Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

www.facebook.com/groups/900389604204638

 

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   30

Volná pracovní místa -   0

  

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html


 

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Vnitřní řád Dětského domova

                                                                                                                                                                            

 

 

domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
og-logo2.jpg790 03, Jeseník – lázně
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
________________________________________________________________________________
 
 
Dodatek Vnitřního řádu Dětského domova
 č. 1
 
Systém hodnocení dětí v Dětském domově v Jeseníku
 Systém hodnocení má dítě posilovat v pozitivním jednání a chování. Přivést je k určitému náhledu na příčiny svého jednání, ale především motivovat a rozvíjet pozitivní zdroje a potenciály. Hodnocení probíhá individuálně u každého dítěte a to všemi pedagogickými pracovníky v průběhu celého dne. V hodnocení je vždy popsán podrobný průběh a projevy chování. Nehodnotí se osobnost dítěte. Odměny i tresty by měly být adekvátní a měly by následovat ihned bez odkladu. V případě porušení Vnitřního řádu je uvedeno, co jednání předcházelo a jakým způsobem byla situace řešena. Důležité je chválit dítě za snahu, vynaložené úsilí, ne za výsledek (obrázek, test…). Důležitá je motivace k činnosti pro jejich vlastní uspokojení, aby dítě činnost nevykonávalo pouze pro odměnu. Dítě by mělo být vedeno k sebehodnocení.
 
DENNÍ HODNOCENÍ
 Zaznamenané slovní hodnocení je podkladem pro večerní schůzku vychovatele se skupinou, kde proběhne reflexe a sebereflexe. Každé dítě má prostor k vyjádření svých postojů k událostem uplynulého dne. Shrnutí hodnocení provádí kmenový vychovatel, stanovením výsledného zhodnocení za celý den.
 
1) Výtečné chování – děti, které mají dlouhodobě vynikající, příkladné chování. Samostatně si plní své povinnosti, jsou aktivní a zodpovědné. Umí se ovládat a své reakce korigují. Mají příkladné chování na veřejnosti, jsou ochotné pomoci, jak ostatním dětem, tak dospělým, chovají se ohleduplně. Mají zájem o řízené činnosti a vyvíjí vlastní iniciativu v náplni volného času. Zodpovědně se připravují na vyučování a plní školní povinnosti.
 
2) V pořádku - děti, které se chovají v souladu s pravidly, ale mají potíže s přizpůsobením se novým situacím. Dokáží přijmout kritiku a také radu. Na své chování mají zpětně náhled a snaží se o nápravu. Jsou ochotné spolupracovat a rozvíjet se.
 
3) Nevhodné chování - děti, které opakovaně porušují pravidla a pokyny pedagogických pracovníků, používají občas vulgární výrazy, nedodržují časový harmonogram, odmítají činnosti, jsou negativistické. S podporou a pomocí, ale dokáží své chování upravit.
 
4) Nepřípustné chování - děti, které vyžadují intenzivní intervenci. Nedokáží své chování korigovat, často své chování opakují, neprojevují zájem o zlepšení. Potřebují neustálou pomoc a podporu pedagogického pracovníka. Jde například o kouření na budově Dětského domova, útěk nebo pokus o něj, požití alkoholu, nebo jiných drog, krádeže, úmyslné poškozování  majetku DD, agresivita aj. Při tomto hodnocení Skupinový vychovatel okamžitě zapisuje REEDUKAČNÍ ZÁPIS.
 
TÝDENNÍ HODNOCENÍ
Probíhá každou neděli na skupinové komunitě s vychovateli. Skupinový vychovatel provede společně s dětmi vyhodnocení uplynulého týdne. Podkladem pro týdenní reflexi jsou záznamy slovního hodnocení za uplynulý týden. Vyhodnocení týdne je podkladem pro další práci s dítětem. Na základě projevů chování je dítě zařazeno do kategorie hodnocení. Jedná se o formální označení kategorií, které slouží k lepší orientaci v pravidlech a následné práci s dítětem. Každé dítě má prostor pro vyjádření svých pocitů a postojů, k sebereflexi uplynulého týdne.
 
Vyhodnocením týdne jsou děti zařazeny do kategorií
 
 
1 - Plná důvěra             (za týden získává hodnocení- výtečné, nebo max. 2x v pořádku)
            Do této kategorie patří děti s výtečným chováním, u kterých je charakteristická plná zralost ve vystupování a jednání s lidmi.
Dětem je dána plná důvěra v jejich činnostech. Rozhodují o náplni svého volného času. Získávají kladná opatření ve výchově- např. prodloužená vycházka, účast na akci dle vlastního výběru apod.
 
2 -  Spolehlivost       (za týden získává hodnocení – v pořádku, nebo max. 1x nevhodné chování)
 
           Do této kategorie patří děti, které mají drobné výkyvy v chování. Nebylo jim uloženo Opatření ve výchově. Se svými potížemi pracují, hovoří o nich, snaží se o jejich nápravu. Jsou komunikativní a otevření, rozvíjí své vědomosti a dovednosti, přemýšlí o hodnotovém systému a s náhledem jej upevňují. Na základě sebepoznání rozvíjí svou sebedůvěru, nemají potíže se svým sebehodnocením a dovedou přijmout kritiku, mají zájem o život v kolektivu a jsou schopny vzájemně si pomáhat se svými problémy.
 
3 - Kontrola                          (za týden získává vícero hodnocení – nevhodné chování)
 
             Do této kategorie patří děti, u kterých je zaznamenáno opakované nevhodné chování, ale své problémy si uvědomují, mají zájem je řešit a měnit tyto skutečnosti. Předpokládáme jisté kázeňské přestupky a problémy, ale méně zásadní, jako např. nevhodná komunikace, vulgarita, negativistické projevy apod. Za své přestupky již získaly záporné Opatření ve výchově – krátkodobého charakteru – např. zákaz volné vycházky (v řádu dnů, hodin). S dětmi pracuje Skupinový vychovatel a motivuje je k získání kladného hodnocení a tím i k získání kladných Opatření ve výchově.
 
4 - Nutný dohled                      (okamžitě při získání hodnocení -nepřípustné)
 
            Děti v této kategorii mají nepřípustné chování, tedy chování, které má již závažnější charakter. Jde např. o problematiku zneužívání návykových látek, krádež, projevy agrese, agresivity, opakované potíže s komunikací na veřejnosti, vůči vychovatelům a dalším zaměstnancům DD, či k ostatním dětem, děti po útěku. V oblasti školní práce jsou to problémy s odmítáním školní docházky, distanční výuky, přípravy na vyučování, neomluvené absence. Děti mají záporné opatření ve výchově - zákaz nebo omezení volných vycházek, za hrubé porušení Vnitřního řádu DD nebo ŠJ. S dítětem externě pracuje speciální pedagog (PPP – Mgr. Martinková), psycholog (Mgr. Novotná, Mgr. Petřeková, Mgr. Blumová), pedopsychiatr ( MUDr. Navrátilová ), etoped ( p. Jersáková ), Probační a mediační služba Jeseník. Snaží se dítě motivovat k překonání momentálních problémů a nápravě projevů v chování. S dětmi probíhá řada individuálních pohovorů, jsou podporovány ke změně chování a přístupu.
 
Měsíční hodnocení Rodinných skupin
 
            probíhá jedenkrát měsíčně, formou celkové prezentace činností skupiny. Prezentování skupiny je výhradně na zvážení skupiny, jakou formu zvolí pro prezentaci toho, co se na skupině daří, jakých aktivit se skupina účastnila, jakých kladných výsledků dosáhli jednotliví členové a naopak, kde jsou slabá místa na skupině, co se na skupině nedaří, jaké problémy se vyskytly a jak byly řešeny. V této aktivitě jde především o podporu vztahů mezi dětmi na skupině, podporu jejich vzájemného soužití, respektování se a o podporu skupinového života.
 
 
 
 

 
 
Dodatek Vnitřního řádu Dětského domova
 č. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REŽIM    DNE - nouzový stav - pracovní dny
 
 
 
    7:00                                   BUDÍČEK
 
    7:30                                   SNÍDANĚ
 
    8:00 – 11:45                    DISTANČNÍ VÝUKA
 
    12:00-12:30                     OBĚD
 
    12:30 – 13:30                  DISTANČNÍ VÝUKA
 
    13:30 – 14:30                  OSOBNÍ VOLNO
 
    14:30 – 16:00                  PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
    16:00 – 16:30                 SVAČINA
    16:30 – 18:30                 ČINNOST DLE PLÁNU SKUPINY
    18:30 – 19:00                 VEČEŘE
    19:00 – 20:00                 ÚKLIDY, POHOVORY, HODNOCENÍ DNE, HYGIENA
    20:00 – 21:00                 VEČERNÍ PROGRAM 
                                             / sledování televize, internet, četba/
                                             VEČERKA - dle věkových skupin
                                                  20,00h. – předškolní děti
                                                  20,30h. – ZŠ 1. stupeň
                                                  21,00h. - ostatní
 
 
 
 
 
 
                                            
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -