávněna ve ŠJ vykonávat dozor nad bezpečností dětí.

3.      Doba výdeje oběda  pro děti a zaměstnance Dětského domova je od 12.00 hod. do 15.00 hod. v určených skupinách, podle vyučování dětí.  Doba výdeje večeře  pro děti je od 18.30 do 19.00 hod. Výdej do jídlonosičů  je  prováděn přímo v kuchyni v době výdeje oběda (týká se pouze zaměstnanců ). Výdej studené večeře (starší děti) a svačin dětí  zajišťují vychovatelé podle potřeby a rozvrhu denní činnosti.

4.      Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.

5.      Děti, které nejsou přihlášeny v ten den ke stravování a čekají na ostatní ve Školní jídelně, nesmějí konzumovat vlastní stravu ( jídlo od rodičů, z balíčku celodenního stravování, z vlastního nákupu atd.)K tomu jsou určeny kuchyňky na patrech rodinných skupin.

6.      Spotřebiče, které jsou umístěny ve ŠJ (mikrovlnka, sklokeramická deska, el.trouba) mohou obsluhovat pouze proškolené a poučené osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                                                    Stravovací normativy platné od 1.5.2015                                                                           

Kategorie

Finanční norma

Režie, náklady

Příspěvek zaměstnancům z FKSP

Poplatek za oběd

Do 6-ti  let

68,-kč

-

-

23,-kč

7-10 let

80,-kč

-

-

28,-kč

11-14 let

85,-kč

-

-

29,-kč

15 a více

108 ,-kč

-

-

33,-kč

zaměstnanci

33,-kč

-

10,-kč

57,-kč

 

 

C.      Vnitřní režim Školní jídelny

 

1.      Strava se vydává dítěti vždy pod dohledem službu konajícího vychovatele (obědy vydává kuchařka )

2.      V případě nemoci dítěte se strava vydává skupinovým vychovatelům dítěte do přinesených nádob.

3.      Po příchodu do Školní jídelny se děti řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může dítě požádat pedagogický dozor o přednostní výdej stravy ( odchod do kroužků, potřeba stihnout autobus atd.)

4.      Při stolování děti dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků Dětského domova.

5.      Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo. Po vyzvání pedagogického dozoru se seřadí a potichu odejdou z jídelny.

6.      Zaměstnanci Dětského domova se stravují ve Školní jídelně.

7.      Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu kalendářního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. (Příloha č.2 vyhl.107/05 Sb.)                                                                                                                                                                                                                                                            

8Sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami dle přílohy č. 1 vyhl. 107/05 Sb. Jídelníček je   

        vyvěšen u  vchodu do Školní jídelny na nástěnce.

 

C.  Dietní stravování

 

     Vedoucí Školní jídelny má zkušenosti z oblasti vaření diet pro celiaky a diabetiky. Školní jídelna  

     je schopna dietní stravování tohoto typu zajistit.

 

 

 

IV.    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

A.     Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

1.      Děti i zaměstnanci jsou povinni pro vstup do ŠJ použít předepsanou obuv – protiskluzová podrážka s pevnou patou.

2.      Děti po příchodu do ŠJ zasednou ke stolům a pro stravu k výdejnímu pultu půjdou až po vyzvání vychovatelem.

3.      Děti jsou povinny chránit své zdraví, zdraví pracovníků Dětského domova i ostatních osob.

4.      Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve Školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu ŠJ.

5.      K zajištění bezpečnosti ve Školní jídelně je určen pedagogický dozor.

6.      Rozpis pedagogických dozorů je dán rozpisem služeb vychovatelů. Dozor v ŠJ má na starosti vychovatel konající „hlavní službu“.

7.      Děti jsou seznamovány se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

8.      Děti dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování  a hygieny.

9.      Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

10. Každý úraz, poranění či nehodu ve Školní jídelně okamžitě hlásí pedagogickému dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí pedagogickému dozoru,  který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení Dětského domova, případně zajistí transport nemocného dítěte k lékaři.

 

 

B.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1.   Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ( alkohol, cigarety, drogy) v areálu Dětského domova a Školní jídelny.

2.   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi děti mladší a slabší), jsou v prostorách Dětského domova  přísně zakázány.

 

V.      OCHRANA MAJETKU DĚTSKÉHO DOMOVA

 

1.      Děti mají právo užívat zařízení Školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

2.      Děti jsou povinny udržovat v pořádku a nepoškozovat předměty tvořící zařízení  ŠJ.

3.      Děti šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

4.      Děti okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku ve ŠJ pedagogickému dozoru v ŠJ.

5.       Škodu na majetku Školní jídelny, kterou  způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti, je možné po dohodě s vedením Dětského domova vymáhat z příjmů dítěte.

 

 

VI.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Vnitřní řád Školní jídelny byl projednán a schválen na poradě pedagogických a nepedagogických pracovníků dne 9.7.2015

2.      Ruší se platnost předešlého vnitřního řádu Školní jídelny ze dne 1.9.2014

3.      Platnost vnitřního řádu Školní  jídelny začíná s účinností od 13.7.2015 na dobu neurčitou.

 

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -